Ktl-icon-tai-lieu

cơ học cơ sở

Được đăng lên bởi trienen30
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 63 lần   |   Lượt tải: 0 lần
y

P  10kN

Giải:
x

Chọn hệ trục Oxy như hình vẽ:
O
Phá liên kết tại A và B, thay vào đó
A
bằng các phản lực X A , YA , YB :
Dầm AB cân bằng bởi hệ lực phẳng:
   
YA
X A , YA , YB , P  0

 

Hay: X A  YA  YB  P  0
Chiếu lên các trục, lấy mômen.
 F  X  P.cos 45o  0
A
 x
o
 Fy YA  P.cos 45  YB  0


o
 m A Fk  P cos 45 .2  YB .4  0



45o

C

P  10kN
YB



45o
XA

2m

2m

Ví dụ 1

 


2
o
X

P.cos
45

10.
 5 2 kN
 A
2


1
1
2
2
 YB  P cos 45o  .10.
5
kN
2
2
2
2


2
2
2
o
Y

P.cos
45

Y

10.

5

5
kN
 A
B
2
2
2



X A  5


Vậy: YA  5


YB  5


Bài tập về nhà:
Cho dầm AB liên kết và chịu lực như hình vẽ.
Xác định phản lực liên kết tại gối A và B?

P  5kN

q  2 kN m

M  5kN.m
A

B

C

1m

B

1m

2 kN
2
kN
2
2
kN
2

...
A
B
2m
2m
o
45
P 10kN
o
45
P 10kN
O
x
y
A
X
B
Y
Giải:
Dầm AB cân bằng bởi hệ lực phẳng:
Phá liên kết tại A và B, thay vào đó
bằng các phản lực :
A A B
X ,Y ,Y
Hay:
A A B
X ,Y ,Y ,P 0
A A B
X Y Y P 0
Chiếu lên các trục, lấy mômen.
o
x A
o
y A B
o
A k B
F X P.cos45 0
F Y P.cos45 Y 0
m F Pcos45 .2 Y .4 0
Chọn hệ trục Oxy như hình vẽ:
o
A
o
B
o
A B
2
X P.cos45 10. 5 2 kN
2
1 1 2 2
Y Pcos45 .10. 5 kN
2 2 2 2
2 2 2
Y P.cos45 Y 10. 5 5 kN
2 2 2
Vậy:
A
A
B
X 5 2 kN
2
Y 5 kN
2
2
Y 5 kN
2
A
B
1m
1m
P 5kN
q 2kN m
C
M 5kN.m
Bài tập về nhà:
Cho dầm AB liên kết và chịu lực như hình vẽ.
Xác định phản lực liên kết tại gối A và B?
Ví dụ 1
C
cơ học cơ sở - Người đăng: trienen30
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
cơ học cơ sở 9 10 710