Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề đường thẳng

Được đăng lên bởi Anh Nghiem
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 852 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề đường thẳng
Bài 1: Phương trình đường thẳng
I) Véctơ chỉ phương - Véctơ pháp tuyến của đường thẳng
-n

là véctơ pháp tuyến

(n

(d) ).

-a

là véctơ chỉ phương

a // (d) hoặc a

(d)

II) Các loại PTĐT
1) Tổng quát:

Ax + By + C = 0
*) Điều kiện:

+

+C^2

*) Chú ý: n = (A, B)
a = (-B, A)
2) PTĐT qua A(

); B(

)

=
3) PTĐT qua M(

) có VTPT n = (A, B)

A(

) =0

) + B(y -

4) PTĐT qua M(

y-

) có hệ số góc k

= k(x )

5) PTĐT qua M(
- Chính tắc

=

) có VTCP a(

,

)

- Tham số

x=

+
t

y=

+
t

6) PT đoạn chắn: Là pt đi qua A(0, a); B(b, 0)

+
=1
III) Phương pháp lập
- Để lập đường thẳng ta có 5 phương pháp thể hiện qua 5 bài mẫu.

Mẫu 1
- Lập (d) // hoặc

với (

) đã biết: (

) 3x + 2y + 6 = 0
Bước 1: Xác định (d) // hay vuông với ()
(d) // (
(d)

)
(

(d): 3x + 2y + c = 0
)

(d): 2x - 3y + c = 0

Bước 2: Tìm M đã có tọa độ thế vào -> Tìm đc c.

Mẫu 2:
- Lập (d) đi qua 2 điểm (Không có gì)
Bước 1: Tìm 2 điểm A, B
+Tìm điểm liên quan đến chương 1 (Tìm tọa độ điểm). Khi tìm tọa độ điểmr nghĩ đến
phương pháp tương giao, nếu không tương giao được thì giả sử điểm M(a,b) lập
2 phương trình giải ra a,b

Bước 2: Thế vào công thức 5.

Bài 1: Lập PTĐT (d) qua M(2, 3) và // (

): 4x + y + 6 = 0

Giải
Bước 1:
- Vì (d) // (

)

(d): 4x + y + c = 0;

Bước 2:
-M

(

) => 4.2 + 3 + c = 0 => c = - 11;

Kết luận: PT (d): 4x + y - 11 = 0
b) Tìm (d) qua M(2, 1) và vuông góc với (
- Vì (d) vuông (denta) => (d): 3x + 4y + c = 0
- M thuộc (d) => 3.2 + 4.1 + c = 0 => c = -10
Kết luận: (d): 3x + 4y - 10 = 0
Bài 2: cho (d1): 3x + 4y - 7 = 0
(d2): 2x + y - 3 = 0
(d1)

, N(6, 2). Lập (MN)

) 4x - 3y + 8 = 0

Bài 3: Cho

A(1, 2). Đường cao (BE): 4x + 3y + 1 = 0

Đường cao (CF): 22x + y + 6 = 0
Lập PT 3 cạnh của tam giác.

Giải
* Lập (AC) - Sử dụng mẫu 1
* Lập (AB) - Sử dụng mẫu 1
* Lập (BC) - Sử dụng mẫu 2
- Tìm điểm B (Lấy AB tương BE)
- Tìm điểm C (lấy AC tương CF)
- Thế công thức 5.
Bài 4: Cho

ABC. A(2, 1)

Đường cao (BE): 3x + 2y + 4 = 0
Trung tuyến (CM): x + y + 3 = 0
Lập pt 3 cạnh tam giác.
Bài giải:

* Tìm AC:

- BE

AC => (AC): 2x - 3y + c = 0

- A(2, 1) (AC) => 2.2 - 3.1 + c = 0 => c = -1
- KL: (AC): 2x - 3y -1 = 0
* Tìm AB (Sử dụng mẫu 2)
- Tìm điểm B.
+ Giả sử B(a, b) - (Lập 2 pt tìm ra a, b)
+B
+ M(

(BE) => 3a + 2b + 4 = 0 (1)
)

(CM) =>

+

+ 3 = 0 (2)

+ Giải hệ (1), (2) => B(1, 2)
- Có tọa độ A, B thế vào công thức 5.
KL: (BC): x + y - 2 = 0
* Tìm BC
- Tìm C bằng tương giao của CA, CM -> C(3, 4)
- Thế vào công thức 5.
KL: (BC): 2x - y + 3 = 0
Bài 5: ...
Chuyên đề đường thẳng
Bài 1: Phương trình đường thẳng
I) Véctơ chỉ phương - Véctơ pháp tuyến của đường thẳng
- n là véctơ pháp tuyến (n (d) ).
- a là véctơ chỉ phương a // (d) hoặc a (d)
II) Các loại PTĐT
1) Tổng quát:
Ax + By + C = 0
*) Điều kiện: + +C^2
*) Chú ý: n = (A, B)
a = (-B, A)
2) PTĐT qua A( ); B( )
=
3) PTĐT qua M( ) có VTPT n = (A, B)
A( ) + B(y - ) = 0
4) PTĐT qua M( ) có hệ số góc k
y - = k(x -
)
5) PTĐT qua M( ) có VTCP a( , )
- Chính tắc
=
Chuyên đề đường thẳng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề đường thẳng - Người đăng: Anh Nghiem
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Chuyên đề đường thẳng 9 10 17