Ktl-icon-tai-lieu

chuyên đề hóa phân tích

Được đăng lên bởi nghia171671993
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 3216 lần   |   Lượt tải: 1 lần
I.
OLYMPIC HÓA HỌC VIỆT NAM
OLYMPIC HÓA HỌC SINH VIÊN VIỆT NAM 2005 (Bảng A):
Ion Fe(SCN)2+ có màu đỏ ở nồng độ bằng hoặc lớn hơn 10-5M. Hằng số điện li của nó là 10-2.
1. Một dung dịch chứa vết Fe3+. Thêm vào dung dịch này một dung dịch KSCN 10-2M (coi thể tích
không đổi). Xác định nồng độ tối thiểu của Fe3+ để dung dịch xuất hiện màu đỏ.
2. Một dung dịch chứa Ag+ 10-2M và Fe3+ 10-4M. Thêm dung dịch SCN- vào tạo kết tủa AgCN (coi
thể tích không đổi). Xác định nồng độ Ag+ còn lại trong dung dịch khi xuất hiện màu đỏ. Biết
TAgSCN = 10-12
3. Thêm 20cm3 dung dịch AgNO3 5.10-2M vào 10cm3 dung dịch NaCl không biết nồng độ. Lượng
dư Ag+ được chuẩn độ bằng dung dịch KSCN với sự có mặt của Fe3+. Điểm tương đương (khi
bắt đầu xuất hiện màu đỏ) được quan sát thấy khi thêm 6cm3 dung dịch KSCN 10-1M. Tính nồng
độ của dung dịch NaCl.
BÀI GIẢI:
Fe3+
Co – x

1.

+

SCN10-2 – x

⇌

Fe(SCN)2+
x = 10-5

Nồng độ cân bằng:
10 −5
Ta có:
= 10 − 2
3+
−2
−5
Fe (10 − 10 )
3+
⇒ [Fe ] = 10-5M ⇒ Co = 2.10-5M
2.
Khi xuất hiện màu đỏ thì: [Fe(SCN)2+] = 10-5M. Vậy nồng độ Fe3+ còn lại là: 9.10-5M
Ta có:
10 −5
= 10 − 2
−
−5
SCN 9.10

[

[

[

]

]

]

[

]

⇒ SCN − = 1,1.10 −3 M ⇒ Ag + = 9,1.10 −10 M
3
n(Ag+) = n(AgCl) + n(AgSCN)
20.10-3.5.10-2 = 10.10-3C + 6.10-3.10-1 ⇒ C = 4.10-2M
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA NĂM 2002 (BẢNG A)
Dung dịch X gồm Na2S 0,010M, KI 0,060M, Na2SO4 0,050M.
(a) Tính pH của dung dịch X.
(b) Thêm dần Pb(NO3)2 vào dung dịch X cho đến nồng độ 0,090M thì thu được kết tủa A và dung
dịch B.
i
Cho biết thành phần hoá học của kết tủa A và dung dịch B.
ii
Tính nồng độ các ion trong dung dịch B (không kể sự thuỷ phân của các ion, coi thể tích
dung dịch không thay đổi khi thêm Pb(NO3)2).
iii
Nhận biết các chất có trong kết tủa A bằng phương pháp hoá học, viết các phương trình
phản ứng (nếu có).
BÀI GIẢI:
a) Tính pH của dung dịch Na2S → 2 Na+ + S20,01
0,01
+
KI → K + I0,06
0,06
Na2SO4 → 2Na+ + SO420,05
0,05
+ H2O ⇌ HS- + OH-

S2-

SO4 + H2O ⇌ H SO4 + OH
2-

-

Kb(1) = 10-1,1
-

(1)

-12

(2)

Kb(2) = 10

Kb(1) >> Kb(2) nên cân bằng (1) quyết định pH của dung dịch:
S2- +
(0,01 -x)

[]

