Ktl-icon-tai-lieu

Công ước NEW YORK

Được đăng lên bởi bakeru2006
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 558 lần   |   Lượt tải: 0 lần
New York, ngày 10 tháng 06 năm 1958
CÔNG ƯỚC NEWYORK
VỀ CÔNG NHẬN VÀ THI HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI
Điều 1.
Công ước này áp dụng đối với việc công nhận và thi hành các quy ết đ ịnh tr ọng tài đ ược
ban hành tại lãnh thổ của một Quốc gia khác với Quốc gia n ơi có yêu cầu công nh ận và
thi hành quyết định trọng tài đó, xuất phát từ các tranh ch ấp gi ữa các th ể nhân hay
pháp nhân. Công ước còn được áp dụng cho những quy ết định trọng tài không đ ược coi
là quyết định trong nước tại Quốc gia nơi việc công nhận và thi hành chúng đ ược yêu
cầu.
Thuật ngữ “các quyết định trọng tài” bao gồm không chỉ những quy ết định ra b ởi các
Trọng tài viên được chỉ định cho từng vụ mà còn bao gồm những quy ết định ra b ởi các
tổ chức trọng tài thường trực được các bên đưa vụ việc ra giải quyết.
Khi ký kết, phê chuẩn, hoặc gia nhập Công ước này, hoặc thông báo ph ạm vi áp d ụng
Công ước theo điều X, bất kỳ Quốc gia nào cũng có thể trên c ơ sở có đi có l ại tuyên b ố
rằng Quốc gia đó sẽ áp dụng Công ước đối với vi ệc công nhận và thi hành các quy ết
định được đưa ra tại lãnh thổ một Quốc gia thành viên khác mà thôi. Qu ốc gia đó còn có
thể tuyên bố chỉ áp dụng Công ước cho các tranh chấp phát sinh t ừ các quan h ệ pháp
lý/ dù là quan hệ hợp đồng hay không. Được coi là quan h ệ th ương m ại theo pháp lu ật
quốc gia của Quốc gia đó.
Điều 2.
Mỗi Quốc gia thành viên sẽ công nhận một thỏa thuận bằng văn b ản theo đó các bên
cam kết đưa ra trọng tài xét xử mọi tranh chấp đã hoặc có thể phát sinh gi ữa các bên t ừ
một quan hệ pháp lý xác định, dù là quan hệ hợp đồng hay không, liên quan đ ến m ột
đối tượng có khả năng giải quyết được bằng trọng tài. Thuật ngữ “thoả thuận bằng
văn bản” bao gồm điều khoản trọng tài trong một hợp đồng hoặc một thoả thu ận
trọng tài được các bên ký kết hoặc được ghi trong thư tín trao đổi.
Toà án của một Quốc gia thành viên, khi nhận đ ược m ột đ ơn ki ện v ề m ột v ấn đ ề mà
đối với vấn đề đó các bên đã có thoả thuận theo nội dung c ủa đi ều này, sẽ, theo yêu c ầu
của một bên, đưa các bên tới trọng tài, trừ khi Toà án thấy r ằng tho ả thu ận nói trên
không có hiệu lực, không hiệu quả hoặc không thể thực hiện được.
Điều 3.
Mỗi Quốc gia thành viên sẽ công nhận các quy ết định tr ọng tài có giá tr ị ràng bu ộc và
thi hành chúng theo quy tắc về thủ tục của lãnh thổ nơi quy ết định sẽ được thi hành,
theo các điều kiện được nêu trong các điều khoản d ưới đây. Không đ ược đ ặt các đi ều
kiện về căn bản nặng hơn hoặc các phí hay chi phí cao h ơn ...
New York, ngày 10 tháng 06 năm 1958
CÔNG CƯỚ NEWYORK
V CÔNG NH N VÀ THI HÀNH CÁC QUY T Đ NH TR NG TÀI N C NGOÀI ƯỚ
Đi u 1.
