Ktl-icon-tai-lieu

Công tác quản lý & sử dụng tài sản cố định tại điện lực An Giang

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 3762 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH

KHOAÙ LUAÄN TOÁT NGHIEÄP
ĐỀ TÀI:

CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG
TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI ĐIỆN LỰC AN GIANG

GVHD: NGUYEÃN THANH DUÕNG
SVTH: NGUYEÃN THÒ THUÙY LOAN
LÔÙP: DH1KT2

NIÊN KHOÁ 2000 - 2004

MUÏC LUÏC
PHẦN MỞ ĐẦU
1.
2.
3.
4.
5.

Trang
Lí do chọn đề tài ............................................................................................ 1
Mục tiêu nghiên cứu...................................................................................... 2
Nội dung nghiên cứu ..................................................................................... 2
Phương pháp nghiên cứu.............................................................................. 2
Phạm vi nghiên cứu ....................................................................................... 3

PHẦN NỘI DUNG
Chương I: GIÔÙI THIEÄU KHAÙI QUAÙT VEÀ ÑIEÄN LÖÏC AN GIANG
1. Giới thiệu sơ lược về Điện Lực An Giang ................................................... 4
2. Giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển ...................................... 4
3. Vị trí, vai trò của Điện Lực An Giang tại địa phương............................... 5
4. Chức năng và nhiệm vụ của Điện Lực An Giang....................................... 5
5. Đặc điểm tổ chức bộ máy sản xuất và quản lý .......................................... 6
5.1. Đặc điểm chung ......................................................................................... 6
5.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy sản xuất và quản lý .............................................. 6
5.3. Đặc điểm quản lý Điện Lực An Giang ...................................................... 12
6. Tổ chức công tác kế toán .............................................................................. 13
6.1. Chính sách kế toán áp dụng tại Điện Lực An Giang ................................. 13
6.2. Tổ chức bộ máy kế toán............................................................................. 15
7. Những thuận lợi và khó khăn của Điện Lực An Giang ............................. 16
7.1. Thuận lợi .................................................................................................... 16
7.2. Khó khăn.................................................................................................... 16
8. Tình hình vốn sản xuất kinh doanh và kết quả sản xuất kinh doanh ...... 16

Chương II:

CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN CHUNG VEÀ COÂNG TAÙC
QUAÛN LYÙ VAØ SÖÛ DUÏNG TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH

1. Khái niệm tài s...
TRƯỜNG ĐẠI HC AN GIANG
KHOA KINH T - QUN TR KINH DOANH
KHOAÙ LUAÄN TOÁT NGHIEÄP
ĐỀ TÀI:
CÔNG TÁC QUN LÝ VÀ S DNG
TÀI SN C ĐỊNH TI ĐIN LC AN GIANG
GVHD: NGUYEÃN THANH DUÕNG
SVTH: NGUYEÃN THÒ THUÙY LOAN
LÔÙP: DH
1
KT
2
NIÊN KHOÁ 2000 - 2004
Công tác quản lý & sử dụng tài sản cố định tại điện lực An Giang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công tác quản lý & sử dụng tài sản cố định tại điện lực An Giang - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
Công tác quản lý & sử dụng tài sản cố định tại điện lực An Giang 9 10 216