Ktl-icon-tai-lieu

Cờ Tướng Khai cuộc cẩm nang

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 116 trang   |   Lượt xem: 4911 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Cờ Tướng Khai cuộc cẩm nang: Lời nói đầu

Lời nói đầu
Khai cuộc là một vấn đề chiến lược rất rộng lớn. Muốn nghiên cứu sâu phải có một tập thể các
chuyên gia nhiều kinh nghiệm mới thực hiện được. Liên đoàn cờ trong những năm gần đây, bước
đầu nghiên cứu một số thế trận nổi tiếng, thịnh hành, giúp phần nào tư liệu cho các bạn hội viên
và người hâm mộ Cờ Tướng gần xa tham khảo. Tuy các tài liệu đó chưa phải là những công trình
nghiên cứu sâu nhưng nó chỉ phù hợp với những bạn có trình độ khá, còn phần đông các bạn
chơi cờ trình độ yếu chưa thể tiếp thu được.
Để đáp ứng phần nào nguyện vọng của số đông này, chúng tôi cho xuất bản quyển "Cờ Tướng
khai cuộc cẩm nang" nhằm hướng dẫn lại những vấn đề thuộc phần kiến thức phổ thông. Đối
tượng chủ yếu là những bạn chơi cờ trình độ trung bình trở xuống, đặc biệt là nhằm đáp ứng nhu
cầu học tập của các em thanh thiếu niên mới bước đầu tiếp cận với Cờ Tướng. Nhưng đối với
các bạn huấn luyện viên, hướng dẫn viên về cờ, sách cũng cung cấp nhiều tư liệu có giá trị về
phương pháp sư phạm để các bạn tham khảo giảng dậy.
Sách gồm bốn chương, với chương đầu nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của khai cuộc.
Qua chương này gợi ý hướng dẫn cho người chơi một phương pháp thẩm định, đánh giá thế cờ,
đồng thời trình bầy rõ khái niệm về thế và lực, quyền chủ động và vấn đề lời quân, lời chất.
Nhưng trọng tâm của sách là ở chương hai và chương ba: chương hai trình bầy cụ thể những
nguyên tắc cơ bản trong khai cuộc, còn chương ba hướng dẫn cách đi tiên và cách đi hậu. Thực
chất chương ba chỉ để minh hoạ rõ hơn các vấn đề trong chương hai và giúp cho người đọc quán
triệt đầy đủ các nguyên tắc ra quân. Mặt khác, qua hai chương này, bằng những ván cờ sinh động
gợi lên những ý niệm ban đầu về chiến lược, về kế hoạch bố trí quân để tấn công, phản công hay
phòng ngự. Và tuy chủ đề đi sâu giai đoạn khai cuộc nhưng qua các ván đấu của các danh thủ,
giai đoạn trung cuộc và tàn cuộc cũng được nêu ra với những đòn chiến thuật truy quân, ăn quân,
đổi quân, giành thế, thí quân cùng những pha phối hợp chiếu bí rất ngoạn mục, hấp dẫn. Điều
này phù hợp với trình độ và tâm lý của những người mới tiếp cận với bộ môn cờ. Phần cuối cùng
là chương mở rộng kiến thức, giới thiệu một số thế trận thông dụng hiện đại, làm cơ sở bước đầu
để sau này anh em có điều kiện đi sâu nghiên cứu chuyên cuộc.
Với tinh thần thực hiện chủ trương của Liên đoàn cờ Việt Nam là phổ biến cờ Tướng và phục
hồi sinh hoạt của Cờ Tướng trong dân gian, tài liệu này là một đóng góp n...
C Tướng Khai cuc cm nang: Li nói đầu
Li nói đầu
Khai cuc là mt vn đề chiến lược rt rng ln. Mun nghiên cu sâu phi có mt tp th các
chuyên gia nhiu kinh nghim mi thc hin được. Liên đoàn c trong nhng năm gn đây, bước
