Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề xã hội dân sự

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 26964 lần   |   Lượt tải: 263 lần
Môn học: QLNN đối với Tổ chức Phi Chính phủ

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH
NGUYỄN VŨ AN
MSSV: KS7D.001
Môn học: QLNN đối với Tổ chức Phi Chính Phủ
Điểm Nhận xét

Đề:
1.
2.
3.
4.
5.

Xã hội dân sự là gì? Các quan niệm?
Sự hình thành và phát triển xã hội dân sự?
Bản chất xã hội dân sự?
Các loại hình tổ chức xã hội dân sự và tổ chức Phi chính phủ?
Bản chất của tổ chức Phi chính phủ?

Trả lời:
Câu 1: Xã hội dân sự là gì ? Các quan niệm?
Xã hội dân sự là tổ chức xã hội - chính trị của nhân dân, có tính độc lập với Nhà nước. Xã
hội dân sự là tổ chức, hội do nhân dân lập ra, hoạt động hoạt động dựa trên những nhóm
người cùng chung lợi ích.
Xã hội dân sự ở đây được hiểu là một mảng của đời sống xã hội có tổ chức, mang tính tự
nguyện, tự tái tạo, (hầu như) tự tài trợ, độc lập với nhà nước, và gắn bó với nhau bằng một trật
tự pháp lý hay một số nguyên tắc chung. Xã hội dân sự là một xã hội mà ở đó người dân biết
tự lo lấy cho mình rất nhiều chuyện, biết tự tổ chức lại để phát huy năng lực sáng tạo, hiện
thực hóa các ý tưởng và để tương tác với nhà nước nhằm đạt tới một nền quản trị quốc gia
minh bạch, hiệu quả và có trách nhiệm. Xã hội dân sự là “diễn đàn giữa gia đình, nhà nước và
thị trường, nơi mà mọi con người bắt tay nhau để thúc đẩy quyền lợi chung”
Theo Hêgen, thuật ngữ xã hội dân sự phân biệt với Nhà nước. Xã hội dân sự là một phần
của đời sống đạo đức, bao gồm ba yếu tố gia đình, xã hội dân sự và Nhà nước, khái niệm hàm
nghĩa lĩnh vực đời sống xã hội, trong đó các cá nhân theo đuổi những lợi ích riêng trong giới
hạn đã được pháp luật thừa nhận. Nhà triết học này nhấn mạnh rằng, một xã hội dân sự tự tổ
chức cần phải do Nhà nước cân nhắc và đặt trật tự cho nó, nếu không xã hội đó sẽ trở thành tư
lợi và không đóng góp gì cho lợi ích chung.
Page 1

Môn học: QLNN đối với Tổ chức Phi Chính phủ

Theo Civicus (liên hội quốc tế các tổ chức xã hội dân sự) thì, xã hội dân sự là lĩnh vực, ở
bên ngoài gia đình, nhà nước, và thị trường, nơi người dân kết hợp hoạt động nhằm thăng tiến
các lợi ích chung.
Tiếp cận của Centre for Civil Society, xã hội dân sự liên quan đến hoạt động tập thể tự
nguyện xoay quanh sự chia sẻ về lợi ích, mục đích và những giá trị. Về mặt lý luận, định chế
này phân biệt với nhà nước, gia đình và thị trường trong hoạt động; ranh giới giữa nhà nước,
xã hội dân sự, gia đình, thị trường thông thường rất phức tạp, không rõ nét, mang tính thỏa
hiệp. Xã hội dân sự thường mang tính tác động đa dạng về tự quản, về quyền lực. Xã hội dân
sự thường thể hiện bằng các t...
Môn học: QLNN đối với Tổ chức Phi Chính phủ
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH
NGUYỄN VŨ AN
MSSV: KS7D.001
Môn học: QLNN đối với Tổ chức Phi Chính Phủ
Điểm Nhận xét
Đề:
1. Xã hội dân sự là gì? Các quan niệm?
2. Sự hình thành và phát triển xã hội dân sự?
3. Bản chất xã hội dân sự?
4. Các loại hình tổ chức xã hội dân sự và tổ chức Phi chính phủ?
5. Bản chất của tổ chức Phi chính phủ?
Trả lời:
Câu 1: Xã hội dân sự là gì ? Các quan niệm?
hội dân sự tổ chức hội - chính trị của nhân dân, tính độc lập với Nhàớc. Xã
hội dân sự là tổ chức, hội do nhân dân lập ra, hoạt động hoạt động dựa trên những nhóm
người cùng chung lợi ích.
hội dân sự đây được hiểu một mảng của đời sống hội tổ chức, mang tính tự
nguyện, tự tái tạo, (hầu như) tự tài trợ, độc lập với nhà nước, và gắn bó với nhau bằng một trật
tự pháp hay một số nguyên tắc chung. hội dân sự một xã hội đó người dân biết
tự lo lấy cho mình rất nhiều chuyện, biết tự tổ chức lại để phát huy năng lực sáng tạo, hiện
thực hóa các ý tưởng và để tương tác với nhà nước nhằm đạt tới một nền quản trị quốc gia
minh bạch, hiệu quả và có trách nhiệm. Xã hội dân sự là “diễn đàn giữa gia đình, nhà nước và
thị trường, nơi mà mọi con người bắt tay nhau để thúc đẩy quyền lợi chung”
Theo Hêgen, thuật ngữ xã hội dân sự phân biệt với Nhà nước. hội dân sự một phần
của đời sống đạo đức, bao gồm ba yếu tố gia đình, xã hội dân sự và Nhà nước, khái niệm hàm
nghĩa lĩnh vực đời sống hội, trong đó các nhân theo đuổi những lợi ích riêng trong giới
hạn đã được pháp luật thừa nhận. Nhà triết học này nhấn mạnh rằng, một hội dân sự tự tổ
chức cần phải do Nhà nước cân nhắc và đặt trật tự cho nó, nếu không xã hội đó sẽ trở thành tư
lợi và không đóng góp gì cho lợi ích chung.
Page 1
Chuyên đề xã hội dân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề xã hội dân sự - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Chuyên đề xã hội dân sự 9 10 704