Ktl-icon-tai-lieu

Chuyển biến quan hệ sở hữu trong cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 2483 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chuyển biến quan hệ sở hữu trong cổ phần hóa
doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam
Nguyễn Lê Quý Hiển
Trường Đại học Kinh tế
Luận án Tiến sĩ ngành: Kinh tế Chính trị; Mã số: 62.31.01.01
Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Ngọc Than, TS Trần Tiến Cường
Năm bảo vệ: 2012
Abstract: Khái quát một số vấn đề lý luận cơ bản về quan hệ sở hữu (QHSH), chuyển
biến QHSH trong Cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước (CPH DNNN) thông qua các
hình thức, phương thức CPH và tác động đến quan hệ tổ chức, quản lý, quan hệ phân
phối cũng như hiệu quả sản xuất kinh doanh của DNCPH. Phân tích kinh nghiệm tư
nhân hóa ở CHLB Nga và CPH DNNN ở Trung Quốc. Rút ra một số bài học kinh
nghiệm đối với chuyển biến QHSH trong quá trình CPH DNNN ở Việt Nam. Phân
tích, đánh giá về mặt định tính, định lượng về tác động của chuyển biến QHSH đến
hiệu quả hoạt động của các DNCPH đối với mức độ chi phối về vốn của CTSH Nhà
nước ở Việt Nam trong giai đoạn 2006-2010. Đề xuất một số giải pháp thúc đẩy
chuyển biến QHSH trong quá trình CPH DNNN nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất,
kinh doanh của các DNCPH trong giai đoạn từ nay đến năm 2015, tầm nhìn đến 2020.
Keywords: Kinh tế chính trị; Doanh nghiệp nhà nước; Quan hệ sở hữu; Cổ phần hóa
Content
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Đổi mới doanh nghiệp nhà nước là một yêu cầu có tính phổ biến ở tất cả các quốc gia
trong quá trình chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường. Cổ phần
hóa (CPH) doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước
nhằm sắp xếp, tổ chức lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống DNNN. Từ
năm 1992 đến nay, Đảng và Nhà nước đã từng bước xây dựng, bổ sung và hoàn thiện các
quan điểm, đường lối, chính sách, biện pháp, bước đi... và đã tiến hành CPH một số lượng khá
lớn DNNN. Quá trình này đã có những tác động tích cực, đúng hướng đối với sự chuyển biến
quan hệ sở hữu (QHSH) trong DNCPH; song cũng đã bộc lộ không ít những khuyết điểm,
thiếu sót, hạn chế... cả ở phương diện nhận thức, lý luận cũng như thực tế triển khai.
CPH DNNN là một quá trình chuyển đổi sở hữu về tư liệu sản xuất trong doanh nghiệp
nhà nước đã cổ phần hóa (DNCPH từ độc quyền nhà nước sang đa sở hữu nên nó sẽ làm
chuyển biến QHSH trong những doanh nghiệp này. Vậy, chuyển biến QHSH trong quá trình
CPH DNNN sẽ tác động như thế nào đến quan hệ quản lý, phân phối và hiệu quả hoạt động
sản xuất, kinh doanh của DNCPH? Thực trạng chuyển biến QHSH tác động đến kết quả hoạt

động sản xuất, kinh doanh của DNCPH giai đoạn 1992 ...
Chuyển biến quan hệ sở hữu trong cổ phần hóa
doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam
Nguyễn Lê Quý Hiển
Trường Đại hc Kinh tế
Luận án Tiến ngành: Kinh tế Chính trị; số: 62.31.01.01
Người ng dẫn: PGS.TS Nguyn Ngc Than, TS Trần Tiến ng
m bảo v: 2012
Abstract: Khái quát một s vấn đề lý luận cơ bản về quan hệ sở hữu (QHSH), chuyển
biến QHSH trong Cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước (CPH DNNN) thông qua các
hình thức, phương thức CPH tác động đến quan hệ tchức, quản lý, quan hệ pn
phối cũng như hiệu quả sản xuất kinh doanh của DNCPH. Phân tích kinh nghiệm tư
nhân hóa CHLB Nga CPH DNNN Trung Quốc. Rút ra một số bài học kinh
nghiệm đối với chuyển biến QHSH trong quá trình CPH DNNN Việt Nam. Pn
tích, đánh gvmặt định tính, định lượng vtác động của chuyển biến QHSH đến
hiệu quả hoạt động của các DNCPH đối vi mức độ chi phối về vn của CTSH Nhà
nước Việt Nam trong giai đoạn 2006-2010. Đề xuất mt số giải pháp thúc đẩy
chuyển biến QHSH trong quá trình CPH DNNN nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất,
kinh doanh của các DNCPH trong giai đon từ nay đến năm 2015, tầm nhìn đến 2020.
Keywords: Kinh tế chính tr; Doanh nghiệp nhà nước; Quan hệ sở hữu; Cổ phần hóa
Content
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Đổi mới doanh nghiệp nhà nước mt yêu cầu có tính phổ biến tất cả các quốc gia
trong quá trình chuyển đổi tchế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường. Cổ phần
hóa (CPH) doanh nghiệp Nnước (DNNN) một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước
nhằm sắp xếp, tổ chức li, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống DNNN. Từ
năm 1992 đến nay, Đảng Nhà nước đã từng bước xây dựng, bổ sung hoàn thiện các
quan điểm, đường li, chính sách, biện pháp, bước đi... và đã tiến hành CPH một số lượng khá
lớn DNNN. Quá trình này đã những tác động tích cực, đúng hướng đối với sự chuyển biến
quan h sở hữu (QHSH) trong DNCPH; song cũng đã bộc l không ít những khuyết đim,
thiếu sót, hạn chế... cả ở phương diện nhận thức, lý luận cũng như thực tế triển khai.
CPH DNNN một quá trình chuyển đổi sở hữu về tư liệu sản xuất trong doanh nghiệp
nhà nước đã cổ phần hóa (DNCPH tđộc quyền nhà nước sang đa s hữu nên sẽ làm
chuyển biến QHSH trong những doanh nghiệp này. Vậy, chuyển biến QHSH trong quá trình
CPH DNNN sẽ tác động như thế nào đến quan hệ quản , phân phối hiệu quả hoạt động
sản xuất, kinh doanh của DNCPH? Thực trạng chuyn biến QHSH tác động đến kết quả hoạt
Chuyển biến quan hệ sở hữu trong cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyển biến quan hệ sở hữu trong cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Chuyển biến quan hệ sở hữu trong cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam 9 10 427