Ktl-icon-tai-lieu

Cơ hội ở những thị trường đang nổi lên hoặc đang chuyển tiếp

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1146 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Information Tech

Cơ hội ở những thị trường đang nổi lên
hoặc đang chuyển tiếp
Clifford J. Shultz, II, Ph.D.
Giáo sư và là chủ tịch Quỹ Marley
Đại học bang Arizona
Giảng viên thỉnh giảng
Chương trình Giảng dạy Kinh tế fulbright (FETP)

atcjs@asu.edu
480 727 1242

Những nét tương đồng
Đang chuyển tiếp
Các chính sách?
Những vấn đề về cơ sở hạ tầng
Những thách thức về nguồn nhân lực
Những hình tượng “tên hiệu” đáng xem xét
“Rủi ro” cao
Các cơ hội làm ăn tốt

Title goes here

1

Information Tech

Những cơ hội gì, ở đâu?
Trang web
Các báo cáo quốc gia (Economist, WB, etc.)
Văn bản của nhà nước
Các văn phòng đại diện
Những đánh giá về thị trường/marketing trong nước…

Tại sao phải quan tâm?
Những vốn quí tiềm ẩn
trường

cơ hội thị

Tham gia vào các hệ thống tiếp thị rộng
hơn

Title goes here

2

Information Tech

Những yếu tố cân nhắc ban đầu
trước khi đến
Động lực
chính trị

Các động
lực tự
nhiên

Động lực
vĩ mô
Động lực
văn
hóa/xã
hội

Các hệ
thống quản
lý
Hệ thống tri
thức
Hệ thống
giáo dục

Kết quả
phúc lợi

Hệ thống
điều hành
Hệ thống
marketing

Cơ hội các nhà đầu tư?
Viện trợ đa phương
FDI

Title goes here

3

Information Tech

Những cân nhắc của nhà đầu tư…
Những điểm mạnh X cơ hội
Các chỉ số tương quan (tăng trưởng X tỉ
phần)
Nhận thức của người tiêu dùng / các bên liên
quan
Marketing cấp vĩ mô…(Sơ đồ tổng hợp giá trị
toàn cầu và địa phương)

Những tài sản chính của Campuchia
Sự cảm thông của bên ngoài
Tư cách thương mại theo qui chế Tối Huệ Quốc
Sớm gia nhập WTO
Khu vực năng động/ASEAN
Nguồn lực nông nghiệp và thủy sản
Lực lượng lao động tận tụy
Những di sản khảo cổ độc đáo
(Tiềm năng du lịch đặc biệt )

Title goes here

4

Information Tech

Du lịch
Làm thế nào để chào bán Campuchia?
Làm thế nào xây dựng một tên hiệu riêng/quốc
gia?
FDI? (Chúng ta có nên tham gia?)
Marketing có hệ thống: Kết quả có lợi cho đôi
bên?

Phương pháp
Cơ sở dữ liệu du lịch đã được đánh giá; hướng dẫn du
lịch
Những tính từ nổi bật
Khảo sát bằng điện thoại:
100 công ty du lịch đã được xác định từ các trang vàng điện
thoại ở 7 thành phố lớn.
12-15 công ty (nghiên cứu thị trường) ASTA và IATA đã được
chọn ngẫu nhiên (chú trọng vào kinh nghiệm của châu Á)

Phỏng vấn thực địa

Title goes here

5

Information Tech

Nhận thức về campuchia
48% có ấn tượng tiêu cực về Campuchia
48% không có ấn tượng gì về Campuchia
4% có ấn tượng tích cực về Campuchia
(Chú ý tính chất đồng phương sai/hiệp
biến về nhân khẩu học và cơ hội)

Khảo sát các đại lý du lịch Campu...
Information Tech
Title goes here 1
Cơ hi nhng th trường đang nilên
hoc đang chuyntiếp
Clifford J. Shultz, II, Ph.D.
Giáo sư và là ch tch Qu Marley
Đạihc bang Arizona
Ging viên thnh ging
Chương trình Ging dyKinhtế fulbright (FETP)
http://agb.east.asu.edu/cjs
atcjs@asu.edu
480 727 1242
Nhng nét tương đồng
Đang chuyntiếp
Các chính sách?
Nhng vn đề v cơ s h tng
Nhng thách thcv ngun nhân lc
Nhng hình tượng “tên hiu” đáng xem xét
“Ri ro” cao
Các cơ hilàmăntt
Cơ hội ở những thị trường đang nổi lên hoặc đang chuyển tiếp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ hội ở những thị trường đang nổi lên hoặc đang chuyển tiếp - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Cơ hội ở những thị trường đang nổi lên hoặc đang chuyển tiếp 9 10 284