Ktl-icon-tai-lieu

Công tác thông tin thư viện phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1388 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TÁC THÔNG TIN -THƯ VIỆN PHỤC VỤ ĐÀO TẠO, NGHIÊN
CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TẠI
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
ThS. Nguyễn Văn Hành, Trung tâm TTTV Học viện CNBCVT

1. Giới thiệu khái quát về Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
1.2 Lịch sử hình thành, chức năng nhiệm vụ của Học viện Công nghệ Bưu
chính Viễn thông
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Học viện CNBCVT) được thành
lập theo quyết định số 516/TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11 tháng 7 năm
1997 trên cơ sở sắp xếp lại 4 đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty Bưu chính
Viễn thông Việt Nam (nay là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam-VNPT).
Đó là Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện, Viện Kinh tế Bưu điện, Trung tâm Đào
tạo Bưu chính-Viễn thông I, Trung tâm Đào tạo Bưu chính- Viễn thông II.
Học viện CNBCVT là đơn vị thành viên của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông
Việt nam. Học viện thực hiện chức năng và nhiệm vụ:
Đào tạo cho xã hội và cho nhu cầu của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt
Nam. Thực hiện các khoá đào tạo bậc Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ và Tiến sĩ theo
chương trình chuẩn quốc gia và quốc tế theo các hình thức khác nhau như tập
trung, phi tập trung, liên thông, đào tạo từ xa... Tổ chức các khoá đào tạo bồi
dưỡng ngắn hạn cấp chứng chỉ trong các lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông, Công
nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh....
Nghiên cứu khoa học, tư vấn, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Bưu
chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu xã hội và nhu cầu
của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
Học viện lấy nguyên tắc gắn kết giữa Nghiên cứu - Đào tạo - Sản xuất kinh
doanh làm nền tảng hướng tới mục tiêu đào tạo ra những chủ nhân tương lai của
nền kinh tế tri thức và tạo ra những sản phẩm chất lượng cao cho sự nghiệp công
nghiệp hoá, hiện đại hoá Việt Nam.
1.2 Cơ cấu tổ chức của Học viện CNBCVT
Cơ cấu tổ chức của Học viện CNBCVT bao gồm khối quản lý; khối đào tạo và
nghiên cứu khoa học; khối dịch vụ và phục vụ. Khối quản lý bao gồm Ban Giám
đốc Học viện và các phòng ban, trung tâm chức năng.
Học viện CNBCVT có các đợn vị đào tạo và NCKH nằm ở 2 địa bàn xa nhau
đó là ở Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh, sắp tới là Tp. Thái Nguyên. Đây là một đặc
điểm về địa lý khá đặc biệt so với các trường đại học khác.
Học viện có hai cơ sở đào tạo đại học và sau đại học đặt tại Hà Nội và TP. Hồ
Chí Minh với 11 khoa và 05 ngành đào tạo: Kỹ thuật Viễn thông, Kỹ thuật Điện Điện tử, Công nghệ Thông tin, Quản trị kinh doanh, Tài chính kế toán. Khoa Quốc
tế và Đào tạo Sau đại học là...
1
CÔNG TÁC THÔNG TIN -THƯ VIỆN PHỤC VỤ ĐÀO TẠO, NGHIÊN
CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TẠI
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
ThS. Nguyễn Văn Hành, Trung tâm TTTV Học viện CNBCVT
1. Giới thiệu khái quát về Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
1.2 Lịch sử hình thành, chức năng nhiệm vụ của Học viện Công nghệ Bưu
chính Viễn thông
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Học viện CNBCVT) được thành
lập theo quyết định số 516/TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11 tháng 7 m
1997 trên cơ sở sắp xếp lại 4 đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty Bưu chính
Viễn thông Việt Nam (nay là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam-VNPT).
Đó Viện Khoa học K thuật Bưu điện, Viện Kinh tế u điện, Trung m Đào
tạo Bưu chính-Viễn thông I, Trung tâm Đào tạo Bưu chính- Viễn thông II.
Học viện CNBCVTđơn vị thành viên của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông
Việt nam. Học viện thực hiện chức năng và nhiệm vụ:
Đào tạo cho hội và cho nhu cầu của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt
Nam. Thực hiện các khoá đào tạo bậc Cao đẳng, Đại học, Thạc và Tiến theo
chương trình chuẩn quốc gia và quốc tế theo các hình thức khác nhau như tập
trung, phi tập trung, liên thông, đào tạo từ xa... T chức các khoá đào tạo bồi
dưỡng ngắn hạn cấp chứng chỉ trong các lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông, Công
nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh....
Nghiên cứu khoa học, vấn, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Bưu
chính, Viễn thông và Công ngh thông tin đáp ứng nhu cầu hội nhu cầu
của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
Học viện lấy nguyên tắc gắn kết giữa Nghiên cứu - Đào tạo - Sn xuất kinh
doanh làm nền tảng hướng tới mục tiêu đào tạo ra những chnhân tương lai của
nền kinh tế tri thức và tạo ra những sản phẩm chất lượng cao cho sự nghiệp công
nghiệp hoá, hiện đại hoá Việt Nam.
1.2 Cơ cấu tổ chức của Học viện CNBCVT
Cơ cấu tổ chức của Học viện CNBCVT bao gồm khối quản lý; khối đào tạo và
nghiên cứu khoa học; khối dịch vvà phục vụ. Khối quản bao gm Ban Giám
đốc Học viện và các phòng ban, trungm chức năng.
Học viện CNBCVT các đợn vị đào tạo và NCKH nm ở 2 địa bàn xa nhau
đó Hà Nội và Tp. HChí Minh, sắp tới là Tp. Thái Nguyên. Đây một đặc
điểm về địa lý khá đặc biệt so với các trường đại học khác.
Học viện có hai cơ sở đào tạo đại học và sau đại học đặt tại Hà Nội và TP. H
Chí Minh với 11 khoa và 05 ngành đào tạo: Kthuật Viễn thông, Kỹ thuật Điện -
Điện tử, Công nghThông tin, Quản trị kinh doanh, Tài chính kế toán. Khoa Quc
tế Đào tạo Sau đại học làm nhim vụ tổ chức đào tạo cao học và nghiên cứu
sinh.
Công tác thông tin thư viện phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công tác thông tin thư viện phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Công tác thông tin thư viện phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 9 10 328