Ktl-icon-tai-lieu

Công thức phần tử, thuật toán và chương trình số trong phân tích kết cấu đầm đàn – dẻo bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 568 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Công thức phần tử, thuật toán và chương trình
số trong phân tích kết cấu đầm đàn – dẻo bằng
phương pháp phần tử hữu hạn
Nguyễn Văn Luật
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn ThS chuyên ngành: Cơ học vật thể rắn; Mã số: 60 44 21
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Đình Kiên
Năm bảo vệ: 2008
Abstract: Trình bày các kết qủa từ thực nghiệm, ứng xử đàn hồi, đàn dẻo, mô hình đàn
dẻo lưỡng tính, luật đàn dẻo, luật tái bền; trình bày phương pháp phần tử hữu hạn, phân
tích phần tử hữu hạn phi tuyến, thuật toán số trong phân tích phần tử hữu hạn phi tuyến,
phần tử dầm đàn dẻo, tích phân số; trình bày các quy trình tính toán, cập nhật ứng suất và
các ví dụ. Kết quả đã xây dựng được véctơ nội lực tại các nút và ma trận độ cứng tiếp
tuyến cho phần tử dầm Bernoulli có tính tới ảnh hưởng của biến dạng dẻo. Sử dụng phép
cầu phương Gauss đã tiến hành tính số cho vecto nội lực nút và ma trận cứng tiếp tuyến,
xây dựng thuật toán để cập nhật ứng suất tại các điểm Gauss và phát triển chương trình
tính đề cập nhật ứng suất tại các điểm Gauss và phát triển chương trình tính để cập nhật
ứng suất cũng như tính hiệu ứng tài bền.
Keywords: Cơ học ứng dụng; Lý thuyết dẻo; Phương pháp phần tử hữu hạn; Tính đàn
dẻo

Content
Më ®Çu
C¸c nghiªn cøu vÒ lý thuyÕt dÎo ®-îc ph¸t triÓn rÊt sím, tõ cuèi thÕ kû 19 nh÷ng c«ng
tr×nh ®Çu tiªn cña lý thuyÕt dÎo ®· xuÊt hiÖn. Cho ®Õn nay qua nhiÒu giai ®o¹n ph¸t triÓn lý
thuyÕt dÎo ®· cã mét nÒn t¶ng lý thuyÕt to¸n häc tæng qu¸t vµ ch¾c ch¾n, ®-îc nhiÒu nhµ khoa
häc quan t©m nghiªn cøu. Trong lÜnh vùc thiÕt kÕ m¸y mãc vµ kÕt cÊu, ph©n tÝch ®µn-dÎo ®ãng
vai trß quan träng kh«ng thÓ thiÕu. Tuy nhiªn ph©n tÝch ®µn-dÎo b»ng c«ng cô to¸n häc tr-íc ®©y
víi c¸c m« h×nh thùc tÕ hiÖn nay tá ra rÊt phøc t¹p vµ nhiÒu bµi to¸n phi tuyÕn t×m ra ch-a cã lêi
gi¶i chÝnh x¸c. V× vËy ®Ó kh¾c phôc ®Æc ®iÓm nµy vµ ®Ó ph¸t triÓn øng dông cña ph©n tÝch ®µndÎo trong c¸c bµi to¸n khoa häc kü thuËt ngµy nay c¸c ph-¬ng ph¸p sè, ®Æc biÖt lµ ph-¬ng ph¸p
phÇn tö h÷u h¹n, ®-îc sö dông réng r·i.

