Ktl-icon-tai-lieu

Con đường xây dựng CNXH ở Việt nam, lý luận và thực tiễn

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 563 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chủ nghĩa xã hội và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta là vấn đề lý luận và thực tiễn rất cơ bản, trọng yếu liên quan trực tiếp đến đường lối chính trị của Đảng; Phương pháp phát triển của đất nước; nó chi phối toàn bộ các hoạt động chính trị, văn hoá, xã hội, đối ngoại, anh ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, . của Đảng ta. Tuy nhiên, chủ nghĩa xã hội là gì? Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội bằng cách nào? thì qua mỗi chặng đường cách mạng cụ thể chúng ta mới có được những nhận thức về vấn đề này đầy đủ và sâu sắc hơn.
Trải qua 20 năm (1986 - 2006), công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, đã đạt được những thành tựu to lớn, và có ý nghĩa lịch sử trọng đại. Điều đó chứng tỏ đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam.
Trong khuôn khổ tiểu luận tôi muốn đề cập: Con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam một vấn đề trọng tâm xuyên suốt quá trình phát triển của đất nước
Viết về con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội đã có nhiều tiểu luận, nhiều chuyên đề và đặc biệt là nhiều tác phẩm lớn. Góp một phần nhỏ bé vào đó, dưới ánh sáng của triết học, tôi muốn làm cho người đọc hiểu rằng : "Con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội cũng không kém phần chông gai như hai cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ", con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta phải đi theo con đường mà Mác và Lênin đã chỉ ra, phát triển "rút ngắn" mà không ngắn qua nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn có đường lối riêng.
Con đường xây dựng CNXH ở Việt nam, lý luận và thực tiễn - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Con đường xây dựng CNXH ở Việt nam, lý luận và thực tiễn 9 10 846