Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình khung

Được đăng lên bởi thanhnguyen646
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 268 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG TRÌNH KHUNG
CAO ĐẲNG TÍN CHỈ CHÍNH QUY - KHÓA KHOÁ 2012 - CƠ SỞ 1
ẢCHƯƠNG TRÌNH KHUNG
CAO ĐẲNG TÍN CHỈ CHÍNH QUY - KHÓA KHOÁ 2012 - CƠ SỞ 1
NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH - CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN
LỰCN TRỊ KINH DOANH - CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
STT Mã môn học

Tên môn học

Mã học phần

Học kỳ 1

Học phần:
học trước (a),
tiên quyết (b),
song hành (c)

Số TC/DVHT Số

17

Học phần bắt buộc

17

1

000047

Anh văn giao tiếp 1

0201000047

3(2,1,0)

3

2

000585

Giáo dục quốc phòng - Cao đẳng *

0201000585

9(0,9,0)

1

3

000592

Giáo dục thể chất 1 *

0201000592

1(0,1,0)

0

4

000593

Giáo dục thể chất 2 *

0201000593

1(0,1,0)

0

5

000594

Giáo dục thể chất 3 *

0201000594

1(0,1,0)

0

6

000851

Kỹ năng giao tiếp

0201000851

2(2,0,0)

3

7

001231

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin

0201001231

5(5,0,0)

7

8

001294

Pháp luật đại cương

0201001294

2(2,0,0)

3

9

001760

Tin học văn phòng - Thực hành

0201001760

2(0,2,0)

0

10

001789

Toán cao cấp C1

0201001789

3(3,0,0)

4

Học kỳ 2

17

Học phần bắt buộc

17

1

000048

Anh văn giao tiếp 2

0201000048

2

000840

Kinh tế vi mô

3

031995

4

3(2,1,0)

3

0201000840

3(3,0,0)

4

Marketing căn bản

0201031995

3(3,0,0)

4

001189

Nguyên lý kế toán

0201001189

3(3,0,0)

4

5

032003

Quản trị học

0201032003

3(3,0,0)

4

6

001840

Tư tưởng Hồ Chí Minh

0201001840

2(2,0,0)

3

Học kỳ 3

0201000047 (a)

0201001231 (a)

22

Học phần bắt buộc

19

1

070349

Phân tích định lượng trong kinh doanh

0201070349

3(3,0,0)

4

2

070356

Quản trị nguồn nhân lực 1

0201070356

3(3,0,0)

4

3

070351

Quản trị quan hệ công chúng

0201070351

3(3,0,0)

4

4

070399

Thống kê ứng dụng

0201070399

4(4,0,0)

6

5

001710

Tiền tệ ngân hàng

0201001710

3(3,0,0)

4

6

001795

TOEIC 1

0201001795

3(2,1,0)

3

Học phần tự chọn

3

1

000859

Kỹ năng đàm phán - thương lượng

0201000859

3(3,0,0)

4

2

031994

Luật kinh tế

0201031994

3(3,0,0)

4

3

070735

Tin học ứng dụng trong kinh doanh

0201070735

3(3,0,0)

4

Học kỳ 4

18

Học phần bắt buộc
1

070737

18
Dự báo trong kinh doanh

0201070737

4(4,0,0)

6

2

070342

Hành vi tổ chức

0201070342

4(4,0,0)

6

3

001383

Quản trị marketing 1

0201001383

3(3,0,0)

4

4

001398

Quản trị vận hành

0201001398

3(3,0,0)

4

5

032017

Tài chính doanh nghiệp 1

0201032017

4(4,0,0)

6

Học kỳ 5

16

Học phần bắt buộc

16

1

000565

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

0201000565

3(3,0,0)

4

2

000706

Kế...
CHƯƠNG TRÌNH KHUNG
CAO ĐẲNG TÍN CHỈ CHÍNH QUY - KHÓA KHOÁ 2012 - CƠ SỞ 1
ẢCHƯƠNG TRÌNH KHUNG
CAO ĐẲNG TÍN CHỈ CHÍNH QUY - KHÓA KHOÁ 2012 - CƠ SỞ 1
NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH - CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN
LỰCN TRỊ KINH DOANH - CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
STT Mã môn học Tên môn học Mã học phần
Học phần:
học trước (a),
tiên quyết (b),
song hành (c)
Số TC/DVHT Số tiết LT
Học kỳ 1 17
Học phần bắt buộc 17
1 000047 Anh văn giao tiếp 1 0201000047 3(2,1,0) 30
2 000585
Giáo dục quốc phòng - Cao đẳng *
0201000585 9(0,9,0) 117
3 000592
Giáo dục thể chất 1 *
0201000592 1(0,1,0) 0
4 000593
Giáo dục thể chất 2 *
0201000593 1(0,1,0) 0
5 000594
Giáo dục thể chất 3 *
0201000594 1(0,1,0) 0
6 000851 Kỹ năng giao tiếp 0201000851 2(2,0,0) 30
7 001231 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin 0201001231 5(5,0,0) 75
8 001294 Pháp luật đại cương 0201001294 2(2,0,0) 30
9 001760 Tin học văn phòng - Thực hành 0201001760 2(0,2,0) 0
10 001789 Toán cao cấp C1 0201001789 3(3,0,0) 45
Học kỳ 2 17
Chương trình khung - Trang 2
Chương trình khung - Người đăng: thanhnguyen646
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Chương trình khung 9 10 219