Ktl-icon-tai-lieu

Công tác chăm sóc khách hàng tại viễn thông Hà Nội

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 103 trang   |   Lượt xem: 5063 lần   |   Lượt tải: 10 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------

NGUYỄN THỊ VŨ HỒNG

CÔNG TÁC CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
TẠI VIỄN THÔNG HÀ NỘI
CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH
Mã số: 60.48.15

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ

HÀ NỘI - 2012

Luận văn được hoàn thành tại:
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN THỊ MINH AN

Phản biện 1: ……………………………………………………………………………

Phản biện 2: …………………………………………………………………………..

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ tại Học viện Công
nghệ Bưu chính Viễn thông
Vào lúc:

....... giờ ....... ngày ....... tháng ....... .. năm ...............

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

MỤC LỤC
MỤC LỤC.................................................................................................................. I
LỜI CAM ĐOAN ..................................................................................................... V
DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT......................................................................... VI
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ................................................................................. VI
DANH MỤC BẢNG .............................................................................................. VII
LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................................ 1
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC CHĂM SÓC
KHÁCH HÀNG ......................................................................................................... 5
1.1 Khách hàng và vai trò của khách hàng ............................................................... 5
1.1.1 Khái niệm về khách hàng ............................................................................ 5
1.1.2 Phân loại khách hàng................................................................................. 6
1.1.3 Vai trò của khách hàng ............................................................................... 9
1.2 Khái niệm về chăm sóc khách hàng ................................................................. 10
1.2.1 Khái niệm.................................................................................................. 10
1.2.2 Vai trò của công tác chăm sóc khách hàng đối với doanh nghiệp .............. 12
1.2.3 Các nguyên tắc chăm sóc khách hàng ....................................................... 14
1.2.4 Các phương thức chăm sóc khách hàng ......................
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
---------------------------------------
NGUYN TH VŨ HỒNG
CÔNG TÁC CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
TI VIN THÔNG HÀ NI
CHUYÊN NGÀNH: QUN TR KINH DOANH
s: 60.48.15
TÓM TT LUẬN VĂN THẠC SĨ
HÀ NI - 2012
Công tác chăm sóc khách hàng tại viễn thông Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công tác chăm sóc khách hàng tại viễn thông Hà Nội - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
103 Vietnamese
Công tác chăm sóc khách hàng tại viễn thông Hà Nội 9 10 563