đầu nghiên cu mt s thế trn ni tiếng, thnh hành, giúp phn nào tư liu cho các bn hi viên
và người hâm m C Tướng gn xa tham kho. Tuy các tài liu đó ch
ưa phi là nhng công trình
nghiên cu sâu nhưng nó ch phù hp vi nhng bn có trình độ khá, còn phn đông các bn
chơi c trình độ yếu chưa th tiếp thu được.
Để đáp ng phn nào nguyn vng ca s đông này, chúng tôi cho xut bn quyn "C Tướng
khai cuc cm nang" nhm hướng dn li nhng vn đề thuc phn kiến th
c ph thông. Đối
tượng ch yếu là nhng bn chơi c trình độ trung bình tr xung, đặc bit là nhm đáp ng nhu
cu hc tp ca các em thanh thiếu niên mi bước đầu tiếp cn vi C Tướng. Nhưng đối vi
các bn hun luyn viên, hướng dn viên v c, sách cũng cung cp nhiu tư liu có giá tr v
phươ
ng pháp sư phm để các bn tham kho ging dy.
Sách gm bn chương, vi chương đầu nhn mnh ý nghĩa và tm quan trng ca khai cuc.
Qua chương này gi ý hướng dn cho người chơi mt phương pháp thm định, đánh giá thế c,
đồng thi trình by rõ khái nim v thế và lc, quyn ch động và vn đề li quân, li cht.
Như
ng trng tâm ca sách là chương hai và chương ba: chương hai trình by c th nhng
nguyên tc cơ bn trong khai cuc, còn chương ba hướng dn cách đi tiên và cách đi hu. Thc
cht chương ba ch để minh ho rõ hơn các vn đề trong chương hai và giúp cho người đọc quán
trit đầy đủ các nguyên tc ra quân. Mt khác, qua hai chương này, bng nhng ván c sinh động
gi lên nhng ý nim ban đầu v chiến l
ược, v kế hoch b trí quân để tn công, phn công hay
phòng ng. Và tuy ch đề đi sâu giai đon khai cuc nhưng qua các ván đấu ca các danh th,
giai đon trung cuc và tàn cuc cũng được nêu ra vi nhng đòn chiến thut truy quân, ăn quân,
đổi quân, giành thế, thí quân cùng nhng pha phi hp chiếu bí rt ngon mc, hp dn. Điu
này phù hp vi trình độ và tâm lý ca nhng ngườ
i mi tiếp cn vi b môn c. Phn cui cùng
là chương m rng kiến thc, gii thiu mt s thế trn thông dng hin đại, làm cơ s bước đầu
để sau này anh em có điu kin đi sâu nghiên cu chuyên cuc.
Vi tinh thn thc hin ch trương ca Liên đoàn c Vit Nam là ph biến c Tướng và phc
hi sinh hot ca C Tướng trong dân gian, tài liu này là mt đóng góp nh theo ch trương đó.
Nhng người biên son
Qui ước và ký hiu
Hi c TpHCM đã xut bn mt s sách c Tướng mnh dn s dng nhng qui ước, ký hiu để
ni dung phong phú, được đông đảo bn đọc hoan nghênh. Nay ph biến quyn tư liu này cũng
xin dùng qui ước, ký hiu đó đế ít tn giy mà thông tin được nhiu điu. Do mt s bn chưa
nm rõ nên đây xin nhc li nh
ng qui ước ký hiu này. Đồng thi qua ý kiến đóng góp ca
mt s bn, chúng tôi b sung thêm mt s đim mi và hướng dn cách xem cho nhng bn
chưa nm rõ cách trình bày ca chúng tôi.
1. Bàn c
Các hình v bàn c trong sách được qui ước: phía dưới thuc v bên Trng, phía trên thuc v
bên Đen
Cờ Tướng Khai cuộc cẩm nang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cờ Tướng Khai cuộc cẩm nang - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
116 Vietnamese
Cờ Tướng Khai cuộc cẩm nang 9 10 920