Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề "Thực trang và một số giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập khảu ở công ty xuất nhập khẩu và kỹ thuật bao bì"

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 89 trang   |   Lượt xem: 1565 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THUVIENNET.VN
Lêi nãi ®Çu

Qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®ang diÔn ra víi tèc ®é ngµy cµng
nhanh vµ s©u s¾c. §ã lµ xu thÕ tÊt yÕu kh¸ch quan vµ lµ mét quy luËt mµ mäi
quèc gia trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi ®Òu ph¶i tu©n theo. BiÓu hiÖn râ nÐt nhÊt
cña xu thÕ nµy lµ qu¸ tr×nh tù do ho¸ bu«n b¸n trong khu vùc vµ ph¹m vi toµn cÇu.
Thùc hiÖn ®êng lèi chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ cña ®Êt níc héi nhËp víi nÒn kinh tÕ
thÕ giíi. §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· chñ tr¬ng kh«ng ngõng më réng quan hÖ kinh tÕ
®èi ngo¹i, ®Æc biÖt lµ trong lÜnh vùc hîp t¸c kinh tÕ quèc tÕ. Trong ®ã,Th¬ng m¹i
quèc tÕ lµ lÜnh vùc quan träng ®Ó ViÖt Nam dÇn cã chç ®øng trong khu vùc vµ
trªn ph¹m vi thÕ giíi, thùc hiÖn môc tiªu mµ §¹i héi §¶ng VIII ®Ò ra: “Më réng
hîp t¸c quèc tÕ, ®a ph¬ng ho¸, ®a d¹ng ho¸ c¸c quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i...x©y
dùng mét nÒn kinh tÕ më, héi nhËp khu vùc vµ thÕ giíi...”*
Ho¹t ®éng Th¬ng m¹i quèc tÕ bao gåm néi dung chñ yÕu vµ quan träng lµ c¸c
ho¹t ®éng xuÊt nhËp kh©ñ. NÕu xuÊt khÈu ®em l¹i nguån ngo¹i tÖ tÝch luü cho ®Êt
níc th× ho¹t ®éng nhËp khÈu t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn sù ph¸t triÓn c©n ®èi vµ khai
th¸c tiÒm n¨ng, thÕ m¹nh cña nÒn kinh tÕ quèc d©n vÒ søc lao ®éng, vèn, tµi
nguyªn vµ khoa häc kü thuËt. XuÊt khÈu nh»m b¶o ®¶m nguån vèn cho nhËp khÈu
vµ nhËp khÈu phôc vô cho c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, x©y
dùng c¬ cÊu kinh tÕ híng m¹nh vµo xuÊt khÈu...
§Þnh híng cho môc tiªu c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, §¹i héi §¶ng
toµn quèc lÇn thø VII ®· chØ râ sù cÇn thiÕt: “...§Èy m¹nh xuÊt khÈu, huy ®éng
c¸c nguån ngo¹i tÖ ®Ó nhËp khÈu c¸c vËt t hµng ho¸ thiÕt yÕu cho s¶n xuÊt vµ ®êi
sèng, tÝch cùc c©n ®èi c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ gãp phÇn duy tr× c¸c c©n ®èi lín
cña nÒn kinh tÕ.”**
* V¨n kiÖn ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VIII. NXB sù thËt.
** NghÞ quyÕt ®¹i héi ®¹i Toµn quèc lÇn thø VII. NXB sù thËt
THUVIENNET.VN
1

