Ktl-icon-tai-lieu

Chương 7 Phép tính vi tích phân 1 biến

Được đăng lên bởi Heo Haam
Số trang: 156 trang   |   Lượt xem: 6498 lần   |   Lượt tải: 12 lần
PHÉP TÍNH TÍCH PHÂN HÀM
MỘT BIẾN
Nguyễn Văn Phong

Toán cao cấp - MS: MAT1006
Nguyễn Văn Phong (BMT - TK)

GIẢI TÍCH

Toán cao cấp - MS: MAT1006

1 / 24

Nội dung
1

ĐỊNH NGHĨA - TÍNH CHẤT

2

ĐỊNH LÝ CĂN BẢN CỦA PHÉP TÍNH VI TÍCH
PHÂN

3

PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN

4

TÍCH PHÂN SUY RỘNG

Nguyễn Văn Phong (BMT - TK)

GIẢI TÍCH

Toán cao cấp - MS: MAT1006

1 / 24

Bài toán tìm diện tích

Nguyễn Văn Phong (BMT - TK)

GIẢI TÍCH

Toán cao cấp - MS: MAT1006

2 / 24

Bài toán tìm diện tích

Nguyễn Văn Phong (BMT - TK)

GIẢI TÍCH

Toán cao cấp - MS: MAT1006

2 / 24

Bài toán tìm diện tích

Nguyễn Văn Phong (BMT - TK)

GIẢI TÍCH

Toán cao cấp - MS: MAT1006

2 / 24

Bài toán tìm diện tích

Nguyễn Văn Phong (BMT - TK)

GIẢI TÍCH

Toán cao cấp - MS: MAT1006

2 / 24

Bài toán tìm diện tích

Nguyễn Văn Phong (BMT - TK)

GIẢI TÍCH

Toán cao cấp - MS: MAT1006

2 / 24

Tích phân xác định

Nguyễn Văn Phong (BMT - TK)

GIẢI TÍCH

Toán cao cấp - MS: MAT1006

3 / 24

Tích phân xác định
Phân hoạch

Nguyễn Văn Phong (BMT - TK)

GIẢI TÍCH

Toán cao cấp - MS: MAT1006

3 / 24

Tích phân xác định
Phân hoạch
Cho [a, b], các số thực x0 , x1 , . . . , xn , thỏa

Nguyễn Văn Phong (BMT - TK)

GIẢI TÍCH

Toán cao cấp - MS: MAT1006

3 / 24

Tích phân xác định
Phân hoạch
Cho [a, b], các số thực x0 , x1 , . . . , xn , thỏa
x0 = a < x1 < x2 < · · · < xn = b

Nguyễn Văn Phong (BMT - TK)

GIẢI TÍCH

Toán cao cấp - MS: MAT1006

3 / 24

Tích phân xác định
Phân hoạch
Cho [a, b], các số thực x0 , x1 , . . . , xn , thỏa
x0 = a < x1 < x2 < · · · < xn = b
Khi đó, P = {x0 , x1 , x2 , . . . , xn }, được gọi là một phân
hoạch của [a, b].

Nguyễn Văn Phong (BMT - TK)

GIẢI TÍCH

Toán cao cấp - MS: MAT1006

3 / 24

Tích phân xác định
Phân hoạch
Cho [a, b], các số thực x0 , x1 , . . . , xn , thỏa
x0 = a < x1 < x2 < · · · < xn = b
Khi đó, P = {x0 , x1 , x2 , . . . , xn }, được gọi là một phân
hoạch của [a, b].

Tổng Riemann

Nguyễn Văn Phong (BMT - TK)

GIẢI TÍCH

Toán cao cấp - MS: MAT1006

3 / 24

Tích phân xác định
Phân hoạch
Cho [a, b], các số thực x0 , x1 , . . . , xn , thỏa
x0 = a < x1 < x2 < · · · < xn = b
Khi đó, P = {x0 , x1 , x2 , . . . , xn }, được gọi là một phân
hoạch của [a, b].

Tổng Riemann
Cho hàm f xác định trên [a, b] và P là một phân hoạch
của [a, b], với xi∗ ∈ [xi−1 , xi ] và ∆xi = |xi − xi−1 |. Ta gọi

Nguyễn Văn Phong (BMT - TK)

GIẢI TÍCH

Toán cao cấp - MS: MAT1006

3 / 24

Tích phân xác định
Phân hoạch
Cho [a, b], các số thực x0 , x1 , . . . , xn , thỏa
x0 = a < x1 <...
PHÉP TÍNH TÍCH PHÂN HÀM
MỘT BIẾN
Nguyễn Văn Phong
Toán cao cấp - MS: MAT1006
Nguyễn Văn Phong (BMT - TK) GIẢI TÍCH Toán cao cấp - MS: MAT1006 1 / 24
Chương 7 Phép tính vi tích phân 1 biến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 7 Phép tính vi tích phân 1 biến - Người đăng: Heo Haam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
156 Vietnamese
Chương 7 Phép tính vi tích phân 1 biến 9 10 8