Công c này áp d ng đ i v i vi c công nh n và thi hành các quy t đ nh tr ng tài đ cướ ế ượ
ban hành t i lãnh th c a m t Qu c gia khác v i Qu c gia n i có u c u công nh n ơ
thi hành quy t đ nh tr ng tài đó, xu t phát t các tranh ch p gi a các th nhân hayế
pháp nhân. Công c còn đ c áp d ng cho nh ng quy t đ nh tr ng tài không đ c coiướ ượ ế ượ
quy t đ nh trong n c t i Qu c gia n i vi c công nh n và thi hành chúng đ c yêuế ướ ơ ượ
c u.
Thu t ng “các quy t đ nh tr ng tài” bao g m không ch nh ng quy t đ nh ra b i các ế ế
Tr ng tài viên đ c ch đ nh cho t ng v còn bao g m nh ng quy t đ nh ra b i các ượ ế
t ch c tr ng tài th ng tr c đ c các bên đ a v vi c ra gi i quy t. ườ ượ ư ế
Khi k t, phê chu n, ho c gia nh p Công c y, ho c thông báo ph m vi áp d ngế ướ
Công c theo đi u X, b t kỳ Qu c gia nào cũng th trên c s đi l i tun bướ ơ
r ng Qu c gia đó s áp d ng Công c đ i v i vi c công nh n và thi hành các quy t ướ ế
đ nh đ c đ a ra t i lãnh th m t Qu c gia thành viên khácthôi. Qu c gia đó còn có ượ ư
th tuyên b ch áp d ng Công c cho các tranh ch p phát sinh t các quan h pháp ướ
lý/ quan h h p đ ng hay không. Đ c coi quan h th ng m i theo pháp lu t ượ ươ
qu c gia c a Qu c gia đó.
Đi u 2.
M i Qu c gia thành viên sẽ công nh n m t th a thu n b ng văn b n theo đó các bên
cam k t đ a ra tr ng tài xét x m i tranh ch p đã ho c có th phát sinh gi a các bên tế ư
m t quan h pháp xác đ nh, quan h h p đ ng hay không, liên quan đ n m t ế
đ i t ng kh năng gi i quy t đ c b ng tr ng tài. Thu t ng “tho thu n b ng ượ ế ượ
văn b n bao g m đi u kho n tr ng tài trong m t h p đ ng ho c m t tho thu n
tr ng tài đ c các bên ký k t ho c đ c ghi trong th tín trao đ i. ượ ế ượ ư
T án c a m t Qu c gia thành viên, khi nh n đ c m t đ n ki n v m t v n đ ượ ơ
đ i v i v n đ đó các bên đã có tho thu n theo n i dung c a đi u này, sẽ, theo yêu c u
c a m t bên, đ a các bên t i tr ng tài, tr khi T án th y r ng tho thu n nói trên ư
không có hi u l c, không hi u qu ho c không th th c hi n đ c. ượ
Đi u 3.
M i Qu c gia thành viên sẽ công nh n các quy t đ nh tr ng tài giá tr ràng bu c và ế
thi hành chúng theo quy t c v th t c c a lãnh th n i quy t đ nh sẽ đ c thi hành, ủ ụ ơ ế ượ
theo các đi u ki n đ c nêu trong các đi u kho n d i đây. Không đ c đ t các đi u ượ ướ ượ
ki n v căn b n n ng h n ho c các phí hay chi phí cao h n cho vi c công nh n thi ơ ơ
hành các quy t đ nh tr ng tài mà Công c này áp d ng t i so v i vi c công nh n và thiế ướ
hành các quy t đ nh tr ng tài trong n c.ế ướ
Đi u 4.
Đ đ t đ c vi c công nh n thi hành m t quy t đ nh tr ng tài nh nói đi u trên, ượ ế ư
bên yêu c u công nh n và thi hành, khi n p đ n yêu c u ph i cung c p: ơ
a. B n quy t đ nh g c xác nh n h p l ho c m t b n sao quy t đ nh ch ng nh n ế ế
h p l ;
b. Th a thu n g c theo đi u II ho c b n sao th a thu n đó đ c ch ng nh n h p l , ượ
1 Diễn đàn sinh viên ĐH Ngoại Thương FTU Forum www.u-forum.net/forums
Công ước NEW YORK - Trang 2
Công ước NEW YORK - Người đăng: bakeru2006
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Công ước NEW YORK 9 10 238