Ktl-icon-tai-lieu

Chương 9: Kế toán các khoản đầu tư tài chính, doanh thu tài chính, chi phí tài chính và hoạt động khác

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 2223 lần   |   Lượt tải: 22 lần
A : Kế toán hoạt động đầu tư
I : Khái quát chung về hoạt động đàu tư
I.1 : Hoạt động đầu tư
I.2 : Nhiệm vụ của kế toán

II : Kế toán đầu tư vào công ty con
II.1 : Khái niệm
II.2 : Nguyên tắc
II.3 : Kê toán khoản đầu tư vào công ty con
II.3.1 : Tài khoản sử dụng
II.3.2 : Nội dung và phương pháp hạch toán

III : Kế toán dầu tư vào công ty liên kết
III.1 : Khái niệm
III.2 : Các phương pháp kế toán khoản đầu tư vào công ty liên kết
III.2.1 : Phương pháp giá gốc
III.2.2 : Phương pháp vốn chủ sở hữu
III.3 : Căn cứ để ghi sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính của nhà đầu tư
III.4 : Kế toán các khoản đầu tư vào Cty Liên Kết
III.4.1 : Tài khoản sử dụng
III.4.2 : Nội dung và phương pháp hạch toán

IV : Kế toán hoạt động góp vốn Liên doanh
IV.1 : Những vấn đề chung
IV.2- Kế toán hoạt động liên doanh
IV.2.1.1 : Quy định chung
IV.2.1.1.1 : Trường hợp liên doanh dưới hình thức hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát
IV.2.1.1.2 : Trường hợp liên doanh dưới hình thức tài sản đồng kiểm soát
IV.2.1.1.3 : Kế toán góp vốn liên doanh dưới hình thức thành lập cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát
IV.2.1.2 : Tài khoản sử dụng
IV.2.1.3 : Nội dung và phương pháp hạch toán
IV.2.1.3.1 : Trường hợp liên doanh dưới hình thức hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát
IV.2.1.3.2 : Trường hợp liên doanh dưới hình thức tài sản đồng kiểm soát
IV.2.1.3.3 : Kế toán góp vốn liên doanh dưới hình thức thành lập cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát

V. Kế toán các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư khác :
V.1 : Nội dung và nguyên tắc hạch toán đầu tư chứng khóan
V.1.1 : Nội dung:
V.1.2 : Nguyên tắc hạch toán
V.1.3 : Kế toán tổng hợp đầu tư chứng khoán:
a. Tài khoản sử dụng
b. Nội dung và phương pháp hạch toán
V.1.4 : Kế toán các khoản đầu tư khác(Hoạt động cho vay vốn)
VI. Kế toán các khoản dự phòng đầu tư tài chính.
VI.1 Khái niệm
VI.2 Thời điểm trích lập và hòan nhập dự phòng
VI.3 Đối tượng
VI.4 Phương pháp lập dự phòng
VI.5 Xử lý khoản dự phòng
VI.6 Kế toán các khoản dự phòng đầu tư tài chính
a. Tài khoản sử dụng
b. Nội dung và phương pháp hạch tóan

VII. Kế toán chi phí tài chính.
7.1. Nội dung
7.2. Nội dung và phương pháp hạch toán

VIII. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
8.1. Nội dung
8.2. Tài khoản sử dụng
8.3. Kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu

B. Kế toán hoạt động khác
I. Kế toán chi phí hoạt động khác
1.1. Nội dung
1.2. Tài khoản sử dụng
1.3. Nội dung và phương pháp hạch toán
II. Kế toán thu nhập hoạt động khác
2.1. Nội dung
2.2. Tài khoản sử dụng
2.3. Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu
Chương 9: Kế toán các khoản đầu tư tài chính, doanh thu tài chính, chi phí tài chính và hoạt động khác - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Chương 9: Kế toán các khoản đầu tư tài chính, doanh thu tài chính, chi phí tài chính và hoạt động khác 9 10 426