Ktl-icon-tai-lieu

Chuyển đổi giữa cơ sở dữ liệu quan hệ và XML

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 2989 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyển đổi giữa cơ sở dữ liệu quan hệ và XML
Nguyễn Thị Lan
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Toán – Cơ - Tin
Luận văn Thạc sĩ ngành: Bảo đảm toán cho máy tính và hệ thống tính toán
Mã số: 60 46 35
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đỗ Trung Tuấn
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Chương 1: Tổng quan về XML và cơ sở dữ liệu quan hệ. Chương 2:
Chuyển đổi giữa cơ sở dữ liệu quan hệ và XML. Chương 3: Chương trình thử nghiệm:
trình bày việc cài đặt thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình C# trong môi trường
ASP.NET; Xây dựng chương trình ứng dụng demo việc “Quản lý học viên” tại Trung
tâm tin học ngoại ngữ Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định; Cài đặt thuật toán để
chuyển đổi và tích hợp XML với CSDL của hệ thống thông tin “Quản lý học viên” tại
Trung tâm tin học ngoại ngữ Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định.
Keywords. Cơ sở dữ liệu quan hệ; Ngôn ngữ định dạng; Hệ thống thông tin; Toán tin
Content
LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay công nghệ thông tin đã được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực kinh tế,
chính trị, xã hội, y tế và giáo dục, … đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình chuyển dịch
nền kinh tế, xã hội, làm thay đổi đáng kể về lối sống, phong cách làm việc và nhận thức trong
công việc.
Với sự phát triển vượt bậc trong lĩnh vực công nghệ mạng đã cho ra đời nhiều dịch vụ từ
xa, đặc biệt là sự ra đời của dịch vụ “application as a service”. Các giao dịch, tương tác, giao
tiếp với nhau đều thông qua môi trường Internet. Điều này đã biến công nghệ thông tin trở
thành một công cụ không thể thiếu được trong sự phát triển của mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề.
Cùng với sự phát triển đó thì có hàng loạt các ngôn ngữ và các giao thức giao tiếp, thiết
kế trang web cũng ra đời để phục vụ cho những mục đích, dịch vụ nhất định. Có thể kể đến
nhiều ngôn ngữ đã phát triển phổ biến như HTML, DHTML, Java, PHP, ASP, … mỗi loại
ngôn ngữ cũng đều có ưu và nhược điểm riêng [4].
Với ngôn ngữ XML [8] mới phát triển trong những năm gần đây nhưng đã được phổ biến
rộng rãi trong các ngôn ngữ lập trình, chẳng hạn như ở các ngôn ngữ .NET, Java,... Một số đặc
trưng cơ bản của ngôn ngữ XML là:
- XML được dùng để lưu trữ dữ liệu từ các tập tin hoặc cơ sở dữ liệu.
- XML có thể được trao đổi dữ liệu dễ dàng giữa các hệ thống không tương thích với
nhau.
1

XML có thể được dùng để chia sẻ dữ liệu dễ dàng hơn giữa các ứng dụng, dễ dàng
mở rộng hoặc nâng cấp sang hệ thống máy chủ, ứng dụng, trình duyệt khác.
- XML độc lập với ứng dụng, phần cứng và phần mềm vì thế đã làm cho dữ liệu được
sử dụng hiệu quả hơn.
- XML có t...
1
Chuyển đổi giữa cơ sở d liu quan h và XML
Nguyn Th Lan
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Khoa Toán – - Tin
Luận văn Thạc sĩ ngành: Bảo đảm toán cho máy tính và hệ thống tính toán
Mã số: 60 46 35
Người hướng dn: PGS.TS. Đỗ Trung Tun
Năm bảo v: 2011
Abstract. Chương 1: Tổng quan v XML sở d liu quan hệ. Chương 2:
Chuyn đổi giữa cơ sở d liu quan h và XML. Chương 3: Chương trình thử nghim:
trình bày việc cài đặt thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình C# trong môi trường
ASP.NET; Xây dựng chương trình ng dng demo việc “Quản lý học viên” tại Trung
tâm tin học ngoi ng Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định; Cài đặt thuật toán đ
chuyển đổi và tích hp XML vi CSDL ca h thống thông tin “Quản học viên” tại
Trung tâm tin học ngoi ng Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định.
Keywords. Cơ sở d liu quan h; Ngôn ngữ định dng; H thống thông tin; Toán tin
Content
LI M ĐẦU
Ngày nay công nghệ thông tin đã được ng dng rộng rãi trong mọi nh vực kinh tế,
chính trị, xã hội, y tế giáo dc, đóng vai trò rt quan trọng trong quá trình chuyển dch
nn kinh tế, hội, làm thay đổi đáng kể v li sống, phong cách làm việc nhận thc trong
công việc.
Vi s phát triển vượt bậc trong lĩnh vực công ngh mạng đã cho ra đời nhiu dch v t
xa, đặc biệt sự ra đời ca dch v application as a service”. Các giao dịch, tương tác, giao
tiếp với nhau đều thông qua môi trưng Internet. Điều y đã biến công nghệ thông tin trở
thành một công cụ không thể thiếu được trong s phát triển ca mọi lĩnh vc, mọi ngành nghề.
Cùng với s phát triển đó thì hàng loạt các ngôn ngữ các giao thức giao tiếp, thiết
kế trang web cũng ra đời để phc v cho nhng mục đích, dịch v nhất định. thể k đến
nhiều ngôn ngữ đã phát triển ph biến như HTML, DHTML, Java, PHP, ASP, mỗi loi
ngôn ngữ cũng đều có ưu và nhược điểm riêng [4].
Vi ngôn ngữ XML [8] mới phát triển trong nhng năm gần đây nhưng đã được ph biến
rộng rãi trong các ngôn ngữ lập trình, chng hạn như ở các ngôn ngữ .NET, Java,... Mt s đặc
trưng cơ bản ca ngôn ngữ XML là:
- XML được dùng để lưu trữ d liu t các tập tin hoặc cơ sở d liu.
- XML thể được trao đổi d liu d dàng giữa các hệ thống không tương thích với
nhau.
Chuyển đổi giữa cơ sở dữ liệu quan hệ và XML - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyển đổi giữa cơ sở dữ liệu quan hệ và XML - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Chuyển đổi giữa cơ sở dữ liệu quan hệ và XML 9 10 97