Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY HỘI " THIẾU NHI KHỎE - TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN"

Được đăng lên bởi noibonhanly
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 450 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHƯƠNG TRÌNH NGÀY HỘI " THIẾU NHI KHỎE - TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN"
Kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thời gian
8h ngày 22/3/2015
7h 30p - 7h 50p
7h 50p - 8h
8h - 8h 10p
8h 10p - 8h 20p
8h 20p - 8h 25p
8h 25p - 8h 30p
8h 30p - 8h 35p
8h 35p - 8h 45p
8h 45p - 8h 50p
8h 50p - 8h 55p
9h - 9h 5p
9h 5p - 9h 30p

Nội dung
Tổng duyệt chương trình
Đón tiếp đại biểu
Tập hợp, ổn định đội hình
Lễ diễu hành

Thực hiện

Đội nghi lễ, GV
TPT, GV, HS
Liên đội trưởng, TPT, HS
khối 5
Chào cờ, phút sinh hoạt Liên đội trưởng, TPT, Đội
truyền thống
văn nghệ
Tuyên bố lý do, giới thiệu đại TPT
biểu
Phát biểu khai mạc ngày hội
Hiệu trưởng
Ôn lại truyền thống của Đoàn Bí thư Đoàn trường
Chương trình văn nghệ
Đội văn nghệ
Múa tập thể
120 HS khối 4 múa quả
bông
Trò chơi tập thể
Đoàn viên, HS
Bế mạc
TPT
Các đại biểu, TPT, BGH nhà
Rút kinh nghiệm
trường tại hội trường tầng 3

CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ NGÀY HỘI
" THIẾU NHI KHỎE - TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN

I. Đón tiếp đại biểu: ( nhạc chờ tại khu vực sân khấu)
7h30p - 7h 50p các đồng chí: Hoàng Thu, Nhật Linh, Hoàng Thủy, Hoàng Loan,
Đội trống, đội văn nghệ đón khách tại cổng chính. ( Sau đó di chuyển nhanh về sân
sau: Đội trống về vị trí tập kết - bên trái sân khấu). ( Bên trái sân khấu) chuẩn bị
diễu hành. Đội văn nghệ vào lớp 5A6 ngồi chờ)
II. Tập hợp, ổn định đội hình:
7h 30p các lớp 1,2,3,4,5 xếp ghế ra vị trí tập trung. Các lớp ngồi ổn định, riêng lớp
5, đội cờ, đội cầm biển ra vị trí tập kết chuẩn bị diễu hành. ( Xếp tại khu vực lớp
3A6, 1A6, 2A6, 5A6 theo thứ tự: Đi đầu là đội cờ ( Tổ quốc, Đội, Đoàn), 2 hộ cờ.
Kiệu ảnh Bác. Cách kiệu 2m là 4 người đại diện BCH liên đội. Sau 5 m là chi đội
5A1 - biển lớp, sau 1m cờ, 2 hộ cờ, sau 2m 3 người trong BCH chi đội, sau 3m các
đội viên, chi đội nọ cách chi đội kia 5m. Tương tự. ( Mỗi chi đội xếp thành 3 hàng,
mỗi hàng 9 người. 3 bạn trong ban chỉ huy chi đội, 3 bạn trong đội cờ, 1 cầm biển
lớp = 34 bạn )
Liên đội trưởng cho kiểm tra đội hình, trang phục. 6 bạn cầm cờ Tổ quốc lớn đứng
trên sân khấu.

III. Lễ diễu hành ( Các bạn trong đội trống, kiệu, cờ của nhà trường không
tham gia cùng lớp)
Liên đội trưởng báo cáo TPT ( chạy về phía TPT - 2 người chào đội viên):
LĐT- Báo cáo cô TPT, liên đội trường Tiểu học Tam Thanh có 1160 học sinh,
trong đó có 286 đội viên và 874 nhi đồng, tư thế, trang phục đã sẵn sàng, xin cho
làm lễ diễu hành.
TPT - Đồng ý
LĐT - Rõ ( 2 người chào lại nhau kiểu đội viên)
TPT - ( Quay về đơn vị hô) Nghiêm. Lễ diễu hành bắt đầu. Dậm chân. Dậm.
Trống hành tiến. Nhạc...
CHƯƠNG TRÌNH NGÀY HỘI " THIẾU NHI KHỎE - TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN"
Kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Thời gian Nội dung Thực hiện
8h ngày 22/3/2015 Tổng duyệt chương trình
  
  ! "#$
% &'( &)*+,"#$
-.
%/ 0(1 23 4 5 1
*67.
&)*+,"
89:
// 6).;'1<:

"
/ "=->?2(6 #:*+,
 @*67.2A>1( BC+1(*+3
D 0+E*!89: 89:
D F4> %/ #$ -. D ?4> GH
I
 *J2E 1(8)#$
KK B?2 "
KK L4-:?
0=2   " B# (
*+3*+3M
CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ NGÀY HỘI
" THIẾU NHI KHỎE - TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN
I. Đón tiếp đại biểu: ( nhạc chờ tại khu vực sân khấu)
2=2N2CO#1(P&#1(A6#1(&1>
*.89:-=222CQR$>'26>875S
5>O*.878 *C-)*=5S-TUQRB)*=5S-TU2V
'(Q89:8(1<WXN23U
II. Tập hợp, ổn định đội hình:
2=2<%/DY*>8 *C*Q0=2<N *)<
232M?*>8 *C-2V '(QRZ-8[2<
WX%WX/WXWX\1][OM(23RG.21(U/23Q
^:HB=2Q0=2-:/?(D+3':B0#)Q$>?(2
W%<5>%?23/235>/?+3*1B0#25>?2=2
8)2_2=22->?Q+E[QRF`2Y((
?`(K+3Q*1>2a62*123%2M?
<bDU
&)*+,21-?*>!*>c2QX2M?23G.2<]
*)5S-TQ
CHƯƠNG TRÌNH NGÀY HỘI " THIẾU NHI KHỎE - TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN" - Trang 2
CHƯƠNG TRÌNH NGÀY HỘI " THIẾU NHI KHỎE - TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN" - Người đăng: noibonhanly
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
CHƯƠNG TRÌNH NGÀY HỘI " THIẾU NHI KHỎE - TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN" 9 10 499