Ktl-icon-tai-lieu

Circular Buffer & FIFO

Được đăng lên bởi Chấn Hưng
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 946 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Digital Circuits Design with HDL Course

CE Undergraduate – 1st, 2010-2011

Circular Buffer & FIFO
Pham Quoc Cuong


Digital Circuits Design with HDL Course

CE Undergraduate – 1st, 2010-2011

Circular Buffer
oldest
sample

x[k]

newest
sample

N-samples
Moving window
of N samples

Two options:
(1) Shift the register contents
concurrently at every clock
(2) Shift the address pointer

k

Sample n-N+1
Sample n-N
Sample n-1
Sample n-2
Sample n-3

Sample n

Circular Buffer & FIFO

9/12/2010

N-cells

Pham Quoc Cuong
2

CE Undergraduate – 1st, 2010-2011

Digital Circuits Design with HDL Course

Data Movement
Data samples: 0110, 1010, 1111, ...
Method #1: Shift Register
0110

1010
0110

1111
1010
0110
...

Method #2: Address Managed
0110

Circular Buffer & FIFO

0110
1010

9/12/2010

0110
1010
1111
...

Pham Quoc Cuong
3

Digital Circuits Design with HDL Course

CE Undergraduate – 1st, 2010-2011

Circular Buffer#1: Shift Operation
module Circular_Buffer_1 (cell_3, cell_2, cell_1, cell_0, Data_in, clock, reset);
parameter
buff_size = 4;
parameter
word_size = 8;
output
[word_size -1: 0] cell_3, cell_2, cell_1, cell_0;
input
[word_size -1: 0] Data_in;
input
clock, reset;
reg
[word_size -1: 0] Buff_Array [buff_size -1: 0];
assign
cell_3 = Buff_Array[3], cell_2 = Buff_Array[2];
assign
cell_1 = Buff_Array[1], cell_0 = Buff_Array[0];
integer k;
always @ (posedge clock) begin
if (reset == 1) for (k = 0; k <= buff_size -1; k = k+1)
Buff_Array[k] <= 0;
else for (k = 1; k <= buff_size -1; k = k+1) begin
Buff_Array[k] <= Buff_Array[k-1];
end
Buff_Array[0] <= Data_in;
end
endmodule
Circular Buffer & FIFO

9/12/2010

Pham Quoc Cuong
4

Digital Circuits Design with HDL Course

CE Undergraduate – 1st, 2010-2011

Circular Buffer#2: Addess managed
module Circular_Buffer_2 (cell_3, cell_2, cell_1, cell_0, Data_in, clock, reset);
parameter
buff_size = 4, word_size = 8;
output
[word_size -1: 0]
cell_3, cell_2, cell_1, cell_0;
input
[word_size -1: 0]
Data_in;
input
clock, reset;
reg
[word_size -1: 0]
Buff_Array [buff_size -1: 0];
assign
cell_3 = Buff_Array[3], cell_2 = Buff_Array[2];
assign
cell_1 = Buff_Array[1], cell_0 = Buff_Array[0];
integer k;
parameter
write_ptr_width = 2; // Width of write pointer
parameter
max_write_ptr = 3;
reg
[write_ptr_width -1 : 0]
write_ptr;
// Pointer for writing
always @ (posedge clock)
if (reset == 1 ) begin write_ptr <= 0;
for (k = 0; k <= buff_size -1; k = k+1) Buff_Array[k] <= 0; end
else begin Buff_Array[write_ptr] ...
Digital Circuits Design with HDL Course CE Undergraduate 1
st
, 2010-2011
Circular Buffer & FIFO
Pham Quoc Cuong
http://www.cse.hcmut.edu.vn
Circular Buffer & FIFO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Circular Buffer & FIFO - Người đăng: Chấn Hưng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Circular Buffer & FIFO 9 10 78