Ktl-icon-tai-lieu

Công ty Đông Ấn Anh ở Vương quốc Xiêm nửa đầu thế kỉ XVII

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 2013 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Công ty Đông Ấn Anh ở Vƣơng quốc
Xiêm nửa đầu thế kỉ XVII
Nguyễn Văn Vinh
Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Chuyên ngành: Lịch sử Thế giới; Mã số: 60.22.50
Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. Hoàng Anh Tuấn
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Giới thiệu sự thành lập công ty Đông Ấn Anh năm 1600. Tìm hiểu về
Vƣơng quốc Xiêm đến cuối thế kỷ XVI và những mối liên hệ Anh - Xiêm đầu tiên
(1587-1611). Nghiên cứu Công ty Đông Ấn Anh ở vƣơng quốc Xiêm (1611-1623).
Keywords. Lịch sử Thái Lan; Thế kỷ 17; Lịch sử thế giới; Vƣơng quốc Xiêm

Content.
Mở đầu
1. Lý do chọn đề tài
Vào cuối thế kỷ XVI, cùng với những biến chuyển của bầu không khí chính trị
và xã hội Anh, nền kinh tế của quốc gia đảo quốc cũng đứng trƣớc thách thức và cơ
hội phát triển mới. Những phát kiến địa lý thành công của hai quốc gia trên bán đảo
Iberia vào cuối thế kỷ XV, khiến cho công cuộc chạy đua hàng hải và thƣơng mại ở
một số dân tộc hàng hải truyền thống Tây Âu nhƣ Hà Lan, Anh càng trở nên gay gắt.
Dù vậy, trong suốt nửa đầu thế kỷ XVI, ngƣời Anh không thể tạo ra một bƣớc ngoặt
nào trong quá trình khai phá con đƣờng sang phƣơng Đông do thiếu kiến thức bởi
ngƣời Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đã thiết lập “hàng rào kín”, quyết tâm bảo mật các
thông tin về những vùng đất mới.
Phải đến cuối thập niên 70 của thế kỷ XVI, ngƣời Anh mới bắt đầu có đƣợc
những kiến thức - dù còn hết sức tản mạn - về phƣơng Đông sau các chuyến đi vòng
quanh thế giới của Francis Drake và Thomas Cavendish (1577-1580). Một làn sóng
tìm kiếm con đƣờng sang phƣơng Đông buôn bán sôi sục ở thủ đô Luân Đôn; nhiều
công ty ra đời để buôn bán với vùng Đông Ấn. Tuy nhiên, do ngại đối đầu với ngƣời
Bồ Đào Nha trên con đƣờng qua mũi Hảo Vọng, trong nhiều thập niên sau đó, ngƣời
Anh đã nỗ lực tìm kiếm con đƣờng đi sang phƣơng Đông qua phía đông bắc (biển Ban
Tích và Bắc Băng Dƣơng) hoặc vƣợt đƣờng bộ qua xứ Ba Tƣ.
Sau nhiều thất bại, thƣơng nhân Anh thấy rằng con đƣờng duy nhất để Đông
tiến chính là chấp nhận đƣơng đầu với ngƣời Bồ Đào Nha để đi qua mũi Hảo Vọng.
Cùng với quyết tâm đó, năm 1591, thƣơng nhân Luân Đôn đã tổ chức chuyến đi Đông
Ấn đầu tiên. Mặc dù vấp phải thất bại cay đắng, nhƣng việc tàu của ngƣời Anh vƣợt
qua mũi Hảo Vọng, đi vào Ấn Độ Dƣơng và sang đến tận vùng quần đảo hƣơng liệu
Đông Nam Á đã tạo ra tiếng vang lớn đến giới thƣơng nhân và hàng hải Anh. Ở Luân
Đôn, giới thƣơng nhân và tài phiệt ráo riết vận động và đệ trình lên Nữ hoàng
Elizabeth kế hoạch thành lập công ty Đông Ấn buôn bán sang phƣơng Đông. Ngày
31/12/1600, Nữ...
