Ktl-icon-tai-lieu

Cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà Nước Việt Nam

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 89 trang   |   Lượt xem: 864 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyªn ® Ò nghiªn cøu kinh tÕtö nh© n
Sè

3

Cæ phÇ n ho¸ c¸ c doanh nghiÖ p
nhµ nÖ íc ë ViÖ t Nam:

Kinh nghiÖm hiÖn t¹i
Do
Leila Webster
Vµ
Reza Amin

Hµ néi, th¸ng 3 n¨m 1998

Môc lôc
Chuyª n ®Ò nghiª n cø u kinh tÕ tö nh©n............................................................................. i

Lêi nã i ®Ç u ...........................................................................................iv
Tãm t¾ t...................................................................................................v
PhÇ n I: Th«ng tin c¬ së .................................................................. 1
A.

C¶i c¸ch doanh nghiÖp Nhµ nö íc ........................................................................ 1
T¸i c¬ cÊu doanh nghiÖp nhµ nö íc .......................................................................... 1
LuËt doanh nghiÖp Nhµ nö íc .................................................................................. 2
Chö ¬ng tr×nh cæ phÇn ho¸....................................................................................... 3
B. C¸c ®Æc ®iÓm chÝnh cña chö ¬ng tr×nh cæ phÇn ho¸ më réng............................ 4
C¸c môc tiª u .......................................................................................................... 4
C¸c ®iÒu kiÖn.......................................................................................................... 4
C¸c ®iÒu kiÖn vµ h×nh thø c cæ phÇn ho¸.................................................................. 4
C¸c ö u ®· i ®èi víi doanh nghiÖp............................................................................. 4
C¸c ö u ®· i ®èi víi ngö êi lao ®éng .......................................................................... 5
Phª chuÈn c¸c kÕ ho¹ch cæ phÇn ho¸ ...................................................................... 5
C. Tãm t¾t thñ tôc tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ ................................................................ 5

PhÇ n II: KÕt qu¶ kh¶o s¸ t.............................................................9
A.

Giíi thiÖu ........................................................................................................... 9
Lùa chän doanh nghiÖp........................................................................................... 9
Phö ¬ng ph¸p........................................................................................................... 9
B. Nh÷ng ph¸t hiÖn chÝnh cña ®ît kh¶o s¸t......................................................
Chuyªn ®Ò nghiªn cøu kinh tÕ tö nh©n
Sè 3
Cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp
nhµ nÖíc ë ViÖt Nam:
Kinh nghiÖm hiÖn t¹i
Do
Leila Webster
Reza Amin
Hµ néi, th¸ng 3 n¨m 1998
Cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà Nước Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà Nước Việt Nam - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
89 Vietnamese
Cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà Nước Việt Nam 9 10 106