Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở tạo hình kiến trúc

Được đăng lên bởi evergreen
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 9054 lần   |   Lượt tải: 56 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẦ NẴNG

LÊ MINH SƠN

LỜI NÓI ĐẦU
Giáo trình “Cơ sở tạo hình” được biên soạn nhằm phục vụ cho việc học
tập của sinh viên ngành Kiến trúc - Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Mục
đích để trang bị cho sinh viên những kiến thức và khả năng tư duy ban đầu về
Tạo hình.
Giáo trình là sự kết hợp khá đầy đủ các tài liệu liên quan về cơ sở tạo
hình đã được xuất bản trước đây:
- Cơ sở tạo hình kiến trúc (Thành phố Hồ Chí Minh)
- Cơ sở tạo hình kiến trúc (Hà Nội)
- Design thị giác (KTS Nguyễn Luận)
- Interior Design – Francis P.K. Ching, New York 1987
Rất mong bạn đọc và các đồng nghiệp đóng góp ý kiến để tập giáo trình
này ngày càng được hoàn thiện hơn trong những lần xuất bản sau.

Tác giả

GIÁO TRÌNH CƠ SỞ TẠO HÌNH – DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC

1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẦ NẴNG

LÊ MINH SƠN

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: MỘT SỐ ĐẶT ĐIỂM CỦA CẢM QUAN THỊ GIÁC.................... 3
1.1. LỰC THỊ GIÁC............................................................................................. 3
1.2. CƯỜNG ĐỘ LỰC THỊ GIÁC....................................................................... 3
1.3. CẤU TRÚC ẨN CỦA THỊ GIÁC TRÊN MẶT PHẲNG............................. 4
1.4. TRƯỜNG NHÌN CỦA MẮT........................................................................ 6
1.5. CÂN GIÁC.................................................................................................... 8
1.6. HÌNH DẠNG THỊ GIÁC............................................................................... 11
1.7. CHUYỂN ĐỘNG THỊ GIÁC........................................................................ 14
1.8. BÀI TẬP........................................................................................................ 14
CHƯƠNG II: TỶ LỆ................................................................................................. 15
2.1. TỶ LỆ NHỊP ĐIỆU TRONG THIÊN NHIÊN.............................................. 15
2.2. CÁC LOẠI TỶ LỆ......................................................................................... 16
2.3. NHỊP ĐIỆU.................................................................................................... 21
CHƯƠNG III: TƯƠNG PHẢN VÀ TƯƠNG TỰ.................................................. 24
3.1. TƯƠNG PHẢN: (Contraste)......................................................................... 24
CHƯƠNG IV: ĐIỂM – NÉT - DIỆN....................................................................... 28
4.1. ĐIỂM, NÉT, DIỆN TRONG TẠO HÌ...
TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA ĐẦ NNG LÊ MINH SƠN
GIÁO TRÌNH CƠ S TO HÌNH – DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH KIN TRÚC
1
LI NÓI ĐẦU
Giáo trình “Cơ s to hình” được biên son nhm phc v cho vic hc
tp ca sinh viên ngành Kiến trúc - Trường Đại hc Bách Khoa Đà Nng. Mc
đích để trang b cho sinh viên nhng kiến thc và kh năng tư duy ban đầu v
To hình.
Giáo trình là s kết hp khá đầy đủ các tài liu liên quan v cơ s to
hình đã được xut bn trước đây:
-
Cơ s to hình kiến trúc (Thành ph H Chí Minh)
- Cơ s to hình kiến trúc (Hà Ni)
- Design th giác (KTS Nguyn Lun)
- Interior Design – Francis P.K. Ching, New York 1987
Rt mong bn đọc và các đồng nghip đóng góp ý kiến để tp giáo trình
này ngày càng được hoàn thin hơn trong nhng ln xut bn sau.
Tác gi
Cơ sở tạo hình kiến trúc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sở tạo hình kiến trúc - Người đăng: evergreen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Cơ sở tạo hình kiến trúc 9 10 493