Trang

THUVIENNET.VN
Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu sÏ gãp phÇn tÝch cùc ®¸p øng yªu cÇu
cÊp b¸ch hiÖn nay cña nÒn kinh tÕ.
V× vËy, nghiªn cøu thùc tr¹ng ho¹t ®éng XuÊt - NhËp khÈu cña c¸c doanh
nghiÖp ®Ó t×m ra biÖn ph¸p hoµn thiÖn ho¹t ®éng kinh doanh XuÊt - NhËp khÈu lµ
vÊn ®Ò quan träng hiÖn nay.
XuÊt ph¸t tõ quan ®iÓm trªn, ®Ò tµi: “Thùc tr¹ng vµ mét sè gi¶i ph¸p hoµn
thiÖn ho¹t ®éng nhËp khÈu ë C«ng ty XNK vµ kü thuËt bao b×” ®· ®îc chän lµm
néi dung nghiªn cøu. Môc tiªu cña ®Ò tµi nµy lµ th«ng qua viÖc xem xÐt vµ ph©n
tÝch t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu, ®Ó t×m ra nh÷ng ®iÓm m¹nh, ®iÓm
yÕu, vµ nh÷n...
THUVIENNET.VN
Lêi nãi ®Çu
Qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸ nÒn kinh thÕ giíi ®ang diÔn ra víi tèc ®é ngµy cµng
nhanh s©u s¾c. §ã lµ xu thÕ tÊt yÕu kh¸ch quan mét quy luËt mµ mäi
quèc gia trong khu vùc trªn thÕ giíi ®Òu ph¶i tu©n theo. BiÓu hiÖn nÐt nhÊt
cña xu thÕ nµy lµ qu¸ tr×nh tù do ho¸ bu«n b¸n trong khu vùc vµ ph¹m vi toµn cÇu.
Thùc hiÖn ®êng lèi chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ cña ®Êt níc héi nhËp víi nÒn kinh tÕ
thÕ giíi. §¶ng Nhµ níc ta ®· chñ tr¬ng kh«ng ngõng réng quankinh
®èi ngo¹i, ®Æc biÖt trong lÜnh vùc hîp t¸c kinh quèc tÕ. Trong ®ã,Th¬ng m¹i
quèc tÕ lµ lÜnh vùc quan träng ®Ó ViÖt Nam dÇn cã chç ®øng trong khu vùc
trªn ph¹m vi thÕ giíi, thùc hiÖn môc tiªu §¹i héi §¶ng VIII ®Ò ra: “Më réng
hîp t¸c quèc , ®a ph¬ng ho¸, ®a d¹ng ho¸ c¸c quan kinh ®èi ngo¹i...x©y
dùng mét nÒn kinh tÕ më, héi nhËp khu vùc vµ thÕ giíi...”*
Ho¹t ®éng Th¬ng m¹i quèc bao gåm néi dung chñ yÕu quan träng c¸c
ho¹t ®éng xuÊt nhËp kh©ñ. NÕu xuÊt khÈu ®em l¹i nguån ngo¹i tÖ tÝch luü cho ®Êt
níc th× ho¹t ®éng nhËp khÈu t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn sù ph¸t triÓn c©n ®èi khai
th¸c tiÒm n¨ng, t m¹nh cña nÒn kinh tÕ quèc d©n søc lao ®éng, vèn, tµi
nguyªn vµ khoa häc kü thuËt. XuÊt khÈu nh»m b¶o ®¶m nguån vèn cho nhËp khÈu
nhËp khÈu phôc cho c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, x©y
dùng c¬ cÊu kinh tÕ híng m¹nh vµo xuÊt khÈu...
§Þnh híng cho môc tiªu c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, §¹i héi §¶ng
toµn quèc lÇn thø VII ®· chØ cÇn thiÕt: “...§Èy m¹nh xuÊt khÈu, huy ®éng
c¸c nguån ngo¹i ®Ó nhËp khÈu c¸c vËt t hµng ho¸ thiÕt yÕu cho s¶n xuÊt ®êi
sèng, tÝch cùc c©n ®èi c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ gãp phÇn duy tr× c¸c c©n ®èi lín
cña nÒn kinh tÕ.”**
* V¨n kiÖn ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VIII. NXB sù thËt.
** NghÞ quyÕt ®¹i héi ®¹i Toµn quèc lÇn thø VII. NXB sù thËt
THUVIENNET.VN Trang 1
Chuyên đề "Thực trang và một số giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập khảu ở công ty xuất nhập khẩu và kỹ thuật bao bì" - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề "Thực trang và một số giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập khảu ở công ty xuất nhập khẩu và kỹ thuật bao bì" - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
89 Vietnamese
Chuyên đề "Thực trang và một số giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập khảu ở công ty xuất nhập khẩu và kỹ thuật bao bì" 9 10 298