Ktl-icon-tai-lieu

Công văn 143 bồi thường nhà nước

Được đăng lên bởi d-thanhdo89
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 30 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 143/BC-UBND

An Giang, ngày 17 tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO
Công tác bồi thường của Nhà nước 6 tháng đầu năm 2015
trên địa bàn tỉnh An Giang

Thực hiện Điều 31 Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của
Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường
trong hoạt động quản lý hành chính, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang báo cáo
về công tác bồi thường của nhà nước 6 tháng đầu năm 2015 như sau:
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC 6 THÁNG
ĐẦU NĂM 2015:
1. Tình hình yêu cầu bồi thường, kết quả giải quyết bồi thường
Qua thống kê, tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên
địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2015, chưa có tổ chức, cá nhân nào có đơn yêu
cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật, cũng như hiện tại các cơ
quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh không có hồ sơ, vụ việc còn tồn
đọng về bồi thường nhà nước chưa giải quyết.
2. Kết quả thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường
a) Thực hiện Kế hoạch công tác bồi thường nhà nước 6 tháng đầu năm 2015:
- Quán triệt nội dung Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Sở Tư
pháp tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch1 và tổ chức Hội nghị triển
khai các quy định về trách nhiệm bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh An
Giang. Tham dự Hội nghị có 70 đại biểu là đại diện các cơ quan chuyên môn
của Ủy ban nhân dân tỉnh, cán bộ pháp chế Sở, Ngành, lãnh đạo đại diện Văn
phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, cán bộ phụ trách công tác trách
nhiệm bồi thường của Nhà nước cấp huyện. Tại Hội nghị, các báo cáo viên đã
triển khai các nội dung chính về Luật; giới thiệu một số tình huống và kỹ năng
giải quyết theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và hệ thống văn bản
quy phạm pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động
quản lý hành chính; triển khai sâu rộng các nội dung chi tiết của Luật Trách
nhiệm bồi thường nhà nước và các văn bản hướng dẫn để thực hiện có hiệu
quả nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với công tác bồi thường nhà nước ở địa
phương; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong
quá trình thực thi công vụ cũng như trong hoạt động quản lý nhà nước về
công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh; đảm bảo hài hòa quyền, trách
1

Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 10/3/2014

nhiệm của nhà nước, tổ chức, cá nhân và sự hoạt động ổn định của các cơ
quan trong bộ máy nhà nước.
- Thực hiện việc báo cáo triển khai áp dụng Bộ ti...
ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 143/BC-UBND An Giang, ngày 17 tháng 4 năm 2015
BÁO CÁO
Công tác bồi thường của Nhà nước 6 tháng đầu năm 2015
trên địa bàn tỉnh An Giang
Thực hiện Điều 31 Tng tư s 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của
Bộ pp ng dẫn thực hiện quản n nưc về ng c bồi tng
trong hot đng quản nh cnh, y ban nn dân tnh An Giang báo cáo
về công tác bồi tng của n c 6 tng đầu m 2015 n sau:
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC BỒI THƯNG NHÀ C 6 THÁNG
ĐU NĂM 2015:
1. Tình nh yêu cu bồi thường, kết quả gii quyết bồi thường
Qua thống kê, tng hợp báo cáo của c quan, đơn vị, địa phương trên
địa bàn tnh 6 tng đu m 2015, ca có tổ chức, cá nhân o có đơn u
cu bi thường thiệt hại theo quy đnh ca pháp luật, cũng n hiện ti các cơ
quan, đơn vị, địa phương trên địa n tỉnh kng hồ , vụ việc n tồn
đọng về bi thường nhà nước chưa giải quyết.
2. Kết quả thực hin quản lý nhà c v công tác bồi thường
a) Thc hin Kế hoch công tác bi thưng nhà nưc 6 tháng đu năm 2015:
- Qn triệt nội dung Lut Tch nhiệm bồi thường của N nước, Sở Tư
pháp tham mưu UBND tnh ban nh Kế hoạch
1
tổ chức Hội ngh triển
khai các quy định về tch nhiệm bi thường nhà c tn địa bàn tnh An
Giang. Tham dHội nghị 70 đại biểu đại din c quan chuyên n
của Ủy ban nhân n tỉnh, n bộ pháp chế Sở, Nnh, nh đạo đại diện n
phòng Hội đồng nhân n Ủy ban nhân n, n bộ phụ trách công tác trách
nhim bồi thường ca Nnước cấp huyện. Tại Hi nghị, các báo cáo viên đã
triển khai các nội dung chính về Luật; giới thiệu mt số tình huống và knăng
gii quyết theo Luật Trách nhiệm bồi thường ca Nnước hệ thống văn bản
quy phạm pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nnước trong hoạt động
quản hành chính; triển khai sâu rộng các nội dung chi tiết của Lut Tch
nhiệm bồi tng nhà c các văn bn hướng dn đ thực hiện có hiệu
quả nhiệm vquản nhà nưc đi với công tác bi thường n nưc địa
phương; ng cao ý thc trách nhiệm của cán bộ, công chc, vn chức trong
quá trình thc thi ng v cũng như trong hoạt động quản lý nhà c về
công tác bi thưng n nước trên địa bàn tỉnh; đảm bo i a quyền, trách
1
Kế hoạch số 16/KH-UBND ny 10/3/2014
Công văn 143 bồi thường nhà nước - Trang 2
Công văn 143 bồi thường nhà nước - Người đăng: d-thanhdo89
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Công văn 143 bồi thường nhà nước 9 10 753