Ktl-icon-tai-lieu

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở nước ta

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 740 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Lêi giíi thiÖu
C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp mét chñ tr¬ng lín cña
§¶ng Nhµ níc ta, nh»m thóc ®Èy kinh ph¸t triÓn, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm,
t¨ng thu nhËp cho d©n c n«ng th«n t¹o tiÒn ®Ò ®Ó gi¶i quyÕt hµng lo¹t c¸c vÊn
®Ò chÝnh trÞ - héi cña ®Êt níc, ®a n«ng th«n níc ta tiÕn lªn v¨n minh hiÖn
®¹i.
§¹i héi §¶ng lÇn thø VIII ®· x¸c ®Þnh ph¶i "®Æc biÖt coi träng c«ng
nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n" Trong nh÷ng n¨m gÇn
®©y nhê cã "®æi míi" n«ng nghp níc ta ®· ®¹t ®îc nng thµnh tùu ®¸ng khÝch
. Tuy vËyng nghiÖp hiÖn nay vÉn ®ang ®øng tríc nh÷ng tch thøc ton, cã
nhu vÊn ®Ò vÒ s¶n xuÊt vµ ®êi sèng cña n«ng d©n ®ang næi lªn gay g¾t. Do vËy
®Èy nhanh tiÕn ®é thùc hiÖn chñ tr¬ng nµy a §¶ng vµ Nhµ níc nhu cÇu t
cÊp thiÕt.
C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp mét qu¸ tr×nh l©u dµi, cÇn
®îc tiÕn hµnh theo c¸ch tuÇn tù, kh«ng nãng véi, kh«ng thÓ tuú tiÖn. Qu¸ tr×nh
nµy ®îc thùc hiÖn kh«ng nh»m môc ®Ých tù th©n, mµ phôc c¸c môc tiªu
kinh x· héi cña n«ng th«n còng nh cña níc. vËy nÕu ta kh«ng nh×n
nhËn vµ ph©n tÝch mét c¸ch s©u s¾c qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi vµ ph¸t triÓn cña nÒn
n«ng nghiÖp hiÖn nay th× kthÓ t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p vi còng nh
®óng ph¸t huy ®îc hiÖu qu¶ trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn
®¹i ho¸ nÒn n«ng nghiÖp cña ®Êt níc.
XuÊt ph¸t thùc tÕ cÊp b¸ch ®ã, víi vèn kiÕn thøc ®· ®îc truyÒn thô,
cïng víi sù híng dÉn nhiÖt t×nh cña thÇy, c« gi¸o. T«i m¹nh d¹n nghiªn cøu
®Ò tµi "C«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n ë níc ta
thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p" ®Ò tµi nghiªn cøu néi dung sau:
PhÇn I. Mét sè vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ CNH - H§H n«ng nghiÖp.
II. Thùc tr¹ng cña qu¸ tr×nh CNH - H§H n«ng nghiÖp ViÖt Nam
hiÖn nay.
III. Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn n«ng nghiÖp ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh
CNH - H§H.
Víi kiÕn thøc ®· ®îc häc tËp thêi gian tiÕp xóc víi thùc Ýt, nªn t«i
nhËn thÊy viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng mÆt h¹n chÕ.
VËy kÝnh mong thÇy gi¸o cho nhËn xÐt, ®ãng gãp ý kiÕn cho ®Ò tµi cña t«i
®îc tèt h¬n.
1
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở nước ta - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở nước ta - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở nước ta 9 10 399