⇌

H2O

HS- + OHx
x

K = 10-1,1

x2
= 10 −1,1 → x 2 + 0,0794 x − 10 −3,1 = 0
0,01 − x

→x

= 8,94. 10-3 → [OH-] = 8,94.10-3
→ pH = 11,95
2+
2-1
b)
Pb
+
S
→
PbS ↓
(Ks ) = 1026.
0,09
0,01
0,08
Pb2+
+ SO42→
PbSO4 ↓
(Ks-1) = 107,8.
0,08
0,05
0,03
Pb2+
+
2 I→
PbI2
(Ks-1) = 107,6.
0,03
0,06
Thành phần hỗn hợp: ↓A : PbS , PbSO4 , PbI2
Dung dịch B :
K+ 0,06M
Na+ 0,12M
2+
22Ngoài ra còn có các io...
I. OLYMPIC HÓA HC VIT NAM
OLYMPIC HÓA HC SINH VIÊN VIT NAM 2005 (Bng A):
Ion Fe(SCN)
2+
có màu đỏ nng độ bng hoc ln hơn 10
-5
M. Hng s đin li ca nó là 10
-2
.
1. Mt dung dch cha vết Fe
3+
. Thêm vào dung dch này mt dung dch KSCN 10
-2
M (coi th tích
không đổi). Xác định nng độ ti thiu ca Fe
3+
để dung dch xut hin màu đỏ.
2. Mt dung dch cha Ag
+
10
-2
M và Fe
3+
10
-4
M. Thêm dung dch SCN
-
vào to kết ta AgCN (coi
th tích không đổi). Xác định nng độ Ag
+
còn li trong dung dch khi xut hin màu đỏ. Biết
T
AgSCN
= 10
-12
3. Thêm 20cm
3
dung dch AgNO
3
5.10
-2
M vào 10cm
3
dung dch NaCl không biết nng độ. Lượng
dư Ag
+
được chun độ bng dung dch KSCN vi s có mt ca Fe
3+
. Đim tương đương (khi
bt đầu xut hin màu đỏ) được quan sát thy khi thêm 6cm
3
dung dch KSCN 10
-1
M. Tính nng
độ ca dung dch NaCl.
BÀI GII:
1. Fe
3+
+ SCN
-
Fe(SCN)
2+
Nng độ cân bng: C
o
– x 10
-2
– x x = 10
-5
Ta có:
[]
2
523
5
10
)1010(
10
+
=
Fe
[Fe
3+
] = 10
-5
M C
o
= 2.10
-5
M
2. Khi xut hin màu đỏ thì: [Fe(SCN)
2+
] = 10
-5
M. Vy nng độ Fe
3+
còn li là: 9.10
-5
M
Ta có:
[]
[] []
MAgMSCN
SCN
103
2
5
5
10.1,910.1,1
10
10.9
10
+
==
=
3 n(Ag
+
) = n(AgCl) + n(AgSCN)
20.10
-3
.5.10
-2
= 10.10
-3
C + 6.10
-3
.10
-1
C = 4.10
-2
M
K THI CHN HC SINH GII QUC GIA NĂM 2002 (BNG A)
Dung dch X gm Na
2
S 0,010M, KI 0,060M, Na
2
SO
4
0,050M.
(a) Tính pH ca dung dch X.
(b) Thêm dn Pb(NO
3
)
2
vào dung dch X cho đến nng độ 0,090M thì thu được kết ta A và dung
dch B.
i Cho biết thành phn hoá hc ca kết ta A và dung dch B.
ii Tính nng độ các ion trong dung dch B (không k s thu phân ca các ion, coi th tích
dung dch không thay đổi khi thêm Pb(NO
3
)
2
).
iii Nhn biết các cht có trong kết ta A bng phương pháp hoá hc, viết các phương trình
phn ng (nếu có).
BÀI GII:
a) Tính pH ca dung dch Na
2
S
2 Na
+
+ S
2-
0,01 0,01
KI
K
+
+ I
-
0,06 0,06
Na
2
SO
4
2Na
+
+ SO
4
2-
0,05 0,05
S
2-
+ H
2
O
HS
-
+ OH
-
K
b(1)
= 10
-1,1
(1)
SO
4
2-
+ H
2
O
H SO
4
-
+ OH
-
K
b(2)
= 10
-12
(2)
chuyên đề hóa phân tích - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chuyên đề hóa phân tích - Người đăng: nghia171671993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
chuyên đề hóa phân tích 9 10 716