1
Công ty Đông Ấn Anh Vƣơng quốc
Xiêm nửa đầu thế k XVII
Nguyễn Văn Vinh
Trƣờng Đại hc Khoa học Xã hội và Nhân văn
Chuyên ngành: Lịch s Thế gii; Mã số: 60.22.50
Ni ng dn khoa học: TS. Hoàng Anh Tuấn
Năm bảo v: 2012
Abstract. Giới thiệu sự thành lập công ty Đông Ấn Anh năm 1600. Tìm hiểu về
Vƣơng quốc Xiêm đến cuối thế kỷ XVI những mối liên hệ Anh - Xiêm đầu tiên
(1587-1611). Nghiên cứu Công ty Đông Ấn Anh ở vƣơng quốc Xiêm (1611-1623).
Keywords. Lịch sử Thái Lan; Thế kỷ 17; Lịch sử thế giới; Vƣơng quốc Xiêm
Content.
M đầu
1. Lý do chọn đ tài
Vào cui thế k XVI, cùng với nhng biến chuyn ca bầu không khí chính trị
hội Anh, nn kinh tế ca quốc gia đảo quốc cũng đứng trƣớc thách thức
hội phát triển mi. Những phát kiến địa thành công của hai quốc gia trên bán đảo
Iberia vào cuối thế k XV, khiến cho công cuc chy đua hàng hải thƣơng mại
mt s dân tộc hàng hi truyn thống Tây Âu nhƣ Lan, Anh ng trở nên gay gt.
vậy, trong sut na đầu thế k XVI, ngƣời Anh không thể to ra một bƣớc ngot
nào trong quá trình khai phá con đƣờng sang phƣơng Đông do thiếu kiến thc bi
ngƣời B Đào Nha và Tây Ban Nha đã thiết lập hàng rào kín”, quyết tâm bảo mật các
thông tin v những vùng đất mi.
Phải đến cui thập niên 70 của thế k XVI, ngƣời Anh mi bắt đầu đƣợc
nhng kiến thc - còn hết sc tn mn - v phƣơng Đông sau các chuyến đi vòng
quanh thế gii của Francis Drake Thomas Cavendish (1577-1580). Một làn ng
tìm kiếm con đƣờng sang phƣơng Đông buôn bán sôi sc th đô Luân Đôn; nhiều
công ty ra đời để buôn bán với vùng Đông n. Tuy nhiên, do ngại đối đu với ngƣi
B Đào Nha trên con đƣờng qua mũi Hảo Vng, trong nhiu thập niên sau đó, ngƣời
Anh đã nỗ lực tìm kiếm con đƣờng đi sang phƣơng Đông qua phía đông bắc (bin Ban
Tích và Bắc Băng Dƣơng) hoặc vƣợt đƣờng b qua x Ba Tƣ.
Sau nhiu tht bại, thƣơng nhân Anh thấy rằng con đƣng duy nht để Đông
tiến chính chấp nhn đƣơng đầu với ngƣời B Đào Nha để đi qua mũi Hảo Vng.
Cùng với quyết tâm đó, năm 1591, thƣơng nhân Luân Đôn đã tổ chc chuyến đi Đông
Ấn đầu tiên. Mặc vấp phi tht bại cay đắng, nhƣng việc tàu của ngƣời Anh vƣợt
qua mũi Hảo Vọng, đi vào Ấn Độ Dƣơng sang đến tận vùng quần đảo hƣơng liu
Đông Nam Á đã tạo ra tiếng vang lớn đến gii thƣơng nhân hàng hi Anh. Luân
Đôn, giới thƣơng nhân và tài phiệt ráo riết vận động và đệ trình lên Nữ hoàng
Elizabeth kế hoạch thành lập công ty Đông Ấn buôn bán sang phƣơng Đông. Ngày
31/12/1600, N hoàng Elizabeth phê duyệt kế hoạch trên, Công ty của các thương
nhân Luân Đôn buôn bán với miền Đông Ấn đƣc phê chun.
Công ty Đông Ấn Anh ở Vương quốc Xiêm nửa đầu thế kỉ XVII - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công ty Đông Ấn Anh ở Vương quốc Xiêm nửa đầu thế kỉ XVII - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Công ty Đông Ấn Anh ở Vương quốc Xiêm nửa đầu thế kỉ XVII 9 10 599