Ktl-icon-tai-lieu

Công tác mua đọc báo

Được đăng lên bởi watermennt32004
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 340 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Công tác mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn huyện Thanh Sơn trong những năm qua được duy trì theo
hướng tích cực.
>Quảng Bình sơ kết 3 năm xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh / Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh sơ kết công tác lãnh đạo, chỉ
đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng /Đổi mới, nâng cao chất lượng học tập Nghị quyết ở huyện Bù Đăng

Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị (khóaVIII) về việc mua và đọc báo, tạp
chí của Đảng, công tác phát hành báo chí của Đảng ở huyện Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ) luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền và
nhân dân thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng hệ thống thông tin báo chí trên địa bàn huyện.

Thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị (Khóa VIII) và Thông tri số: 31-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú thọ về
" Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác phát hànhBáo Phú Thọ". Đồng thời, nhận thức rõ vai trò
quan trọng của báo, tạp chí của Ðảng trong việc nâng cao dân trí, đưa đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng,
chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Sơn tăng cường công tác chỉ đạo,
ban hành các văn bản số 277- CV/HU ngày 22/9/2010 và văn bản số 349-CV/HU ngày 12/6/2012 về việc quán triệt các
Chi, Đảng bộ cơ sở thực hiện nghiêm túc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; sử dụng có hiệu quả báo, tạp chí của
Đảng, phục vụ nội dung sinh hoạt chi, Đảng bộ cũng như nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc
trong huyện. Báo, tạp chí của Đảng đã thực sự trở thành kênh tuyên truyền, phổ biến quan trọng, chính thống về đường
lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với hệ thống
chính trị và sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Báo Phú Thọ, Bản tin Sinh hoạt
chi bộ của huyện... đã không ngừng đổi mới về nội dung và hình thức; đảm bảo đúng định hướng chính trị trong thông
tin tuyên truyền, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng, tiếng nói của chính quyền, diễn đàn của nhân dân. Trong
những năm trở lại đây, công tác mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, đặc biệt là công tác mua, đọc và làm theo Báo Phú
thọ trên địa bàn huyện được duy trì theo hướng tích cực. Nhiều cấp ủy Đảng, Chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể,
trường học… đã chú ý quan tâm chỉ đạo có hiệu quả việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, giúp cho cán bộ, đảng viên
và các tầng lớp n...
Công tác mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn huyện Thanh Sơn trong những năm qua được duy trì theo
hướng tích cực.
>Quảng Bình sơ kết 3 năm xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh / Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh sơ kết công tác lãnh đạo, chỉ
đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng /Đổi mới, nâng cao chất lượng học tập Nghị quyết ở huyện Bù Đăng
Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị (khóaVIII) về việc mua và đọc báo, tạp
chí của Đảng, công tác phát hành báo chí của Đảng ở huyện Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ) luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền và
nhân dân thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng hệ thống thông tin báo chí trên địa bàn huyện.
Thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị (Khóa VIII) Thông tri số: 31-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú thọ về
" Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác phát hànhBáo Phú Thọ". Đồng thời, nhận thức vai trò
quan trọng của báo, tạp chí của Ðảng trong việc nâng cao dân trí, đưa đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng,
chính sách pháp luật của Nnước vào cuộc sống, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Sơn tăng cường công tác chỉ đạo,
