Ktl-icon-tai-lieu

CHUYỂN ÐỘNG QUAY CỦA VẬT RẮN QUANH MỘT TRỤC

Được đăng lên bởi ngoc-sa-nguyen
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 4425 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vật rắn

Gs Dương Hiếu Ðấu

I.

II.
III.

IV.

V.

CHUYỂN ÐỘNG QUAY CỦA VẬT RẮN QUANH MỘT TRỤC
1.
Nhận xét
2.
Mômen lực đối với một trục
PHƯƠNG TRÌNH ÐỘNG LỰC HỌC CƠ BẢN CỦA CHUYỂN ÐỘNG QUAY
MÔMEN QUÁN TÍNH
1.
Mật độ khối lượng
2.
Biểu thức của mômen quán tính
NĂNG LƯỢNG QUAY
1.
Vật rắn quay quanh một trục cố định
2.
Vật rắn trong trường hợp chuyển động tổng quát
MÔMEN XUNG LƯỢNG VÀ SỰ BẢO TOÀN MÔMEN XUNG LƯỢNG
1.
Mômen xung lượng của một chất điểm
2.
Mômen xung lượng của một vật rắn quay quanh một trục
3.
Ðịnh luật bảo toàn mômen xung lượng

Vật rắn có thể xem như một hệ chất điểm. Nếu sự biến dạng
của vật khi tương tác với các vật khác là nhỏ, bỏ qua được thì ta có th ể
coi vật là vật rắn tuyệt đối. Vật rắn tuyệt đối là vật mà khoảng cách gi ữa
hai điểm bất kỳ của nó không đổi. Nói cách khác, hình dạng c ủa v ật r ắn
không thay đổi trong quá trình chuyển động của nó. Vật rắn tuyệt đối
thường được xem là hệ chất điểm liên kết chặt chẻ với nhau.
Chuyển động của vật rắn được xác định bởi các ngoại lực đặt
vào nó. Một chuyển động phức tạp của vật rắn có thể phân tích thành hai
dạng chuyển động: chuyển động với quỹ đạo thẳng gọi là chuyển động
tịnh tiến và chuyển động quay. Chuyển động tịnh tiến là chuyển động mà
quỹ đạo mọi chất điểm trong vật rắn là những đường thẳng song song với
nhau.
Phương trình chuyển động tịnh tiến của vật rắn được rút ra
từ đinh luật 2 Newton viết cho toàn bộ các chất điểm mi c ủa c ả h ệ có
liên quan đến khối tâm C của hệ dưới dạng phương trình (4.7) ở ch ương
4.

Như vậy, dù vật rắn có chuyển động bất kỳ thì khối tâm của nó
cũìng chuyển động giống như một chất điểm có khối lượng bằng kh ối
lượng của cả vật rắn và chịu sự tác dụng của tổng tất cả các ngoại lực
đặt vào vật rắn.
I.
CHUYỂN ÐỘNG QUAY CỦA VẬT RẮN QUANH
MỘT TRỤC
1. Nhận xét
Khi vật rắn quay quanh một trục ( (nằm trong hay n ằm ngoài
vật rắn đó) thì mọi chất điểm mi trên vật rắn đều quay quanh trục ( với
cùng một vận tốc góc ( như nhau đồng thời có quỹ đạo là nh ững đường
tròn nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay. Tâm 0 c ủa các vòng
tròn đó nằm ngay trên trục quay. Bán kính ri tính từ mi đến trục quay 0
thường là khác nhau vì vị trí của các chất điểm là khác nhau.
Muốn vật rắn quay được, ta phải tác dụng lực lên vật rắn đó.
Muốn lực đó có khả năng làm quay vật thì lực đó không thể song song với
trục quay mặc khác nó cũng không thể có giá đi qua trục quay.
Ðể xét khả năng của lực làm quay một vật quanh một trục ta
xét ví dụ sau: Một cánh cửa có thể quay quanh một t...
V t r n
Gs D ng Hi u Ð uươ ế
I. CHUY N Ð NG QUAY C A V T R N QUANH M T TR C
1. Nh n xét
2. Mômen l c i v i m t tr c đố
II. PH NG TRÌNH Ð NG L C H C C B N C A CHUY N Ð NG QUAYƯƠ Ơ
III. MÔMEN QUÁN TÍNH
1. M t kh i l ng độ ượ
2. Bi u th c c a mômen quán tính
IV. N NG L NG QUAYĂ ƯỢ
1. V t r n quay quanh m t tr c c nh đị
2. V t r n trong tr ng h p chuy n ng t ng quát ườ độ
V. MÔMEN XUNG L NG VÀƯỢ S B O TOÀN MÔMEN XUNG L NG ƯỢ
1. Mômen xung l ng c a m t ch t i mượ đ
2. Mômen xung l ng c a m t v t r n quay quanh m t tr cượ
3. Ð nh lu t b o toàn mômen xung l ng ượ
V t r n th xem nh m t h ch t i m. N u s bi n d ng ư đ ế ế
c a v t khi t ng tác v i các v t khác là nh , b qua c thì ta th ươ đượ
coi v t v t r n tuy t i. V t r n tuy t i là v t kho ng cách gi a đố đố
hai i m b t k c a không i. Nói cách khác, hình d ng c a v t r nđ đổ
không thay i trong quá trình chuy n ng c a nó. V t r n tuy t iđổ độ đố
th ng c xem là h ch t i m liên k t ch t ch v i nhau.ườ đượ đ ế
Chuy n ng c a v t r n c xác nh b i các ngo i l c t độ đư đị đặ
vào nó. M t chuy n ng ph c t p c a v t r n có th phân tích thành hai độ
d ng chuy n ng: chuy n ng v i qu o th ng g i chuy n ng độ độ đạ độ
t nh ti n và chuy n ng quay. Chuy n ng t nh ti n là chuy n ng mà ế độ độ ế độ
qu o m i ch t i m trong v t r n là nh ng ng th ng song song v i đạ đ đườ
nhau.
Ph ng trình chuy n ng t nh ti n c a v t r n c rút raươ độ ế đượ
t inh lu t 2 Newton vi t cho toàn b các ch t i m mi c a c h đ ế đ
liên quan n kh i tâm C c a h d i d ng ph ng trình (4.7) ch ngđế ướ ươ ươ
4.
CHUYỂN ÐỘNG QUAY CỦA VẬT RẮN QUANH MỘT TRỤC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHUYỂN ÐỘNG QUAY CỦA VẬT RẮN QUANH MỘT TRỤC - Người đăng: ngoc-sa-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
CHUYỂN ÐỘNG QUAY CỦA VẬT RẮN QUANH MỘT TRỤC 9 10 590