Ktl-icon-tai-lieu

Có nên sử dụng giá trị hợp lý là cơ sở tính giá duy nhất trong kế toán tài chính

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 845 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÓ NÊN SỬ DỤNG GIÁ TRỊ HỢP LÝ LÀ
CƠ SỞ TÍNH GIÁ DUY NHẤT TRONG KẾ
TOÁN TÀI CHÍNH
Bắt đầu từ năm 2005, Hội đồng Chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB) chính thức
triển khai Dự án xây dựng và ban hành hệ thống chuẩn mực Báo cáo tài chính
quốc tế (IFRS) thay thế cho hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) hiện hành.
Cùng với việc triển khai dự án này, IASB cũng có những thay đổi quan trọng
trong cách tiếp cận về kế toán và báo cáo tài chính theo hướng chuyển từ quan điểm kế
toán theo giá phí lịch sử và đặt trọng tâm vào kế toán doanh thu, chi phí theo các giao
dịch thực hiện sang cách tiếp cận dựa trên nguyên tắc ghi nhận tài sản, nợ phải trả theo
giá trị hợp lý và ghi nhận doanh thu, chi phí theo sự biến động của giá trị tài sản, nợ phải
trả.
Kết quả của dự án này, trong thời gian gần đây, IASB đã ban hành nhiều chuẩn
mực kế toán, chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế. Trong đó, giá trị hợp lý được quy định
như một cơ sở định giá được khuyến khích áp dụng. Có thể đề cập đến việc sử dụng giá
trị hợp lý trong kế toán bất động sản đầu tư; tài sản sinh học, tài sản cố định nắm giữ để
bán, các khoản thanh toán trên cơ sở cổ phiếu, công cụ tài chính, hợp nhất kinh doanh…
Trong các chuẩn mực hiện hành, IASB đều sử dụng định nghĩa “giá trị hợp lý là
mức giá mà một tài sản có thể được trao đổi giữa các bên có đầy đủ hiểu biết trong một
giao dịch ngang giá” và hướng dẫn xác định giá trị hợp lý dựa trên 3 quan điểm: quan
điểm thị trường, quan điểm thu nhập và quan điểm giá phí.
Kể từ khi IASB công bố quan điểm sử dụng rộng rãi giá trị hợp lý trong các chuẩn
mực báo cáo tài chính quốc tế đã hình thành một diễn đàn trao đổi giữa những nhà nghiên
cứu, thực hành kế toán, những người sử dụng thông tin kế toán. Có nhiều quan điểm khác
nhau xung quanh việc sử dụng phổ biến cơ sở tính giá này. Trong đó, có không ít các
quan điểm không đồng thuận. Thậm chí, một số ý kiến cho rằng chính việc sử dụng giá
trị hợp lý là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng “bong bóng tài sản” – một lý
do gây ra các cuộc khủng hoảng tài chính, tín dụng.
Chúng tôi cho rằng để đánh giá một cách xác đáng việc sử dụng giá trị hợp lý có
thực sự hợp lý hay không trước hết phải hiểu rõ mục đích cung cấp các thông tin tài chính
và các yêu cầu cơ bản đối với các thông tin này.
Sử dụng giá trị hợp lý có đáp ứng tốt mục tiêu cung cấp thông tin tài chính?

Nói một cách khái quát, mục tiêu cung cấp thông tin tài chính là đáp ứng yêu cầu
ra quyết định kinh tế của nhà đầu tư, người cho vay và chủ nợ hiện tại cũ...
CÓ NÊN S DNG GIÁ TR HP LÝ LÀ
CƠ S TÍNH GIÁ DUY NHT TRONG K
TOÁN TÀI CHÍNH
Bt đu t m 2005, Hi đng Chun mc kế toán quc tế (IASB) chính thc
trin khai D án xây dng và ban hành h thng chun mc Báo cáo tài chính
quc tế (IFRS) thay thế cho h thng chun mc kế toán quc tế (IAS) hin hành.
Cùng với việc triển khai dự án y, IASB cũng những thay đổi quan trọng
trong cách tiếp cận về kế toán báo cáo tài chính theo hướng chuyển từ quan điểm kế
toán theo giá phí lịch sử đặt trọng m vào kế toán doanh thu, chi phí theo các giao
dịch thực hiện sang ch tiếp cận dựa trên nguyên tắc ghi nhận tài sản, nợ phải trả theo
giá trị hợp và ghi nhận doanh thu, chi phí theo sự biến động của giá trị tài sản, nợ phải
trả.
Kết quả của dự án này, trong thời gian gần đây, IASB đã ban hành nhiều chuẩn
mực kế toán, chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế. Trong đó, giá trị hợp lý được quy định
như một sở định giá được khuyến khích áp dụng. thể đề cập đến việc sử dụng giá
trị hợp trong kế toán bất động sản đầu tư; tài sản sinh học, tài sản cố định nắm giữ để
bán, các khoản thanh toán trên cơ sở cổ phiếu, công cụ tài chính, hợp nhất kinh doanh…
Trong các chuẩn mực hiện hành, IASB đều sdụng định nghĩa giá trị hợp
mức giá một tài sản thể được trao đổi giữa các bên đầy đủ hiểu biết trong một
giao dịch ngang giá” ớng dẫn xác định giá trị hợp dựa trên 3 quan điểm: quan
điểm thị trường, quan điểm thu nhập và quan điểm giá phí.
Kể từ khi IASB công bố quan điểm sử dụng rộng rãi giá trị hợp lý trong các chuẩn
mực báo cáo tài chính quốc tế đã hình thành một diễn đàn trao đổi giữa những nhà nghiên
cứu, thực hành kế toán, những người sử dụng thông tin kế toán. Có nhiều quan điểm khác
nhau xung quanh việc sử dụng phổ biến sở tính giá này. Trong đó, không ít các
quan điểm không đồng thuận. Thậm chí, một số ý kiến cho rằng chính việc sử dụng giá
trị hợp một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng “bong bóng tài sản” một
do gây ra các cuộc khủng hoảng tài chính, tín dụng.
Chúng tôi cho rằng để đánh giá một cách xác đáng việc sử dụng giá trị hợp lý
thực sự hợp lý hay không trước hết phải hiểu rõ mục đích cung cấp các thông tin tài chính
và các yêu cầu cơ bản đối với các thông tin này.
Sử dụng giá trị hợp lý có đáp ứng tốt mục tiêu cung cấp thông tin tài chính?
Có nên sử dụng giá trị hợp lý là cơ sở tính giá duy nhất trong kế toán tài chính - Trang 2
Có nên sử dụng giá trị hợp lý là cơ sở tính giá duy nhất trong kế toán tài chính - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Có nên sử dụng giá trị hợp lý là cơ sở tính giá duy nhất trong kế toán tài chính 9 10 8