Ktl-icon-tai-lieu

Chương 1 : Mô tả đề tài

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1088 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1 : Mô tả đề tài

CHƯƠNG 1
MÔ TẢ ĐỀ TÀI
Chương đầu tiên luận văn trình bày các kết quả thu được trong quá
trình khảo sát hiện trạng. Qua đó làm rõ các yêu cầu tin học hóa. Cách tiếp
cận giải quyết vấn đề cũng được giải quyết ở chương này.
1.1 Khảo sát hiện trạng
1.1.1 Giới thiệu chung vấn đề
Đơn vị chung ABC kinh doanh mặt hàng sắt thép xây dựng. Để nhập
hàng, Công ty lập đơn đặt hàng và gởi đến nhà cung cấp. Sau đó, nhà cung
cấp lập các hóa đơn xuất hàng cho đơn vị đặt hàng ( có thể có nhiều hóa đơn).
Với mỗi hóa đơn, nhà cung cấp sẽ xuất làm nhiều lần và được ghi nhận qua
các phiếu nhập hàng gồm các thông tin chính như: số phiếu nhập hàng, ngày
lập phiếu, đơn vị, mặt hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền, đơn vị tính, số hợp
đồng, số hóa đơn…
Cuối mỗi kỳ ( tháng), nếu lượng đặt hàng trong kỳ chưa nhập thì sẽ
được chuyển nhập ở kỳ ( tháng) sau. Trong trường hợp lượng đặt hàng chưa
được nhập hết hàng mà nhà cung cấp không còn hàng xuất thì sẽ được ghi
nhận qua phiếu báo hết gồm các thông tin chính: Số phiếu báo hết, ngày báo
hết, đơn vị, số hợp đồng, số hóa đơn, mặt hàng, số lượng hết, đơn giá thành
tiền…
Bộ phận kế toán theo dõi việc nhập hàng, và lập phiếu thanh toán gồm:
Số phiếu chi, ngày lập, đơn vị, số hợp đồng, diễn giải, số tiền thanh toán.
1.1.2 Phạm vi đề tài
Chương trình xây dựng nhằm mục đích phục vụ công việc quản lý kinh
doanh tại một cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng, bao gồm những
nghiệp vụ chính sau:

Trang : 3

Chương 1 : Mô tả đề tài
 Quản lý đặt hàng.
 Quản lý việc nhập theo đơn đặt hàng.
 Quản lý xuất hàng.
 Quản lý những khoản thanh toán giữa cửa hàng với các
khách hàng và nhà cung cấp.
 Quản lý tồn kho hàng hóa.
 Quản lý doanh thu bán hàng, cho biết kết quả kinh doanh
hàng tháng.
Đây là một chương trình có tính cách xây dựng một hệ thống thông tin
để tin học hóa các nghiệp vụ cho đơn vị ABC bao gồm từ các nghiệp vụ trong
từng bộ phận của đơn vị.
Trong phần này, xây dựng một hệ thống lưu trữ cơ sỡ dữ liệu phù hợp
với nhu cầu, hỗ trợ các công việc trên.
1.1.3 Nghiên cứu hiện trạng và giải quyết vấn đề
Trong cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng hệ thống tổ chức các bộ
phận có sự hỗ trợ lẫn nhau bao gồm: Ban điều hành, bộ phận bán hàng, bộ
phận kế toán, bộ phận kho, bộ phận tài chính
1.1.3.1 Ban điều hành
Quản lý và phân phối hoạt động của công ty.
Quản lý và điều hành hoạt động của nhân viên.
Phân loại khách hành.
Quyết định giá chính thức cho từng mặt hàng. Tuy nhiên giá được chia
theo từng loại tùy vào khách hàng ( kh...
Chương 1 : Mô tả đề tài
CHƯƠNG 1
MÔ TẢ ĐỀ TÀI
Chương đầu tiên luận văn trình bày các kết quả thu được trong quá
trình khảo sát hiện trạng. Qua đó làm rõ các yêu cầu tin học hóa. Cách tiếp
cận giải quyết vấn đề cũng được giải quyết ở chương này.
1.1 Khảo sát hiện trạng
1.1.1 Giới thiệu chung vấn đề
Đơn vị chung ABC kinh doanh mặt hàng sắt thép xây dựng. Để nhập
hàng, Công ty lập đơn đặt hàng và gởi đến nhà cung cấp. Sau đó, nhà cung
cấp lập các hóa đơn xuất hàng cho đơn vị đặt hàng ( có thể có nhiều hóa đơn).
Với mỗi hóa đơn, nhà cung cấp sẽ xuất làm nhiều lần và được ghi nhận qua
các phiếu nhập hàng gồm các thông tin chính như: số phiếu nhập hàng, ngày
lập phiếu, đơn vị, mặt hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền, đơn vị tính, số hợp
đồng, số hóa đơn…
Cuối mỗi kỳ ( tháng), nếu lượng đặt hàng trong kỳ chưa nhập thì sẽ
được chuyển nhập ở kỳ ( tháng) sau. Trong trường hợp lượng đặt hàng chưa
được nhập hết hàng mà nhà cung cấp không còn hàng xuất thì sẽ được ghi
nhận qua phiếu báo hết gồm các thông tin chính: Số phiếu báo hết, ngày báo
hết, đơn vị, số hợp đồng, số hóa đơn, mặt hàng, số lượng hết, đơn giá thành
tiền…
Bộ phận kế toán theo dõi việc nhập hàng, và lập phiếu thanh toán gồm:
Số phiếu chi, ngày lập, đơn vị, số hợp đồng, diễn giải, số tiền thanh toán.
1.1.2 Phạm vi đề tài
Chương trình xây dựng nhằm mục đích phục vụ công việc quản lý kinh
doanh tại một cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng, bao gồm những
nghiệp vụ chính sau:
Trang : 3
Chương 1 : Mô tả đề tài - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 1 : Mô tả đề tài - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Chương 1 : Mô tả đề tài 9 10 469