Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp : Một số giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của công ty xây dựng Hồng Hà

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 1206 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
më ®Çu
Mét quy luËt kh¾c nghiÖt nhÊt cña thÞ trêng ®ã lµ c¹nh tranh, mµ ®Êu thÇu lµ
mét h×nh thøc tæ chøc c¹nh tranh. Theo ®ã bÊt k× mét doanh nghiÖp nµo tham gia
vµo lÜnh vùc x©y dùng nÕu kh«ng tiÕp cËn kÞp víi guång quay cña th× tÊt yÕu
sÏ bÞ ®¸nh bËt ra khái thÞ trêng x©y dùng.
ThÞ trêng x©y dùng ë ViÖt Nam, quy chÕ ®Êu thÇu ngµy cµng hoµn thiÖn
®iÒu nµy buéc c¸c doanh nghiÖp x©y dùng muèn tån t¹i hay ®ång nghÜa víi viÖc
giµnh th¾ng lîi trong ®Êu thÇu, th× ph¶i hoµn thiÖn m×nh. thÓ c¸c doanh
nghiÖp x©y dùng ph¶i ®¸p øng c¸c tiªu chuÈnb¶n: tiªu chuÈnthuËt, chÊt l-
îng; tiªu chuÈn kinh nghiÖm; tiªu chuÈn tµi chÝnh, gi¸ c¶; tiªu chuÈn
tiÕn ®é thi c«ng. Bëi vËy, nhµ thÇu nµo kn¨ng b¶o ®¶m toµn diÖn c¸c tiªu
chuÈn trªn, kh¶ n¨ng tróng thÇu cña nhµ thÇu ®ã sÏ cao h¬n c¸c nhµ thÇu kh¸c.
mét C«ng ty chÞu qu¶n trùc tiÕp cña Tæng c«ng ty §Çu t Ph¸t
triÓn nhµ Néi , kinh doanh chñ yÕu trong lÜnh vùc x©y l¾p, C«ng ty x©y dùng
Hång Hµ ®· Ýt nhiÒu kh¼ng ®Þnh ®îc trÝ cña m×nh trong Tæng c«ng ty ; còng
nh trªn t trêng y l¾p. Trong thêi cuéc hiÖn nay trªn thÞ trêng x©y l¾p c¹nh
tranh rÊt quyÕt liÖt, do ®ã, lµm thÕ nµo ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu trªn thÞ
trêng x©y l¾p nãi chung thÞ trêng x©y l¾p d©n dông nãi riªng ®ang bµi to¸n
mµ tõng ngµy, tõng giê ban l·nh ®¹o cña C«ng ty ®ang t×m lêi gi¶i ®¸p.
tÝnh cÊp thiÕt h÷u dông cña vÊn ®Ò, víi mong muèn gãp phÇn rÊt
nhá vµo viÖc m ra nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m t¨ng cêng kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cña
C«ng ty x©y dùng Hång trªn thÞ trêng x©y l¾p trong thêi gian tíi, em quyÕt
®Þnh lùa chän ®Ò tµi cho chuyªn ®Ò cña m×nh nh sau:
"Mét gi¶i ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cña C«ng ty x©y dùng
Hång Hµ "
Dùa vµo ph¬ng ph¸p nghiªn cøu trªn côc cña chuyªn ®Ò thùc tËp, bao
gåm 3 ch¬ng:
Líp: TMQT - K43
1
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp : Một số giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của công ty xây dựng Hồng Hà - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp : Một số giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của công ty xây dựng Hồng Hà - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp : Một số giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của công ty xây dựng Hồng Hà 9 10 851