Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề nghiên cứu kinh tế tố nhân

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 143 trang   |   Lượt xem: 1065 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
Chuyªn ®Ò nghiªn cøu kinh tÕ t
ö
nh©n
Sè 8
®éng lùc t¨ng trÖëng chÖa ®ñ
lín cña viÖt nam:
KÕt qu¶ ®iÒu tra 95 doanh nghiÖp s¶n xuÊt tö
nh©n cã qui m« lín t¹i ViÖt Nam
Leila Webster
Markus Taussig
Th¸ng 6 n¨m 1999
Chuyên đề nghiên cứu kinh tế tố nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề nghiên cứu kinh tế tố nhân - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
143 Vietnamese
Chuyên đề nghiên cứu kinh tế tố nhân 9 10 8