Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề "Một số giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu của Tổng công ty thuỷ tinh và gốm xây dựng"

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 110 trang   |   Lượt xem: 1238 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THUVIENNET.VN

LuËn v¨n tèt nghiÖp

Tæng C«ng ty Viglacera

Lêi nãi ®Çu
Trong xu thÕ hîp t¸c vµ héi nhËp kh«ng ngõng cña nÒn kinh tÕ c¸c níc
trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi hiÖn nay, ViÖt Nam ®ang phÊn ®Êu ®Ó cã thÓ ®øng
v÷ng vµ ph¸t triÓn khi hiÖp ®Þnh mËu dÞch tù do ASEAN cã hiÖu lùc.
Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ s¶n xuÊt hµng ho¸ theo c¬ chÕ thÞ trêng, héi nhËp th¬ng m¹i ®ang ®îc hÇu hÕt c¸c quèc gia trªn thÕ giíi ®ãn nhËn
nh mét c¬ héi ph¸t triÓn kinh tÕ mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt vµ nhanh chãng nhÊt,
®ång thêi cßn kh«ng Ýt nh÷ng th¸ch thøc khã kh¨n cÇn ph¶i vît qua.
Hoµ chung nç lùc phÊn ®Êu cña c¶ níc, Viglacera còng cè g¾ng cã nh÷ng
ho¹t ®éng th¬ng m¹i quèc tÕ ®Ó tõng bíc më réng thÞ trêng xuÊt khÈu, t¨ng hiÖu
qu¶ trong s¶n xuÊt kinh doanh vµ dÇn x©y dùng uy tÝn th¬ng hiÖu Viglacera nãi
riªng vµ th¬ng hiÖu c¸c s¶n phÈm ViÖt Nam nãi chung trªn thÞ trêng thÕ giíi.
Trong bèi c¶nh hiÖn nay mét nhµ s¶n xuÊt lín nh Tæng c«ng ty thuû tinh vµ gèm
x©y dùng, viÖc t×m kiÕm vµ xóc tiÕn c¸c biÖn ph¸p ®Èy m¹nh c«ng t¸c xuÊt khÈu
lµ mét viÖc lµm hÕt søc cÇn thiÕt vµ nÕu ®îc thùc hiÖn tèt sÏ ®em l¹i lîi Ých thiÕt
thùc ®èi víi Tæng c«ng ty thuû tinh vµ gèm x©y dùng.
Tæng c«ng ty thuû tinh vµ gèm x©y dùng lµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh c¸c
phÈm thuû tinh vµ gèm x©y dùng hµng ®Çu ë ViÖt Nam. §©y lµ mét doanh nghiÖp
nhµ níc kh«ng nh÷ng cã quy m« réng kh¾p trong vµ ngoµi níc mµ cßn lµ ®¬n vÞ
chñ lùc lµm ®Çu mèi xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng thuû tinh vµ gèm x©y dùng. Tæng
c«ng ty rÊt quan t©m ®Õn c«ng t¸c xuÊt khÈu, coi ®©y lµ mét trong nh÷ng ho¹t
®éng chñ ®¹o liªn quan chÆt chÏ ®Õn sù thµnh c«ng cña Tæng c«ng ty.
V× nh÷ng lý do trªn t«i m¹nh d¹n ®i s©u nghiªn cøu ®Ò tµi:
"Mét sè gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy xuÊt khÈu cña Tæng c«ng ty thuû tinh
vµ gèm x©y dùng"
§©y lµ mét ®Ò tµi víi ph¹m vi nghiªn cøu réng vÒ c¸c mÆt cña ho¹t ®éng
xuÊt khÈu nh thÞ trêng xuÊt khÈu, s¶n phÈm xuÊt khÈu, kim ng¹ch xuÊt khÈu,

THUVIENNET.VN

THUVIENNET.VN

LuËn v¨n tèt nghiÖp

Tæng C«ng ty Viglacera

hiÖu qu¶ xuÊt khÈu…cña Tæng c«ng ty thuû tinh vµ gèm x©y dùng trong giai
®o¹n (1999-2002).
Môc ®Ých chñ yÕu cña ®Ò tµi lµ nh»m ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng ho¹t
®éng xuÊt khÈu cña Viglacera. Tõ ®ã tæng kÕt ®¸nh gi¸ nh÷ng mÆt thµnh c«ng
vµ nh÷ng mÆt cßn tån t¹i cÇn kh¾c phôc trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu. §ång thêi
nªu lªn mét vµi gi¶i ph¸p, ®Ò xuÊt kiÕn nghÞ nh»m gãp phÇn ®Èy m¹nh ho¹t
®éng xuÊt khÈu cña Viglacera.
Néi dung ®Ò tµi gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I:

C¬ s¬ lý luËn chung vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu.

