Ktl-icon-tai-lieu

Chuyển về mô hình rời rạc một loại bài toán điều khiển ngẫu nhiên rời rạc và ứng dụng

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1803 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyển về mô hình rời rạc một loại bài toán điều
khiển ngẫu nhiên rời rạc và ứng dụng
Đinh Thị Hồng Gấm
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn Ths Chuyên ngành: Toán học tính toán; Mã chuyên ngành: 60 46 30
Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Quý Hỷ
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Giới thiệu tổng quan về những công cụ ngẫu nhiên và giải tích hàm có liên
đến bài toán: phép tính vi và tích phân trong B-không gian; bài toán điều khiển với
tham số ngẫu nhiên và tổng quan về một số phương pháp để giải; mô hình dò tìm hỗn
hợp giải bài toán quy hoạch ngẫu nhiên. Nghiên cứu tham số hóa hàm điều khiển để
giải trực tiếp một loại toán điều khiển ngẫu nhiên tổng hợp: thiết lập bài toán điều
khiển tổng quát; thiết lập điều khiển chấp nhận được; tham số hóa biến điều khiển
theo chương trình; xác định bộ tham số điều khiển ɛ-tối ưu bằng mô hình dò tìm
ngẫu nhiên hỗn hợp. Ứng dụng vào việc giảm thiểu thiên tai lũ lụt cho Đồng bằng
Bắc Bộ: bài toán giảm thiểu thiên tai lũ lụt bằng hệ thống thủy điện bậc thang; thiết
lập bài toán quy hoạch ngẫu nhiên; mô phỏng độ rủi ro lũ lụt của mỗi quy trình điều
tiết hợp lý khả thi.
Keywords: Toán học; Bài toán điều khiển; Giải tích hàm; Quy hoạch ngẫu nhiên
Content
Với vị trí địa lý tự nhiên thuộc vùng Đông Nam Á – vốn được mệnh danh là “rốn bão của
thế giới”, khiến thiên tai lũ lụt kéo theo nó là hạn hán ở nước ta nhiều hơn các nước khác trên thế
giới. Trong tình hình biến đổi khí hậu như hiện nay, thiên tai nói trên ngày càng trầm trọng.
Nhằm hạn chế lũ lụt - hạn hán, bài toán thủy điện đa tiêu chí đã ra đời (trong những năm 1986 1987) từ việc xây dựng quy trình vận hành hợp lý khả thi ở nhà máy thủy điện Hòa Bình trong đó
lấy nhiệm vụ phát điện làm ưu tiên gắn với đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về thủy lợi và về tham
gia điều phối cắt lũ cho hạ du.
Trong những năm 2000 – 2002, khi lựa chọn quy mô thiết kế cho công trình thủy điện Sơn La, bài
toán thủy điện đa tiêu chí được đưa ra dưới dạng mô hình toán học trong việc giảm thiểu độ rủi ro
lũ lụt – động đất cho công trình thủy điện Sơn La, trong đó lấy việc an toàn cho công trình thủy

điện Sơn La làm mục tiêu gắn với sự đáp ứng các tiêu chí tối thiểu về phát điện, thủy lợi và tham
gia điều phối cắt lũ.
Trong những năm 2005 – 2008 bài toán thủy điện đa tiêu chí đã được nghiên cứu dưới dạng Mô
hình phân bổ dung tích phòng lũ và vận hành an toàn hợp lý hệ thống thủy điện 3 bậc thang trên
sông Đà. Trong mô hình này, sự an toàn của hệ thống thủy điện (trước những rủi ro về lũ lụt) được...
Chuyn v mô hình ri rc mt loại bài toán điều
khin ngu nhiên ri rc và ng dng
Đinh Thị Hng Gm
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Luận văn Ths Chuyên ngành: Toán hc tính toán; Mã chuyên ngành: 60 46 30
Cán b hướng dn khoa hc: GS.TS. Nguyn Quý H
Năm bảo v: 2011
Abstract: Gii thiu tng quan v nhng công c ngu nhiên và gii tích hàm có liên
đến bài toán: phép tính vi tích phân trong B-không gian; bài toán điều khin vi
tham s ngu nhiên và tng quan v mt s phương pháp để gii; mô hình dò tìm hn
hp gii bài toán quy hoch ngu nhiên. Nghiên cu tham s hóa hàm điu khiển đ
gii trc tiếp mt loại toán điều khin ngu nhiên tng hp: thiết lập bài toán điu
khin tng quát; thiết lập điều khin chp nhận được; tham s hóa biến điều khin
theo chương trình; c định b tham s điu khin ɛ-tối ưu bằng hình m
ngu nhiên hn hp. ng dng vào vic gim thiểu thiên tai lụt cho Đồng bng
Bc B: bài toán gim thiểu thiên tai lụt bng h thng thủy đin bc thang; thiết
lp bài toán quy hoch ngu nhiên; mô phỏng độ rủi ro lũ lt ca mỗi quy trình điu
tiết hp lý kh thi.
Keywords: Toán hc; Bài toán điều khin; Gii tích hàm; Quy hoch ngu nhiên
Content
Vi v trí địa lý t nhiên thuộc vùng Đông Nam Á – vốn được mệnh danh là “rốn bão ca
thế giới”, khiến thiên tai lũ lụt kéo theo nó là hn hán c ta nhiều hơn các nưc khác trên thế
gii. Trong tình hình biến đổi khí hậu như hin nay, thiên tai nói trên ngày càng trm trng.
Nhm hn chế lũ lt - hn hán, bài toán thy điện đa tiêu chí đã ra đi (trong nhng năm 1986 -
1987) t vic xây dng quy trình vn hành hp lý kh thi nhà máy thủy điện Hòa Bình trong đó
ly nhim v phát điện làm ưu tiên gắn với đáp ứng các yêu cu ti thiu v thy li và v tham
gia điều phi cắt lũ cho hạ du.
Trong những năm 2000 – 2002, khi la chn quy mô thiết kế cho công trình thy điện Sơn La, bài
toán thy điện đa tiêu chí được đưa ra dưi dng mô hình toán hc trong vic gim thiểu độ ri ro
lũ lụt động đất cho công trình thy điện Sơn La, trong đó lấy vic an toàn cho công trình thy
Chuyển về mô hình rời rạc một loại bài toán điều khiển ngẫu nhiên rời rạc và ứng dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyển về mô hình rời rạc một loại bài toán điều khiển ngẫu nhiên rời rạc và ứng dụng - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Chuyển về mô hình rời rạc một loại bài toán điều khiển ngẫu nhiên rời rạc và ứng dụng 9 10 789