Ktl-icon-tai-lieu

Chương 1 THỰC TRẠNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC DO SỰ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM

Được đăng lên bởi Pham Thi Ly Ly
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 28755 lần   |   Lượt tải: 80 lần
CHƯƠNG 1. THỰC TRẠNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC DO SỰ PHÁT
TRIỂN CÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM
1.1.

Thực trạng ô nhiễm môi trường nước ở Việt Nam

1.1.1 Vai trò của môi trường nước
Nước là nguyên vật liệu quang trọng nhất của loài người và sinh vật trên trái đất.
Con người mỗi ngày cần 250 lít nước cho sinh hoạt, 1500 lít nước cho hoạt động
công nghiệp và 2000 lít nước cho hoạt động nông nghiệp. Nước chiếm 99%
trọng lượng sinh vật sống trong môi trường nước và 44% trọng lượng cơ thể con
người. Để sản xuất 1 tấn giấy cần 250 tấn nước, 1 tấn đạm cần 600 tấn nước và
1tấn chất bột cần 1000 tấn nước
Ngoài chức năng tham gia vào chu trình sống trên, nước còn là chất mang năng
lượng( hải triều, thủy năng...), chất mang vật liệu và tác nhân điều hòa khí hậu,
thực hiện các chu trình tuần hoàn vật chất trong tự nhiên. Có thể nói sự sống của
con người và mọi sinh vật trên trái đất phụ thuộc vào nước.
Tài nguyên nước ở trên thế giới theo tính toán hiện nay là 1,39 tỷ km 3, tập trung
trong thủy quyển 97,2%(1,35 tỷ km3), còn lại trong khí quyển và thạch quyển.
94% lượng nước là nước mặn, 2% là nước ngọt tập trung trong băng ở hai cực,
0,6% là nước ngầm, còn lại là nước sông và hồ. Lượng nước trong khí quyển
khoảng 0,001%, trong sinh quyển là 0,002%, trong sông suối 0,00007% tổng
lượng nước trên trái đất. Lượng nước ngọt con người sử dụng xuất phát từ nước
mưa( lượng mưa trên trái đất 105000km 3/năn) lượng nước con người sử dụng
trong một năm khoảng 35000km3, trong đó 8% cho sinh hooạt, 23% cho công
nghiệp và 63% cho hoạt động nông nghiệp.
1.1.2 Ô nhiễm môi trường nước ở Việt Nam.
a. Ở đô thị
Tình trạng ô nhiễm nước ở các đô thị Việt Nam thấy rõ nhất là ở thành phố Hà
Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hai thành phố đông dân nhất ở Việt Nam
vì vậy lượng nước thải sinh hoạt được thải ra mỗi ngày là rất nhiều. Tuy nhiên ở
hai thành phố này lại không có hệ thống xử lý nước tập trung mà trực tiếp thải ra
nguồn tiếp nhận như sông, hồ, kênh, mương... Bên cạnh đó, còn có rất nhiều cơ
sở sản xuất, doanh nghiệp, công ty không có hệ thống xử lý nước thải. Một số ít

cơ sở sản xuất có hệ thống xử lý nước thải( ví dụ: ở Hà Nội là 36/400 cơ sở) thì
đa số không đước vận hành để tiết kiệm chi phí.
Ngoài ra còn có nước thải và rác thải y tế từ các bệnh viện và các cơ sở y tế thải
trực tiếp ra môi trường vì phần lớn các bệnh viện và các cơ sở y tế này chưa có
hệ thống xử lý nước thải.
Một lượng lơn rác thải không được thu gom tập trung ở ven các sông, hồ, kênh,
rạch...
Đây là những nguồn quang...
CHƯƠNG 1. THỰC TRẠNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC DO SỰ PHÁT
TRIỂN CÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM
1.1. Thực trạng ô nhiễm môi trường nước ở Việt Nam
1.1.1 Vai trò của môi trường nước
Nước là nguyên vật liệu quang trọng nhất của loài người và sinh vật trên trái đất.
Con người mỗi ngày cần 250 lít nước cho sinh hoạt, 1500 lít nước cho hoạt động
công nghiệp 2000 lít nước cho hoạt động nông nghiệp. Nước chiếm 99%
trọng lượng sinh vật sống trong môi trường nước 44% trọng lượng cơ thể con
người. Để sản xuất 1 tấn giấy cần 250 tấn nước, 1 tấn đạm cần 600 tấn ớc
1tấn chất bột cần 1000 tấn nước
Ngoài chức năng tham gia vào chu trình sống trên, nước còn chất mang năng
lượng( hi triều, thủy năng...), chất mang vật liệu tác nhân điều hòa khí hậu,
thực hiện các chu trình tuần hoàn vật chất trong tự nhiên.thể nói sự sống của
con người và mọi sinh vật trên trái đất phụ thuộc vào nước.
Tài nguyên nước trên thế giới theo tính toán hiện nay 1,39 tỷ km
3
, tập trung
trong thủy quyển 97,2%(1,35 tỷ km
3
), còn lại trong khí quyển thạch quyển.
94% lượng nước ớc mặn, 2% là nước ngọt tập trung trong băng hai cực,
0,6% nước ngầm, còn lại nước sông hồ. Lượng nước trong khí quyển
khoảng 0,001%, trong sinh quyển 0,002%, trong sông suối 0,00007% tổng
lượngớc trên trái đất. Lượng nước ngọt con người sử dụng xuất phát từ nước
mưa( lượng mưa trên trái đất 105000km
3
/năn) lượng nước con người sử dụng
trong một năm khoảng 35000km
3
, trong đó 8% cho sinh hooạt, 23% cho công
nghiệp và 63% cho hoạt động nông nghiệp.
1.1.2 Ô nhiễm môi trường nước ở Việt Nam.
a. Ở đô thị
Tình trạng ô nhiễmớc các đô th Việt Nam thấy nhất thành phố
Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hai thành phố đông dân nhất ở Việt Nam
vậy lượng nước thải sinh hoạt được thải ra mỗi ngày rất nhiều. Tuy nhiên
hai thành phố này lại không có hệ thống xửnước tập trung trực tiếp thải ra
nguồn tiếp nhận như sông, hồ, nh, mương... Bên cạnh đó, còn rất nhiều
sở sản xuất, doanh nghiệp, công ty không hệ thống xử nước thải. Một số ít
Chương 1 THỰC TRẠNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC DO SỰ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 1 THỰC TRẠNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC DO SỰ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM - Người đăng: Pham Thi Ly Ly
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Chương 1 THỰC TRẠNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC DO SỰ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM 9 10 630