Ch¬...
THUVIENNET.VN
LuËn v¨n tèt nghiÖp Tæng C«ng ty Viglacera
Lêi nãi ®Çu
Trong xu thÕ hîp t¸c héi nhËp kh«ng ngõng cña nÒn kinh c¸c níc
trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi hiÖn nay, ViÖt Nam ®ang phÊn ®Êu ®Ó cã thÓ ®øng
v÷ng vµ ph¸t triÓn khi hiÖp ®Þnh mËu dÞch tù do ASEAN cã hiÖu lùc.
Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ s¶n xuÊt hµng ho¸ theo c¬ chÕ thÞ tr-
êng, i nhËp th¬ng m¹i ®ang ®îc hÇu hÕt c¸c quèc gia trªn thÕ giíi ®ãn nhËn
nh mét c¬ héi ph¸t triÓn kinh tÕ mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt vµ nhanh chãng nhÊt,
®ång thêi cßn kh«ng Ýt nh÷ng th¸ch thøc khã kh¨n cÇn ph¶i vît qua.
Hoµ chung lùc phÊn ®Êu cña níc, Viglacera còng g¾ng nh÷ng
ho¹t ®éng th¬ng m¹i quèc ®Ó tõng bíc më réng thÞ trêng xuÊt khÈu, t¨ng hiÖu
qu¶ trong s¶n xuÊt kinh doanh dÇn x©y dùng uy tÝn th¬ng hiÖu Viglacera nãi
riªng th¬ng hiÖu c¸c s¶n phÈm ViÖt Nam nãi chung trªn thÞ trêng thÕ giíi.
Trong bèi c¶nh hiÖn nay mét nhµ s¶n xuÊt lín nh Tæng c«ng ty thuû tinh gèm
x©y dùng, viÖc t×m kiÕm xóc tiÕn c¸c biÖn ph¸p ®Èy m¹nh c«ng t¸c xuÊt khÈu
mét viÖc lµm hÕt søc cÇn thiÕt vµ nÕu ®îc thùc hiÖn tèt ®em l¹i lîi Ých thiÕt
thùc ®èi víi Tæng c«ng ty thuû tinh vµ gèm x©y dùng.
Tæng c«ng ty thuû tinh vµ gèm x©y dùng lµ ®¬n s¶n xuÊt kinh doanh c¸c
phÈm thuû tinh vµ gèm x©y dùng hµng ®Çu ë ViÖt Nam. §©y lµ mét doanh nghiÖp
nhµ níc kh«ng nh÷ng quy réng kh¾p trong ngoµi níc cßn ®¬n
chñ lùc lµm ®Çu mèi xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng thuû tinh vµ gèm x©y dùng. Tæng
c«ng ty rÊt quan t©m ®Õn ng t¸c xuÊt khÈu, coi ®©y mét trong nh÷ng ht
®éng chñ ®¹o liªn quan chÆt chÏ ®Õn sù thµnh c«ng cña Tæng c«ng ty.
V× nh÷ng lý do trªn t«i m¹nh d¹n ®i s©u nghiªn cøu ®Ò tµi:
"Mét gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy xuÊt khÈu cña Tæng c«ng ty thuû tinh
vµ gèm x©y dùng"
§©y mét ®Ò tµi víi ph¹m vi nghiªn cøu réng c¸c mÆt cña ho¹t ®éng
xuÊt khÈu nh t trêng xuÊt khÈu, s¶n phÈm xuÊt khÈu, kim ng¹ch xuÊt khÈu,
THUVIENNET.VN
Chuyên đề "Một số giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu của Tổng công ty thuỷ tinh và gốm xây dựng" - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề "Một số giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu của Tổng công ty thuỷ tinh và gốm xây dựng" - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
110 Vietnamese
Chuyên đề "Một số giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu của Tổng công ty thuỷ tinh và gốm xây dựng" 9 10 834