Ktl-icon-tai-lieu

Chương 3 : các phần tử Logic lơ bản

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 624 lần   |   Lượt tải: 0 lần
"Don't study, don't know - Studying you will know!"
NGUYEN TRUNG HOA

Chæång 3. Caïc pháön tæí logic cå baín

Trang 27

Chæång 3
CAÏC PHÁÖN TÆÍ LOGIC CÅ BAÍN
3.1. KHAÏI NIÃÛM VÃÖ MAÛCH SÄÚ
3.1.1. Maûch tæång tæû
Maûch tæång tæû (coìn goüi laì maûch Analog) laì maûch duìng âãø xæí lyï caïc
tên hiãûu tæång tæû. Tên hiãûu tæång tæû laì tên hiãûu coï biãn âäü biãún thiãn
liãn tuûc theo thåìi gian.
Viãûc xæí lyï bao gäöm caïc váún âãö: Chènh læu, khuãúch âaûi, âiãöu chãú,
taïch soïng.
Nhæåüc âiãøm cuía maûch tæång tæû :
- Âäü chäúng nhiãùu tháúp (nhiãùu dãù xám nháûp).
- Phán têch thiãút kãú maûch phæïc taûp.
Âãø khàõc phuûc nhæîîng nhæåüc âiãøm naìy ngæåìi ta sæí duûng maûch säú.

3.1.2. Maûch säú
Maûch säú (coìn goüi laì maûch Digital) laì maûch duìng âãø xæí lyïï tên hiãûu säú.
Tên hiãûu säú laì tên hiãûu coï biãn âäü biãún thiãn khäng liãn tuûc theo thåìi
gian hay coìn goüi laì tên hiãûu giaïn âoaûn, noï âæåüc biãøu diãùn dæåïi daûng
soïng xung våïi 2 mæïc âiãûn thãú cao vaì tháúp maì tæång æïng våïi hai mæïc
âiãûn thãú naìy laì hai mæïc logic cuía maûch säú.
Viãûc xæí lyï åí âáy bao gäöm caïc váún âãö:
- Loüc säú.
- Âiãöu chãú säú /Giaíi âiãöu chãú säú.
- Maî hoïa . . . .
Æu âiãøm cuía maûch säú so våïi maûch tæång tæû :
- Âäü chäúng nhiãùu cao (nhiãùu khoï xám nháûp).
- Phán têch thiãút kãú maûch säú tæång âäúi âån giaín.
Vç váûy, hiãûn nay maûch säú âæåüc sæí duûng khaï phäø biãún trong táút caí caïc
lénh væûc nhæ : Âo læåìng säú, truyãön hçnh säú, âiãöu khiãøn säú. . .

Baìi giaíng Kyî Thuáût Säú

Trang 28

3.1.3. Hoü logic dæång/ám

K

Traûng thaïi logic cuía maûch säú coï thãø biãøu diãùn
Â
vi
bàòng maûch âiãûn âån giaín nhæ trãn hçnh 3.1:
- K Måí : Âeìn tàõt
Hçnh 3.1
- K Âoïng: Âeìn saïng
Traûng thaïi Âoïng/Måí cuía khoïa K hoàûc traûng thaïi Saïng/Tàõt cuía âeìn Â
cuîng âæåüc âàûc træng cho traûng thaïi logic cuía maûch säú.
Nãúu thay khoïa K bàòng khoïa âiãûn tæí duìng BJT nhæ trãn hçnh 3.2:
+Vcc

-Vcc
Rc
Rc

v0
vi

RB

Q

vi

v0

RB
Q

b)

a)

Hçnh 3.2. Biãøu diãùn traûng thaïi logic cuía maûch säú bàòng khoïa âiãûn tæí duìng BJT

Hçnh 3.2a:
- Khi vi = 0 → BJT tàõt → v0 = +Vcc
- Khi vi > 0 → BJT dáùn baîo hoìa → v0 = v ces = 0,2 (V).
Hçnh 3.2b:
- Khi vi = 0 → BJT tàõt → v0 = -Vcc
- Khi vi < 0 vaì âuí låïn âãø thoía maîn âiãöu kiãûn dáùn baîo hoìa IB ≥
→ BJT dáùn baîo hoìa → v0 = -vces = - 0,2 (V).
Ngæåìi ta phán biãût ra hai loaûi logic:
- Choün: Vlogic 1 > Vlogic 0 → hoü logic dæång
Vlogic 1 = 5v ⎫
⎪

⎬ ⇒ Vlogic 1 〉 Vlogic 0
Vlogic 0 = 0v ⎪
⎭

...
"Don't study, don't know - Studying you will know!"
NGUYEN TRUNG HOA
Chương 3 : các phần tử Logic lơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 3 : các phần tử Logic lơ bản - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Chương 3 : các phần tử Logic lơ bản 9 10 823