Ktl-icon-tai-lieu

Cơ hội và thách thức đối với chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ mới thành lập

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 2827 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Lêi nãi ®Çu
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi.
c«ng cuéc ®æi míi do §¶ng vµ Nhµ níc khëi xíng vµ l·nh ®¹o, ®éi ngò c¸c
chñ DN xuÊt hiÖn ngµy cµng t¨ng, kh¼ng ®Þnh ®îc vai trß to lín cña m×nh ®èi
víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc. Hä ®îc ®¸nh gi¸ lµ nguyªn khÝ cña quèc gia, ®éi ngò
tiªn phong cña c«ng cuéc ®æi míi. B¸c ®· tõng viÕt : “ViÖc níc, viÖc nhµ bao
giê còng ®i ®«i víi nhau, nÒn kinh quèc d©n thÞnh vîng nghÜa kinh doanh
cña c¸c nhµ c«ng nghiÖp, th¬ng nghiÖp thÞnh vîng". thÕ, ViÖt Nam muèn phån
vinh, s¸nh vai víi c¸c cêng quèc ph¸t triÓn trªn thÕ giíi th× ph¶i t¹o dùng ®îc mét
®éi ngò chñ DN hïng m¹nh, trong ®ã cã ®éi ngò chñ DNV&N.
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c¸c DNV&N ®· ®îc h×nh thµnh, ph¸t triÓn vµ ®ãng gãp
mét phÇn ®¸ng kÓ cho sù t¨ng trëng cña nÒn kinh tÕ ë ViÖt Nam trong suèt thËp kû
qua. Tuy nhiªn, theo nhËn ®Þnh cña nhiÒu nhµ kinh tÕ, c¸c DNV&N hiÖn nay cha
ph¸t huy ®îc hÕt tiÒm n¨ng cña m×nh, cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. Nguyªn nh©n mét
phÇn do b¶n th©n c¸c DNV&N cha cã nhiÒu kinh nghiÖm nhÊt ®Þnh trong nÒn kinh
thÞ trêng, cha ®ñ n¨ng ®éngs¸ng t¹o trong kinh doanh; mÆt kh¸c quan träng
h¬n, do cha mét khung khæ chÝnh s¸ch rµng cña Nhµ níc trong viÖc ®a ra
nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c DNV&N ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng
cña m×nh trong sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt níc.
nh÷ng cÊp thiÕt ®ã, nhãm chóng t«i xin chän ®Ò tµihéi th¸ch thøc ®èi
víi chñ DNV&N míi thµnh lËp
2. Môc ®Ých nghiªn cøu.
- Lµm nh÷ng vÊn ®Ò luËn b¶n chñ DNV&N míi thµnh lËp trong khu
vùc kinh tÕ t nh©n ë ViÖt Nam
- Trªn ®ã, ®Ò tµi híng tíi mét c¸ch nh×n ®óng ®¾n h¬n ®éi ngò chñ
DNV&N hiÖn nay. §Ò tµi ®a ra nh÷ng thµnh c«ng, ®ãng gãp héi cña ®èi
víi ph¸t triÓn kinh ®Êt níc, ®ång thêi ®a ra nh÷ng khã kh¨n, th¸ch thøc vµ v-
1
Cơ hội và thách thức đối với chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ mới thành lập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ hội và thách thức đối với chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ mới thành lập - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Cơ hội và thách thức đối với chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ mới thành lập 9 10 296