Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình tiếng anh cho người đi làm của aroma

Được đăng lên bởi nhu-y-nguyen-lu
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1767 lần   |   Lượt tải: 3 lần
tiếng anh cho người đi làm

i.

mô tả khóa học
Chương trình tiếng anh cho người đi làm của aroma với định hướng học tiếng anh qua các tình huống làm
việc điển hình hàng ngày, mang tính ứng dụng cao vào công việc

Chương trình học
& Nội dung

Chương trình học tập trung vào kỹ năng giao tiếp – nghe nói phục vụ cho công việc
Ngoài ra Học viên sẽ được luyện kỹ năng viết, đặc biệt là viết email trong công việc
Bên cạnh đó là việc bổ sung từ vựng, ngữ pháp cần thiết
- Giáo trình chính là Business Goals thuộc dòng Professional English của đại học Cambridge. Đây là dòng tiếng
anh dành riêng cho người đi làm, phục vụ cho công việc, tập trung vào học giao tiếp – nghe nói

Giáo trình

- Luyện phát âm chuẩn từ chương trình Practise Your Pron của British Council
- Hoạt động học – nhập vai từ giáo trình Business Activities
- Và các nội dung, bài tập phong phú được đưa vào phù hợp với từng bài học.

Kiểm tra đầu vào & Trình
độ

Trước khi học sẽ có bài kiêm tra đầu vào để xác định trình độ chính xác của lớp học. MIỄN PHÍ.

Số lượng học viên

01-06 Học viên/ lớp học

Thời lượng học

Tổng cộng 42 giờ học, bao gồm 21 buổi, mỗi buổi 02 giờ (trong 2,5 tháng nếu học 2 buổi/tuần)

Thời gian học

Trong hoặc ngoài giờ hành chính, trong tuần hoặc cuối tuần, tùy theo đặc điểm của học viên.

Địa điểm học

Tại địa điểm của học viên, hoặc tại aroma

1

tiếng anh cho người đi làm
ii.

báo giá học phí

1. Cơ sở tính học phí
Học phí báo giá theo giờ học, và tính tổng khóa học (42 giờ). Học phí phụ thuộc vào số Học viên. Học phí có một mức kh ởi điểm tính cho lớp 01 h ọc
viên. Từ Học viên thứ 2 thêm vào sẽ có mức tính thêm học phí với lượng học viên thêm đó, ngoài mức kh ởi điểm ban đầu cho 01 người.

2. Bảng so sánh giáo viên & học phí
Học phí/
01 giờ

Đặc điểm giáo viên

Học phí/
khóa 42 giờ

Thêm 1
người

- Trình độ tiếng anh tự nhiên, nói như tiếng mẹ đẻ.
GIÁO VIÊN
NƯỚC NGOÀI

- Có chứng chỉ về sư phạm – giảng dạy tiếng anh
45 $

- Đã có kinh nghiệm giảng dạy học viên Việt Nam

1.890 $

- Có cơ chế quản lý chặt chẽ từ aroma đảm bảo chất
lượng giảng dạy.

thêm
5 $/giờ

Định hướng Học viên
Hướng tới đối tượng Học viên
trình độ tiếng anh khá tốt,
muốn trau chuốt khả năng
giao tiếp trôi chảy, tự nhiện
ở mức độ cao.

- Có trình độ Tiếng Anh xuất sắc, đặc biệt là khả năng nói,
phát âm chuẩn.

GIÁO VIÊN
VIỆT NAM

- Có kinh nghiệm làm việc thực tế trong các công ty n ước
ngoài, tổ chức quốc tế và hiểu rõ nhu cầu – đặc điểm sử
dụng tiếng anh trong công việc hàng ngày.

470.000 đ

- Được đào tạ...
tiếng anh cho người đi làm
i. mô t khóa h c
Ch ng trình h c ươ
& N i dung
Ch ng trình ươ ti ng anh cho ng i i làmế ườ đ c a aroma v i nh h ng h c ti ng anh qua các tình hu ng làm đị ướ ế
vi c i n hình hàng ngày, mang tính ng d ng cao vào công vi c đ
Ch ng trình h c t p trung vào k n ng giao ti p – nghe nói ph c v cho công vi cươ ă ế
Ngoài ra H c viên s c luy n k n ng vi t, c bi t là vi t email trong công vi c đượ ă ế đặ ế
Bên c nh ó là vi c b sung t v ng, ng pháp c n thi t đ ế
Giáo trình
- Giáo trình chính là Business Goals thu c dòng Professional English c a i h c Cambridge. ây là dòng ti ng đạ Đ ế
anh dành riêng cho ng i i làm, ph c v cho công vi c, t p trung vào h c giao ti p – nghe nóiườ đ ế
- Luy n phát âm chu n t ch ng trình ươ Practise Your Pron c a British Council
- Ho t ng h c – nh p vai t giáo trình độ Business Activities
- Và các n i dung, bài t p phong phú c a vào phù h p v i t ng bài h c. đượ đư
Ki m tra u vào & Trình đầ
độ
Tr c khi h c s có bài kiêm tra u vào xác nh trình chính xác c a l p h c. ướ đầ để đ độ MI N PHÍ.
S l ng h c viênố ượ
01-06 H c viên/ l p h c
Th i l ng h c ượ
T ng c ng 42 gi h c, bao g m 21 bu i, m i bu i 02 gi (trong 2,5 tháng n u h c 2 bu i/tu n) ế
Th i gian h c
Trong ho c ngoài gi hành chính, trong tu n ho c cu i tu n, tùy theo c i m c a h c viên. đ đ
a i m h cĐị đ
T i a i m c a h c viên, ho c t i ạ đị đ aroma
1
Chương trình tiếng anh cho người đi làm của aroma - Trang 2
Chương trình tiếng anh cho người đi làm của aroma - Người đăng: nhu-y-nguyen-lu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Chương trình tiếng anh cho người đi làm của aroma 9 10 443