Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề nhà nước của dân do dân vì dân

Được đăng lên bởi Vũ Minh Châu
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1484 lần   |   Lượt tải: 8 lần
NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN
Trong giai đoạn hiện nay, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà
nước của dân, do dân và vì dân tiếp tục được Đảng, Nhà nước ta khẳng
định trong Hiến pháp và các văn kiện của Đảng.
Tại Điều 2 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm
1992 viết: Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước
của dân, do dân và vì dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân
mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân
và đội ngũ trí thức.
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng tiếp tục chỉ
rõ: "Nhà nước là trụ cột của hệ thống chính trị, là công cụ thực hiện quyền
lực của nhân dân. Đảng ta tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước xã
hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân; thực hiện nguyên tắc tập trung
dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Nhà nước. Tăng cường pháp chế,
xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quản lý xã
hội bằng pháp luật, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước".
Trong lịch sử hình thành nhà nước, quyền lực thuộc về ai? Nhà nước
nô lệ quyền lực nhà nước thuộc về giai cấp chủ nô. Nhà nước phong kiến
quyền lực nhà nước mang tính gia đình, cha truyền, con nối. Nhà nước tư
bản quyền lực nhà nước thuộc về giai cấp tư sản. Còn nhà nước Việt Nam
quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.
Trong xã hội ta quyền lực Nhà nước bắt nguồn từ nhân dân, nhân dân
là người chủ thực sự của đất nước. Trên cơ sở đó Đảng và Nhà nước đã
khẳng định: Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối
hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp,
hành pháp, tư pháp. Quyền lực nhà nước cao nhất tập trung ở Quốc hội,
đó là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân.
Nhà nước pháp quyền là NN được tổ chức và hoạt động dựa trên
khung pháp luật. Trong NN pháp quyền thì pháp luật là tối cao, tối
thượng, không ai đứng trên pháp luật và cũng không có ai đứng ngoài
pháp luật.
Nhà nước pháp quyền VN có những đặc điểm sau:
- NN quản lý XH bằng PL

- PL trong NN pháp quyền VN là để phục vụ nhân dân lao động
- NN pháp quyền được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng
- Thực hành nguyên tắc tập trung, dân chủ.
Bản chất nhan dân trong NN được thể hiện ở các yếu tố sau:
Nhà nước pháp quyền của dân
Nhà nước của dân là nhà nước mà quyền lực thuộc về nhân dân, mọi
hoạt động của tất cả các cơ quan Nhà nước đều nhằm thực hiện chế độ
dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm những quyền dân chủ của nhân dân
lao động được Nhà nước thể chế hoá thành văn bản pháp luật, tạo m...
NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN
Trong giai đoạn hiện nay, tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà
nước của dân, do dân n tiếp tục được Đảng, N nước ta khẳng
định trong Hiến pháp và các văn kiện của Đảng.
Tại Điều 2 Hiến pháp nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam năm
1992 viết: Nhà ớc cộng hoà hội ch nghĩa Việt Nam Nhà nước
của dân, do dân dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân
nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân
và đội ngũ trí thức.
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng tiếp tục chỉ
rõ: "Nhà nước là trụ cột của hệ thống chính trị, là công cụ thực hiện quyền
lực của nhân dân. Đảng ta tiếp tục xây dựng hoàn thiện Nhà nước
hội ch nghĩa của dân, do dân dân; thực hiện nguyên tắc tập trung
dân chủ trong tổ chức hoạt động của Nhà nước. Tăng cường pháp chế,
xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quản
hội bằng pháp luật, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước".
Trong lịch sử hình thành nhà nước, quyền lực thuộc về ai? Nhà nước
lệ quyền lực nhàớc thuộc về giai cấp chủ nô. Nhà nước phong kiến
quyền lực nhà nước mang tính gia đình, cha truyền, con nối. Nhà nước
bản quyền lực nhà nước thuộc về giai cấp tư sản. Còn nhà nước Việt Nam
quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.
Trong hội ta quyền lực Nhà nước bắt nguồn từ nhân dân, nhân dân
người chủ thực sự của đất nước. Trên sở đó Đảng N nước đã
khẳng định: Quyền lực nhà nước thống nhất, sự phân công phối
hợp giữa các quan nhà nước trong việc thực hiện c quyền lập pháp,
hành pháp, tư pháp. Quyền lực nhà nước cao nhất tập trung Quốc hội,
đó là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân.
Nhà ớc pháp quyền NN được tổ chức hoạt động dựa trên
khung pháp luật. Trong NN pháp quyền thì pháp luật tối cao, tối
thượng, không ai đứng trên pháp luật cũng không ai đứng ngoài
pháp luật.
Nhà nước pháp quyền VN có những đặc điểm sau:
- NN quản lý XH bằng PL
- PL trong NN pháp quyền VN là để phục vụ nhân dân lao động
- NN pháp quyền được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng
- Thực hành nguyên tắc tập trung, dân chủ.
Bản chất nhan dân trong NN được thể hiện ở các yếu tố sau:
Nhà nước pháp quyền của dân
Nhà nước của dân là nhà nước mà quyền lực thuộc về nhân dân, mọi
hoạt động của tất cả các quan Nhà nước đều nhằm thực hiện chế độ
dân chủ hội chủ nghĩa, bảo đảm những quyền dân chủ của nhân dân
lao động được Nhà nước thể chế hoá thành văn bản pháp luật, tạo mọi
điều kiện để nhân dân thực hiẹn thực sự các quyền công dân, cũng như
các nghĩa vụ đối với nhà nước như Hiến pháp quy định.
Nhà nước xã hội chủ nghĩa có nghĩa vụ bảo đảm không ngừng củng cố
hoàn thiện chế độ dân chủ hội chủ nghĩa của người lao động trên mọi
mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội.
Về chính trị: Nhân dân có quyền lập ra các quan NN, nhân dân
quyền bầu ra các chức vụ đứng đầu NN, quyền bãi miễn các chức vụ
đứng đầu các CQNN nếu họ đi ngược lại với HP, PL lợi ích của nhân
dân.
Nhà nước tạo ra mọi điều kiện nhằm bảo đảm dân chủ thật sự trong
sinh hoạt hội, trong bầu cử, ứng cử, lựa chọn cán bộ, nhân dân
quyền tham gia vào việc quản công việc Nhà nước, hiểu biết sử
dụng quyền lực chính trị của mình. Đồng thời Nhà nước cũng tạo mọi
điều kiện để nhân dân thực hiện quyền t do nghĩa vụ công dân theo
quy định của pháp luận Nhà nước.
Về kinh tế: Nhà nước hội chủ nghĩa bảo đảm quyền làm chủ của
nhân dân về kinh tế, cụ thể là quyền dân chủ về sở hữu, về lao động, về
quản hưởng thụ. Nhà nước ban hành các chính sách, chế đ thi
hành những biện pháp cần thiết bảo đảm cho nhân dân lao động thực sự là
người chủ nắm các liệu sản xuất, làm chủ quá trình sản xuất, phân
phối, lưu thông và bảo đảm đời sống.
Về văn hoá: Phát huy tính tích cực sáng tạo của nhân dân lao động,
động viên khuyến khích tự do nghiên cứu, sáng chế, phát minh, sáng tác,
Chuyên đề nhà nước của dân do dân vì dân - Trang 2
Chuyên đề nhà nước của dân do dân vì dân - Người đăng: Vũ Minh Châu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Chuyên đề nhà nước của dân do dân vì dân 9 10 694