Ktl-icon-tai-lieu

Công trình thanh niên

Được đăng lên bởi nth193
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 220 lần   |   Lượt tải: 0 lần
5.x Công trình thanh niên: “Nhóm hạt nhân”:
Căn cứ vào tình hình học tập và rèn luyện của các bạn đoàn viên trong chi
đoàn 14CTT2 nhận ra rằng xu thế học tập và rèn luyện hiện nay là học tập và
rèn luyện theo nhóm (nhóm nhỏ từ 6-8 người). Tuy nhiên các nhóm chưa được
tổ chức rõ ràng và quản lý cụ thể. Nay chi đoàn 14CTT2 phát động chương trình
“Nhóm hạt nhân” để giúp các bạn tổ chức và hệ thống lại nhóm của mình hoặc
với các bạn chưa có nhóm sẽ tìm được một nhóm phù hợp với mình, đồng thới
giúp chi đoàn và đoàn khoa dễ dàng quản lý và giúp đỡ các bạn thông qua nhóm
trưởng mỗi nhóm.
Cụ thể như sau:
- Về phía chi đoàn:
 Nhận thông tin về các đoàn viên mỗi nhóm từ nhóm trưởng và báo
cáo lại tình hình với cấp trên, để cấp trên có thể đưa ra chỉ đạo
phương hướng sao cho chi đoàn phát triển đúng hướng và tốt hơn.
(Cách này sẽ giải quyết được tình trạng thiếu quản lý của các đoàn
viên trong chi đoàn, đồng thời tạo điều kiện cho chi đoàn và đoàn
khoa quan tâm tới đoàn viên của mình tốt hơn).
 Có trách nhiệm tổ chức một số buổi nói chuyện trao đổi kinh
nghiệm làm việc nhóm cũng như học tập theo nhóm bằng cách liên
hệ với đoàn khoa (giúp cho các nhóm củng cố tốt hơn tổ chức và
hoạt động của mình, hướng dẫn và tập huấn cách thức hoạt động
cho chi đoàn cũng như cho mỗi nhóm)
 Có trách nhiệm tạo điều kiện cho các đoàn viên cũng cố về tổ chức
cũng như cách làm việc nhóm bằng một vài hoạt động tập thể , thi
đua giữa các nhóm. Chi đoàn sẽ tổ chức một số hoạt động chung
cho các bạn tham gia.
- Về phía nhóm:
 Nhóm trưởng chịu trách nhiệm với nhóm của mình và trước tập thể
chi đoàn, quan tâm tới tình hình chung của các đoàn viên trong
nhóm, đề ra phương hướng phát triển nhóm và điều chỉnh cho nhóm
mình phát triển đúng chỉ đạo của chi đoàn và đoàn khoa. Ngoài ra
nhóm trưởng còn phải cung cấp thông tin cần thiết và tình hình hoạt
động của nhóm mình theo từng 2 tuần về cho bí thư chi đoàn để
nhận chỉ đạo từ trên nếu cần thiết và liên lạc với bí thư để nhận các

thông tin của đoàn giúp cho nhóm tham gia đầy đủ các hoạt động
của chi đoàn.
 Mỗi đoàn viên trong nhóm chịu trách nhiệm với bản thân và trước
tập thể nhóm, có trách nhiệm quan tâm giúp đỡ lẫn nhau trong học
tập cũng như rèn luyện, thực hiện đúng nhiệm vụ của mình trong
nhóm do nhóm trưởng phân công. Phải cung cấp đủ thông tin cần
thiết của mình cho nhóm trưởng đồng thời nhận thông tin từ chi
đoàn và đoàn khoa thông qua nhóm trưởng để phát triển đúng
hướng và tham gia tốt các hoạt động của chi đoàn và đoàn khoa.

...
5.x Công trình thanh niên: “Nhóm hạt nhân”:
Căn cứ vào tình hình học tập và rèn luyện của các bạn đoàn viên trong chi
đoàn 14CTT2 nhận ra rằng xu thế học tập và rèn luyện hiện nay là học tập và
rèn luyện theo nhóm (nhóm nhỏ từ 6-8 người). Tuy nhiên các nhóm chưa được
tổ chức rõ ràng và quản lý cụ thể. Nay chi đoàn 14CTT2 phát động chương trình
“Nhóm hạt nhân” để giúp các bạn tổ chức và hệ thống lại nhóm của mình hoặc
với các bạn chưa có nhóm sẽ tìm được một nhóm phù hợp với mình, đồng thới
giúp chi đoàn và đoàn khoa dễ dàng quản lý và giúp đỡ các bạn thông qua nhóm
trưởng mỗi nhóm.
Cụ thể như sau:
- Về phía chi đoàn:
Nhận thông tin về các đoàn viên mỗi nhóm từ nhóm trưởng và báo
cáo lại tình hình với cấp trên, để cấp trên có thể đưa ra chỉ đạo
phương hướng sao cho chi đoàn phát triển đúng hướng và tốt hơn.
(Cách này sẽ giải quyết được tình trạng thiếu quản lý của các đoàn
viên trong chi đoàn, đồng thời tạo điều kiện cho chi đoàn và đoàn
khoa quan tâm tới đoàn viên của mình tốt hơn).
Có trách nhiệm tổ chức một số buổi nói chuyện trao đổi kinh
nghiệm làm việc nhóm cũng như học tập theo nhóm bằng cách liên
hệ với đoàn khoa (giúp cho các nhóm củng cố tốt hơn tổ chức và
hoạt động của mình, hướng dẫn và tập huấn cách thức hoạt động
cho chi đoàn cũng như cho mỗi nhóm)
Có trách nhiệm tạo điều kiện cho các đoàn viên cũng cố về tổ chức
cũng như cách làm việc nhóm bằng một vài hoạt động tập thể , thi
đua giữa các nhóm. Chi đoàn sẽ tổ chức một số hoạt động chung
cho các bạn tham gia.
- Về phía nhóm:
Nhóm trưởng chịu trách nhiệm với nhóm của mình và trước tập thể
chi đoàn, quan tâm tới tình hình chung của các đoàn viên trong
nhóm, đề ra phương hướng phát triển nhóm và điều chỉnh cho nhóm
mình phát triển đúng chỉ đạo của chi đoàn và đoàn khoa. Ngoài ra
nhóm trưởng còn phải cung cấp thông tin cần thiết và tình hình hoạt
động của nhóm mình theo từng 2 tuần về cho bí thư chi đoàn để
nhận chỉ đạo từ trên nếu cần thiết và liên lạc với bí thư để nhận các
Công trình thanh niên - Trang 2
Công trình thanh niên - Người đăng: nth193
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Công trình thanh niên 9 10 767