Ktl-icon-tai-lieu

Công tác đảm bảo thông tin tại Trung tâm Thông tin Thư viện trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 928 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Công tác đảm bảo thông tin tại Trung tâm
Thông tin Thư viện trường Đại học Công
nghiệp Hà Nội
Đỗ Thị Thanh Lương
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Khoa học thư viện; Mã số: 60 32 20
Người hướng dẫn: TS. Chu Ngọc Lâm
Năm bảo vệ: 2010
Abstract. Tìm hiểu nhiệm vụ, chiến lược đào tạo và nghiên cứu khoa học của
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (ĐHCNHN) trong giai đoạn hiện nay. Nghiên
cứu đặc điểm người dùng tin và nhu cầu tin của Trung tâm TT – TV Trường
ĐHCNHN. Đánh giá thực trạng đảm bảo thông tin cho người dùng tin, từ đó tìm ra
những mặt hạn chế bất cập và nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp đến hiệu
quả hoạt động của Trung tâm TT – TV. Đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo thông
tin một cách tối ưu tại Trung tâm TT – TV Trường ĐHCNHN.
Keywords. Nguồn lực thông tin; Khoa học thư viện; Người dùng tin; Hà Nội
Content
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Đất nước ta sau hơn 20 năm tiến hành công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng
đã tiến những bước dài trên con đường phát triển. Lần đầu tiên tổng sản phẩm nội địa (GDP)
trên đầu người vượt ngưỡng 1000 USD/năm. Việt Nam gia nhập WTO, tự loại ra khỏi danh
sách các nước nghèo và khẳng định vị thế quan trọng của mình trên trường quốc tế.
Song hành cùng những bước tiến của cả dân tộc, ngành giáo dục đã đạt được những
thành tựu hết sức lớn lao. Quy mô và mạng lưới của các cơ sở giáo dục được phát triển, đáp
ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập của toàn xã hội. Chất lượng đào tạo đã có những
chuyển biến ở tất cả các cấp học, các trình độ đào tạo, công tác xã hội hoá giáo dục phát triển
thu hút sự quan tâm của tất cả mọi người dân. Giáo dục là quốc sách. Tôn chỉ ấy được đặt ra
với bất cứ quốc gia nào trên thế giới này. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và với tốc độ
phát triển nhanh như Việt Nam hiện nay, đào tạo nguồn nhân lực có ý nghĩa sống còn. Thực
trạng yếu kém cả về nguồn nhân lực chất lượng cao lẫn trình độ của công nhân học nghề
đang đặt ra trước ngành giáo dục những nhiệm vụ hết sức nặng nề. Tuy nhiên, đúng như lời
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân trong Thư gửi các thầy giáo, cô giáo, các bậc
cha mẹ học sinh và các em học sinh, sinh viên nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2008:
"Lịch sử hàng ngàn năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc Việt Nam đẫm mồ hôi,
nước mắt và máu của bao thế hệ đi trước. Nhưng dân tộc Việt Nam, dù phải đương đầu với
giặc ngoại xâm to lớn, không bao giờ bế tắc. Không có lý do gì để giáo dục Việt Nam bế tắc,
nếu mỗi người dân Việt Nam đều dàn...
Công tác đảm bảo thông tin tại Trung tâm
Thông tin Thư viện trường Đại học Công
nghiệp Hà Nội
Đỗ Th Thanh Lương
Trường Đại hc Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Khoa học thư viện; Mã số: 60 32 20
Người hướng dn: TS. Chu Ngọc Lâm
Năm bảo v: 2010
Abstract. Tìm hiểu nhim v, chiến lược đào tạo nghiên cu khoa hc ca
Trường Đại học Công nghiệp Nội (ĐHCNHN) trong giai đoạn hiện nay. Nghiên
cứu đặc điểm người dùng tin và nhu cầu tin của Trung tâm TT TV Trường
ĐHCNHN. Đánh giá thực trạng đảm bảo thông tin cho người dùng tin, từ đó tìm ra
nhng mt hn chế bt cập nguyên nhân ảnh hưởng trc tiếp, gián tiếp đến hiu
qu hoạt động của Trung tâm TT TV. Đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo thông
tin một cách tối ưu tại Trung tâm TT – TV Trường ĐHCNHN.
Keywords. Ngun lực thông tin; Khoa học thư viện; Người dùng tin; Hà Nội
Content
1. TÍNH CẤP THIT CỦA ĐỀ TÀI
Đất nước ta sau hơn 20 năm tiến hành công cuộc đổi mới dưới s lãnh đạo của Đảng
đã tiến những bước dài trên con đường phát triển. Lần đầu tiên tổng sn phm nội địa (GDP)
trên đầu người vượt ngưỡng 1000 USD/năm. Vit Nam gia nhp WTO, t loi ra khi danh
sách các nước nghèo và khẳng định v thế quan trng của mình trên trường quc tế.
Song hành cùng những bước tiến ca c dân tộc, ngành giáo dục đã đạt được nhng
thành tựu hết sc lớn lao. Quy mạng lưới của các sở giáo dục được phát triển, đáp
ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hc tp của toàn hội. Chất lượng đào tạo đã những
chuyn biến tt c c cấp học, các trình đ đào tạo, công tác xã hội hoá giáo dục phát trin
thu hút sự quan tâm của tt c mọi người dân. Giáo dục quốc sách. Tôn chỉ y được đặt ra
vi bt c quc gia nào trên thế giới này. Trong bối cnh hi nhp u rộng vi tốc độ
phát triển nhanh như Vit Nam hiện nay, đào tạo nguồn nhân lực ý nghĩa sống còn. Thực
trng yếu kém cả v nguồn nhân lực chất lượng cao lẫn trình độ của công nhân học ngh
đang đặt ra trước ngành giáo dc nhng nhim v hết sc nng nề. Tuy nhiên, đúng như li
Phó Thủ ng, B trưởng Nguyn Thiện Nhân trong Thư gửi các thầy giáo, giáo, các bc
cha m học sinh c em học sinh, sinh viên nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2008:
"Lch s ng ngàn năm xây dựng bảo v T quc ca dân tộc Việt Nam đẫm m hôi,
nước mắt máu của bao thế h đi trước. Nhưng dân tc Việt Nam, phải đương đu vi
gic ngoại xâm to lớn, không bao giờ bế tắc. Không lý do gì đ giáo dc Vit Nam bế tc,
nếu mỗi người dân Việt Nam đều dành trí tuệ và sức lc cho s nghiệp thiêng liêng này".
Công tác đảm bảo thông tin tại Trung tâm Thông tin Thư viện trường Đại học Công nghiệp Hà Nội - Trang 2
Công tác đảm bảo thông tin tại Trung tâm Thông tin Thư viện trường Đại học Công nghiệp Hà Nội - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Công tác đảm bảo thông tin tại Trung tâm Thông tin Thư viện trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 9 10 468