Ktl-icon-tai-lieu

Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Thừa Thiờn - Huế

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1909 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở
Thừa Thiên - Huế
Khuất Thị Huyền Nga
Trường Đại học Kinh tế
Luận văn ThS ngành: Kinh tế chính trị; Mã số: 60 31 01
Người hướng dẫn: TS. Đinh Quang Ty
Năm bảo vệ: 2008

Abstract: Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong
mối quan hệ với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Tìm hiểu thực trạng chuyển
dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Thừa Thiên - Huế trong những năm đổi mới, qua việc đánh
giá thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo nhóm ngành kinh tế và chuyển dịch cơ cấu
kinh tế nội bộ các ngành sản xuất ; nghiên cứu tác động của chuyển dịch cơ cấu ngành
kinh tế đến động thái phát triển chung của địa phương: thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng
cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực trong sản xuất, hình thành cơ cấu ngành kinh tế hợp
lý, phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn, phát triển nguồn nhân lực. Trình bày
một số kiến nghị góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Thừa
Thiên - Huế trong gian đoạn 2006-2010 và tầm nhìn đến năm 2020 trên các mặt: quy
hoạch tổng thể phát triển kinh tế, nguồn vốn, thị trường, nguồn nhân lực, ứng dụng khoa
học công nghệ và bảo vệ môi trường
Keywords: Chuyển dịch cơ cấu; Cơ cấu ngành kinh tế; Mô hình kinh tế; Thừa ThiênHuế

Content
PhÇn më ®Çu
1 - Sù cÇn thiÕt cña ®Ò tµi
Kinh nghiÖm x©y dùng kinh tÕ thÞ tr-êng cña nhiÒu n-íc trªn thÕ giíi vµ thùc tiÔn ph¸t triÓn kinh tÕ
ViÖt Nam trong h¬n 20 n¨m ®æi míi (1986 - 2007) cho thÊy gi÷a chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ vµ qu¸ tr×nh
c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa cã mèi quan hÖ biÖn chøng; vµ ®èi víi n-íc ta hiÖn nay, chuyÓn dÞch c¬ cÊu
kinh tÕ ph¶i g¾n kÕt hÕt søc chÆt chÏ víi c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa. §©y lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò
mang tÝnh c¬ b¶n vÒ ph-¬ng diÖn lý luËn vµ còng rÊt thiÕt yÕu vÒ ph-¬ng diÖn thùc tiÔn.
Cho ®Õn nay, ë n-íc ta vÊn ®Ò chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo h-íng c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa
®· ®-îc nhiÒu nhµ nghiªn cøu, tiÕp cËn vµ ph©n tÝch theo nhiÒu gãc ®é kh¸c nhau. Tuy nhiªn, ®©y lµ mét vÊn

®Ò cã néi dung phøc t¹p xÐt c¶ vÒ mÆt lÝ luËn vµ thùc tiÔn, trong ®ã cã nhiÒu khÝa c¹nh ch-a ®-îc lµm s¸ng
tá. Vµ nÕu nh×n s©u h¬n vµo tõng ®Þa bµn, th× mét trong nh÷ng vÊn ®Ò cÇn ph¶i nghiªn cøu - ®ã lµ xu h-íng
chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh kinh tÕ trong ®iÒu kiÖn cô thÓ cña mét tØnh.
Thõa Thiªn - HuÕ lµ mét tØnh miÒn Trung, cã ®iÒu kiÖn khÝ hËu kh¸ phøc t¹p, diÖn tÝch ®Êt n«ng
nghiÖp b×nh qu©n ®Çu ng-êi thÊp, viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ nh×n chung gÆp nhiÒu khã kh¨n so víi ...
Chuyn dịch cơ cấu ngành kinh tế
Tha Thiên - Huế
Khut Th Huyn Nga
Trường Đi hc Kinh tế
Lun văn ThS ngành: Kinh tế chính tr; Mã s: 60 31 01
Người hướng dn: TS. Đinh Quang Ty
Năm bảo v: 2008
Abstract: H thng hoá mt s vấn đề lý lun v chuyn dch cơ cấu ngành kinh tế trong
mi quan h vi quá trình công nghip hoá, hiện đi hoá. Tìm hiu thc trng chuyn
dịch cấu ngành kinh tế Tha Thiên - Huế trong những năm đổi mi, qua việc đánh
giá thc trng chuyn dch cơ cấu kinh tế theo nhóm ngành kinh tế và chuyn dch cơ cấu
kinh tế ni b các ngành sn xut ; nghiên cứu tác động ca chuyn dịch cơ cấu ngành
kinh tế đến động thái phát trin chung của địa phương: thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng
cao hiu qu s dng các ngun lc trong sn xuất, hình thành cu ngành kinh tế hp
lý, phát trin cơ sở h tng kinh tế-xã hi nông thôn, phát trin ngun nhân lc. Trình bày
mt s kiến ngh góp phần đẩy nhanh quá trình chuyn dịch cơ cu ngành kinh tế Tha
Thiên - Huế trong gian đoạn 2006-2010 tm nhìn đến năm 2020 trên các mt: quy
hoch tng th phát trin kinh tế, ngun vn, th trường, ngun nhân lc, ng dng khoa
hc công ngh và bo v môi trường
Keywords: Chuyn dch cấu; Cơ cấu ngành kinh tế; hình kinh tế; Tha Thiên-
Huế
Content
PhÇn më ®Çu
1 - Sù cÇn tht cña ®Ò tµi
Kinh nghiÖm x©yng kinh tÕ t tr-êng cña nhiÒu n-íc trªn thÕ giíi vµ thùc tiÔn ph¸t triÓn kinh tÕ
ViÖt Nam trong h¬n 20 n¨m ®æi i (1986 - 2007) cho thÊy gi÷a chun dÞch c¬ cÊu kinh tÕ vµ qu¸ tr×nh
c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa cã mèi quan hÖ biÖn chøng; vµ ®èi i n-íc ta hiÖn nay, chuyÓn dÞch c¬ cÊu
kinh tÕ pi g¾n kÕt hÕt søc chÆt cing nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa. §©y lµt trong nh÷ng vÊn ®Ò
mang tÝnh c¬ bn vÒ ph-¬ng diÖn lý luËn vµ còng rÊt thiÕt yÕu vÒ ph-¬ng diÖn thùc tiÔn.
Cho ®Õn nay, ë nc ta vÊn ®Ò chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo hng c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa
®· ®-îc nhiÒu nhµ nghiªn cøu, tiÕp cËn vµ ph©n tÝch theo nhiÒu gãc ®é kh¸c nhau. Tuy nhiªn, ®©y mét vÊn
Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Thừa Thiờn - Huế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Thừa Thiờn - Huế - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Thừa Thiờn - Huế 9 10 365