Ktl-icon-tai-lieu

Chuyển từ chuyên ngành sinh học thực nghiệm sang chuyên ngành sinh thái học

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1705 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyển từ chuyên ngành sinh học thực nghiệm
sang chuyên ngành sinh thái học

Trần Thị Hữu

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn ThS Chuyên ngành: Sinh thái học; Mã số: 60 42 60
Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Trần Đắc Phu
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề cần nghiên cứu: Giới
thiệu tình hình cung cấp nước sạch và mức độ ô nhiễm nước sinh hoạt ở Việt Nam
và trên thế giới. Khảo sát thực trạng xây dựng, sử dụng và bảo quản nhà tiêu hộ
gia đình tại Việt Nam hiện nay nói chung. Mô tả thực trạng vệ sinh nguồn nước,
nhà tiêu của hộ gia đình tại một số xã tỉnh Kon Tum nói riêng. Phân tích một số
yếu tố liên quan đến thực hành sử dụng nguồn nước và nhà tiêu hộ gia đình của
người dân tại địa bàn nghiên cứu. Trình bày một số kết quả nghiên cứu
Keywords: Sinh thái học; Vệ sinh môi trường; Hộ gia đình; Kon Tum
Content
1.

Lý do chọn đề tài:

Kon Tum là một tỉnh phía bắc của Tây Nguyên với 53,2% dân tộc thiểu số nên điều
kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, phong tục tập quán lạc hậu, vì vậy
việc quản lý vệ sinh môi trường và cung cấp nước sạch còn rất nhiều khó khăn. Tính đến
cuối năm 2009, số hộ gia đình có nhà tiêu đạt 55,4%, số hộ sử dụng nguồn nước hợp vệ
sinh đạt 70% trong đó chỉ có 30% đạt quy chuẩn Quốc gia. Vấn đề chính quyền và ngành
y tế các cấp đặt ra để xây dựng giải pháp can thiệp có hiệu quả, bảo vệ sức khỏe người
dân là: Thực trạng vệ sinh nguồn nước và nhà tiêu hộ gia đình tại một số xã tỉnh Kon
Tum như thế nào? Những yếu tố nào liên quan tới việc người dân sử dụng nguồn nước và
nhà tiêu hợp vệ sinh?

Vì vậy, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài: “Nghiên cứu thực trạng vệ sinh môi
trƣờng hộ gia đình tại một số xã tỉnh KonTum”
2. Phạm vi nghiên cứu:
- Nghiên cứu được thực hiện tại 12 xã của tỉnh KonTum
3. Mục tiêu đề tài:
- Mô tả thực trạng vệ sinh nguồn nước, nhà tiêu hộ gia đình tại một số xã tỉnh Kon Tum.
- Phân tích một số yếu tố liên quan đến thực hành sử dụng nguồn nước và nhà tiêu hộ gia
đình của người dân tại địa bàn nghiên cứu.
4. Tính cấp thiết của đề tài:
Nước sạch và vệ sinh môi trường là nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, đã thực sự
trở thành vấn đề toàn cầu, thu hút sự quan tâm của toàn nhân loại, đồng thời cũng là vẫn
đề cấp thiết của nước ta. Nước sạch và vệ sinh môi trường liên quan đến mọi người, mọi
ngành, mọi vùng miền, nhất là sự phát triển bền vững của đất nước. Sự phong phú và an
toàn về nguồn nước chính là thước đo của sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của mỗi
quốc...
Chuyn t chuyên ngành sinh hc thc nghim
sang chuyên ngành sinh thái hc
Trn Th Hu
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Luận văn ThS Chuyên ngành: Sinh thái hc; Mã s: 60 42 60
Cán b hướng dn khoa hc: TS. Trn Đắc Phu
Năm bảo v: 2011
Abstract: H thống sở lun thc tin ca vấn đề cn nghiên cu: Gii
thiu tình hình cung cấp nước sch và mc đ ô nhim nước sinh hot Vit Nam
trên thế gii. Kho sát thc trng xây dng, s dng bo qun nhà tiêu h
gia đình tại Vit Nam hin nay nói chung. t thc trng v sinh nguồn c,
nhà tiêu ca h gia đình ti mt s tnh Kon Tum nói riêng. Phân tích mt s
yếu t liên quan đến thc hành s dng nguồn nước nhà tiêu h gia đình ca
người dân tại địa bàn nghiên cu. Trình bày mt s kết qu nghiên cu
Keywords: Sinh thái hc; V sinh môi trường; H gia đình; Kon Tum
Content
1. Lý do chọn đề tài:
Kon Tum mt tnh phía bc ca Tây Nguyên vi 53,2% dân tc thiu s nên điều
kin kinh tế còn nhiều khó khăn, trình độ n trí thp, phong tc tp quán lc hu, vì vy
vic qun v sinh môi trường cung cấp nước sch còn rt nhiều khó khăn. Tính đến
cuối năm 2009, s h gia đình ntiêu đạt 55,4%, s h s dng nguồn nước hp v
sinh đạt 70% trong đó chỉ 30% đạt quy chun Quc gia. Vấn đề chính quyn và ngành
y tế các cấp đặt ra để y dng gii pháp can thip hiu qu, bo v sc khỏe ngưi
dân là: Thc trng v sinh nguồn nước nhà tiêu h gia đình tại mt s tnh Kon
Tum như thế nào? Nhng yếu t nào liên quan ti việc người dân s dng nguồn nưc và
nhà tiêu hp v sinh?
Chuyển từ chuyên ngành sinh học thực nghiệm sang chuyên ngành sinh thái học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyển từ chuyên ngành sinh học thực nghiệm sang chuyên ngành sinh thái học - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Chuyển từ chuyên ngành sinh học thực nghiệm sang chuyên ngành sinh thái học 9 10 27