Ktl-icon-tai-lieu

Công pháp quốc tế mời các bạn tham khảo

Được đăng lên bởi phuongphuong
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 2716 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Công Pháp Quốc Tế
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
CÔNG PHÁP QUỐC TẾ
I.

TÊN MÔN HỌC VÀ SỐ ĐƠN VỊ HỌC TRÌNH
1. Tên môn học:
Công pháp quốc tế
2. Số đơn vị học trình:
04
3. Phân bổ thời gian:
 Lên lớp (giảng lý thuyết): 20 tiết
 Tự học có hướng dẫn: 40 tiết

II.

 Thực hành hoặc viết báo cáo thu hoạch
4. Trình độ: dành cho sinh viên năm 2, 3, 4
GIỚI THIỆU VỀ MÔN HỌC
1. Vai trò của môn học

 Ngày nay sự giao lưu của các nước trên thế giới ngày càng mở rộng, phát triển và trở nên
phức tạp, càng cần phải có luật quốc tế thích hợp để điều chỉnh mối quan hệ giữa các nước
 Ở nước ta, trước yêu cầu đổi mới, dồng thời mở rộng quan hệ với các nước trên nhiều lĩnh
vực, chúng ta cần có sự hiểu biết về luật quốc tế để làm chuẩn mực cho các hoạt động đối nội và đối
ngoại của chúng ta nhầm đảm bảo không những quyền lợi của nhà nước mà đảm bảo ca lợi ích của
các quốc gia, tổ chức quốc tế liên chính phủ và các thực thể khác có quan hệ giao lưu buôn bán, làm
ăn với nước ta.
 Do đó việc nâng cao ý thức pháp luật quốc tế trở thành một nhu cầu cấp thiết đối với mọi đối
tượng trong giai đoạn hiện nay
2. Đối tượng nghiên cứu của môn học
 Nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về hệ thống luật quốc tế (khái niệm, đặc điểm, hệ
thống các nguyên tắc cơ bản, cấu trúc, nguồn pháp lý)
 Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về quốc gia với tư cách là chủ thể cơ bản của luật
quốc tế.
 Nghiên cứu những kiến thức cơ bản về lý luận nguồn của Luật quốc tế và mối quan hệ giữa
các loại nguồn.
 Nghiên cứu quốc gia và những vấn đề pháp lý liên quan đến quốc gia – chủ thể cơ bản và chủ
yếu của luật quốc tế - như khái niệm, các yếu tố cấu thành, vấn đề công nhận quốc gia, chính phủ
mới và hệ quả pháp lý, vấn đề kế thừa quốc gia và các nguyên tắc giải quyết kế thừa cho những
trường hợp kế thừa cụ thể
 Nghiên cứu các vấn đề pháp lý liên quan đến quốc tịch và những vấn đề pháp lý khác liên
quan đến dân cư trong quan hệ quốc tế như chế độ pháp lý của người nước ngoài, cư trú chính trị,
bảo hộ công dân..
 Nghiên cứu các vấn đề pháp lý liên quan đến lãnh thổ quốc gia như khái niệm, các bộ phận
cấu thành cũng như tính chất chủ quyền quốc gia đối với từng vùng lãnh thổ, các nguyên tắc chiếm
cứ và xác lập chủ quyền quốc gia
 Nghiên cứu các vấn đề pháp lý liên quan đến biên giới quốc gia như khái niệm, phân loại và
các nguyên tắc xác định BGQG trong những trường hợp cụ thể

-1-

Công Pháp Quốc Tế
 Nghiên cứu khái niệm, cách xác định và quy chế...
Công Pháp Quốc Tế
- 1 -
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ
T
T
P
P
.
.
HỒ CHÍ MINH
HỒ CHÍ MINH
Đ
Đ
C
C
Ư
Ư
Ơ
Ơ
N
N
G
G
C
C
H
H
I
I
T
T
I
I
T
T
M
M
Ô
Ô
N
N
H
H
C
C
C
C
Ô
Ô
N
N
G
G
P
P
H
H
Á
Á
P
P
Q
Q
U
U
C
C
T
T
I. TÊN MÔN HỌC VÀ SỐ ĐƠN VỊ HỌC TRÌNH
1. Tên môn học: Công pháp quốc tế
2. Số đơn vị học trình: 04
3. Phân bthời gian:
Lên lớp (giảng thuyết): 20 tiết
Tự học có hướng dẫn: 40 tiết
Thực hành hoặc viết báo cáo thu hoạch
4. Trình độ: dành cho sinh viên năm 2, 3, 4
II. GIỚI THIỆU VỀ MÔN HỌC
1. Vai trò của môn học
Ngày nay sgiao u của các nước trên thế giới ngày càng mrộng, phát triển và trnên
phức tạp, càng cần phải có luật quc tế thích hợp để điều chỉnh mi quan hệ giữa các nước
nước ta, trước yêu cầu đổi mới, dồng thời mở rộng quan hệ với các ớc trên nhiều lĩnh
vc, chúng ta cần sự hiểu biết về luật quốc tế để làm chun mực cho các hoạt động đối nội và đối
ngoại của chúng ta nhầm đảm bảo không những quyền lợi của nhà nước mà đảm bảo ca lợi ích của
các quốc gia, tổ chức quốc tế liên chính phủ và các thực thể khác có quan hệ giao lưu buôn bán, làm
ăn với nước ta.
Do đó vic nâng cao ý thức pháp luật quốc tế trở thành một nhu cầu cấp thiết đối với mi đối
tượng trong giai đoạn hiện nay
2. Đối tượng nghiên cứu của môn học
Nghiên cứu những vấn đề luận chung về hệ thống luật quốc tế (khái niệm, đặc điểm, hệ
thống các nguyên tắc cơ bản, cấu trúc, nguồn pháp lý)
Nghiên cứu những vấn đề luận bản vquốc gia với tư cách là chthể cơ bản của luật
quốc tế.
Nghiên cứu những kiến thức bản về lý luận nguồn của Luật quốc tế và mi quan hệ giữa
các loại nguồn.
Nghiên cứu quốc gia và nhng vấn đề pp lý liên quan đến quốc gia chủ thể cơ bản và ch
yếu của luật quốc tế - như khái niệm, các yếu t cấu thành, vấn đề ng nhận quốc gia, chính phủ
mới và hquả pháp , vấn đề kế thừa quốc gia và các nguyên tắc giải quyết kế thừa cho những
trường hợp kế thừa cụ thể
Nghiên cứu các vấn đề pp liên quan đến quc tịch và những vấn đề pháp lý khác liên
quan đến n trong quan hệ quốc tế như chế đpháp của người nước ngoài, trú chính tr,
bo hộ công dân..
Nghiên cứu các vấn đpháp lý liên quan đến lãnh thquốc gia như khái niệm, các bphn
cấu thành cũng như tính chất chquyền quốc gia đối với từng vùng lãnh thổ, các nguyên tắc chiếm
cứ và xác lập chủ quyền quốc gia
Nghiên cứu các vấn đề pháp liên quan đến biên giới quốc gia như khái niệm, phân loại và
các nguyên tắc xác định BGQG trong những trường hợp cụ thể
Công pháp quốc tế mời các bạn tham khảo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công pháp quốc tế mời các bạn tham khảo - Người đăng: phuongphuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Công pháp quốc tế mời các bạn tham khảo 9 10 828