ban hành các văn bản số 277- CV/HU ngày 22/9/2010 và văn bản số 349-CV/HU ngày 12/6/2012 về việc quán triệt các
Chi, Đảng bộ sở thực hiện nghiêm túc việc mua đọc báo, tạp chí của Đảng; sử dụng hiệu quả báo, tạp chí của
Đảng, phục vụ nội dung sinh hoạt chi, Đảng bộ cũng như nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc
trong huyện. Báo, tạp chí của Đảng đã thực sự trở thành kênh tuyên truyền, phổ biến quan trọng, chính thống về đường
lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với hệ thống
chính trị sự phát triển kinh tế - hội của huyện. Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Báo Phú Thọ, Bản tin Sinh hoạt
chi bộ của huyện... đã không ngừng đổi mới về nội dung hình thức; đảm bảo đúng định hướng chính trị trong thông
tin tuyên truyền, xứng đáng quan ngôn luận của Đảng, tiếng nói của chính quyền, diễn đàn của nhân dân. Trong
những năm trở lại đây, công tác mua đọc báo, tạp chí của Đảng, đặc biệt công tác mua, đọc làm theo Báo Phú
thọ trên địa bàn huyện được duy trì theo hướng tích cực. Nhiều cấp ủy Đảng, Chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể,
trường học… đã chú ý quan tâm chỉ đạo có hiệu quả việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, giúp cho cán bộ, đảng viên
và các tầng lớp nhân dân kịp thời nắm vững và thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp
luật của Nhà nước, góp phần định hướng tưởng, luận hội, nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ, đảng viên
nhân dân các dân tộc trong huyện.
Đảng bộ huyện Thanh Sơn hiện46 Chi, Đảng bộ sở với 431 chi bộ trực thuộc Đảng bộsở, tổng số 6.296 đảng
viên. Để triển khai công tác phátnh báo chí, hàng năm Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Sơn đã ban hành Công văn
yêu cầu các quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc đặt mua báo Nhân Dân, báo Phú Thọ. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo
Huyện ủy thường xuyên phối hợp với Bưu điện huyện theo dõi và tham mưu cho cấp ủy huyện đôn đốc việc đặt báo của
cơ sở, đảm bảo 100% các chi bộ dưới cơ sở và các Chi, Đảng bộ khối cơ quan có ít nhất 01 tờ báo Nhân Dân, 01 tờ báo
Phú Thọ hằng ngày. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ trực tiếp hướng dẫn các cấp uỷ Đảng cơ sở triển khai việc mua, sử dụng,
quản báo, tạp chí của Đảng. Do đó, công tác mua đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn huyện trong những năm
qua được duy trì theo hướng tích cực. Qua 5 năm thực hiện việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng, đến nay toàn huyện đã
23/23 Đảng bộ khối xã, thị trấn thực hiện tốt việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng, chiếm tỷ lệ 100%. Đối với các
Chi, Đảng bộ khối quan hành chính sự nghiệp, đơn vị doanh nghiệp, lực lượng trang đều Báo Phú thọ, Báo
Nhân dân. Số đơn vị Tạp chí cộng sản dao động từ 12-15 đơn vị đặt mua/ 46 tổng số Chi đảng bộ trực thuộc. Ngoài
báo, tạp chí của Đảng, các đơn vị còn tích cực đặt mua các loại báo, tạp chí khác, như: Tạp chí Xây dựng đảng có 8 / 46
Chi đảng bộ sở mua với số lượng 19 số/ kỳ. Tạp chí Kiểm tra 12/46 Chi, Đảng bộ mua với số lượng 24 số/ kỳ.
Tạp chí Mặt Trận tổ quốc có 03 đơn vị mua với số lượng 13 số/ kỳ và các loại báo ngành, đoàn thể… Tiền phong, pháp
luật, Lao động, phụ nữ…Những đơn vị thực hiện tốt việc mua đọc báo, tạp chí của Đảng Đảng bộ Cự Thắng,
Hương Cần, Tất Thắng, Khả Cửu…
Ngoài một số kết quả đạt được, công tác phát hành báo chí của Đảng huyện Thanh Sơn còn gặp một số hạn chế: Do
đặc thù là huyện miền núi, giao thông đi lại khó khăn khiến công tác phát hành báo, tạp chí tới các đơn vị, cơ sở, nhất là
các thôn vùng cao, vùng xa còn chưa kịp thời; một số cấp uỷ Đảng, Chính quyền, lãnh đạo đơn vị nhận thức chưa đầy
đủ về việc mua, đọclàm theo báo, tạp chí của Đảng. Một số đơn vị được cấp phát báo, việc sử dụng dừng lại ở đồng
chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn; việc sử dụng báo đến toàn thể cán bộ đảng viên không kịp thời, làm hạn chế tác dụng của
Công tác mua đọc báo - Trang 2
Công tác mua đọc báo - Người đăng: watermennt32004
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Công tác mua đọc báo 9 10 453