1. Lý do chän ®Ò tµi
- Ph-¬ng ph¸p sè ®· ®-îc ¸p dông trong hÇu hÕt c¸c bµi to¸n thùc tÕ cña c¬ häc kÕt cÊu
trong ph¹m vi lý thuyÕt ®µn håi, ph©n tÝch ®µn-dÎo sö dông ph-¬ng ph¸p sè lµ mét h-íng nghiªn
cøu míi. Ph-¬ng ph¸p sè nãi riªng vµ ph-¬ng ph¸p phÇn tö h÷u h¹n nãi chung lµ lùa chän hîp lý
nhÊt trong ph©n tÝch c¸c bµi to¸n ®µn-dÎo v× tÝnh phøc t¹p vµ ®ßi hái khèi l-îng tÝnh to¸n lín.
- Tr¹ng th¸i ®µn-dÎo cã thÓ x¶y ra trong bÊt kú kÕt cÊu hay m¸y mãc nµo khi nã lµm viÖc
d-íi t¸c ®éng cña t¶i tr...
Công thc phn t, thut toán và chương trình
s trong phân tích kết cấu đầm đàn – do bng
phương pháp phn t hu hn
Nguyn Văn Luật
Trường Đại hc Công ngh
Lun văn ThS chuyên ngành: học vt th rn; Mã s: 60 44 21
Người hướng dn: TS. Nguyễn Đình Kiên
m bảo v: 2008
Abstract: Trình bày các kết qa t thc nghim, ng x đàn hồi, đàn dẻo, hình đàn
dẻo lưỡng tính, luật đàn do, lut tái bn; trình bày phương pháp phần t hu hn, phân
tích phn t hu hn phi tuyến, thut toán s trong phân tích phn t hu hn phi tuyến,
phn t dm đàn dẻo, tích phân s; trình bày các quy trình tính toán, cp nht ng sut
các d. Kết qu đã xây dựng được véctơ nội lc ti c nút ma trận độ cng tiếp
tuyến cho phn t dm Bernoulli tính ti nh hưởng ca biến dng do. S dng phép
cầu phương Gauss đã tiến hành tính s cho vecto ni lc nút ma trn cng tiếp tuyến,
xây dng thuật toán đ cp nht ng sut tại các đim Gauss và phát triển chương trình
tính đề cp nht ng sut tại các điểm Gauss phát triển chương trình tính đ cp nht
ng suất cũng như tính hiệu ng tài bn.
Keywords: học ng dng; thuyết do; Phương pháp phần t hu hn; Tính đàn
do
Content
Më ®Çu
C¸c nghiªn cøu thuyÕt dÎo ®-îc ph¸t triÓn rÊt sím, cuèi thÕ 19 nh÷ng c«ng
tr×nh ®Çu tiªn cña thuyÕt dÎo ®· xuÊt hiÖn. Cho ®Õn nay qua nhiÒu giai ®o¹n ph¸t triÓn
thuyÕt dÎo ®· mét nÒn t¶ng thuyÕt to¸n häc tæng qu¸t ch¾c ch¾n, ®-îc nhiÒu nhµ khoa
häc quan t©m nghiªn cøu. Trong nh vùc thiÕt m¸y mãc kÕt cÊu, ph©n tÝch ®µn-dÎo ®ãng
vai trß quan träng kh«ng thÓ thiÕu. Tuy nhiªn ph©n tÝch ®µn-dÎo b»ng c«ng cô to¸n häc tr-íc ®©y
víi c¸c h×nh thùc hiÖn nay ra rÊt phøc t¹p nhiÒu bµi to¸n phi tuyÕn t×m ra ch-a cã lêi
gi¶i chÝnh x¸c. vËy ®Ó kh¾c phôc ®Æc ®iÓm nµy ®Ó ph¸t triÓn øng dông cña ph©n tÝch ®µn-
dÎo trong c¸c bµi to¸n khoa häc thuËt ngµy nay c¸c ph-¬ng ph¸p sè, ®Æc biÖt ph-¬ng ph¸p
phÇn tö h÷u h¹n, ®-îc sö dông réng r·i.
Công thức phần tử, thuật toán và chương trình số trong phân tích kết cấu đầm đàn – dẻo bằng phương pháp phần tử hữu hạn - Trang 2
Công thức phần tử, thuật toán và chương trình số trong phân tích kết cấu đầm đàn – dẻo bằng phương pháp phần tử hữu hạn - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Công thức phần tử, thuật toán và chương trình số trong phân tích kết cấu đầm đàn – dẻo bằng phương pháp phần tử hữu hạn 9 10 16