Ktl-icon-tai-lieu

CoreJava 1

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1165 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1

LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Mục tiêu
Kết thúc chương, học viên có thể:











Định nghĩa Lập trình hướng Đối tượng (Object-oriented Programming).
Nhận thức về Trừu tượng hóa Dữ liệu (Data Abstraction).
Định nghĩa một Lớp (Class).
Định nghĩa một Đối tượng (Object).
Nhận thức được sự khác biệt giữa Lớp và Đối tượng.
Nhận thức được sự cần thiết đối với Thiết lập (Construction) và Hủy (Destruction).
Định nghĩa tính Bền vững (Persistence).
Hiểu biết về tính Thừa kế (Inheritance).
Định nghĩa tính Đa hình (Polymorphism).
Liệt kê những thuận lợi của phương pháp hướng Đối tượng.

1.1 Giới thiệu về Lập trình hướng Đối tượng (Object-oriented Programming)
Lập trình hướng Đối tượng (OOP) là một phương pháp thiết kế và phát triển ph ần m ềm.
Những ngôn ngữ OOP không chỉ bao gồm cú pháp và một trình biên d ịch (compiler) mà
còn có một môi trường phát triển toàn diện. Môi tr ường này bao g ồm m ột th ư vi ện được
thiết kế tốt, thuận lợi cho việc sử dụng các đối tượng.
Đối với một ngôn ngữ lập trình hỗ trợ OOP thì việc triển khai kỹ thuật lập trình h ướng đối
tượng sẽ dễ dàng hơn. Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng c ải tiến việc phát triển các h ệ
thống phần mềm. Kỹ thuật ấy đề cao nhân tố chức năng (fucntionality) và các m ối quan
hệ dữ liệu.
OOP là phương thức tư duy mới để giải quyết vấn đề bằng máy tính. Để đạt kết quả, l ập
trình viên phải nắn vấn đề thành một thực thể quen thuộc với máy tính. Cách ti ếp c ận
hướng đối tượng cung cấp một giải pháp toàn vẹn để giải quyết vấn đề.
Hãy xem xét một tình huống cần được triển khai thành m ột hệ th ống trên máy vi tính:
việc mua bán xe hơi. Vấn đề vi tính hóa việc mua bán xe hơi bao gồm nh ững gì?
Những yếu tố rõ ràng nhất liên quan đến việc mua bán xe hơi là:
1) Các kiểu xe hơi (model).
2) Nhân viên bán hàng.
3) Khách hàng.
Những hoạt động liên quan đến việc mua bán:
1) Nhân viên bán hàng đưa khách hàng tham quan phòng trưng bày.
2) Khách hàng chọn lựa một xe hơi.

Chương 1: Lập Trình Hướng Đối Tượng

1

3) Khách hàng đặt hóa đơn.
4) Khách hàng trả tiền.
5) Chiếc xe được trao cho khách hàng.
Mỗi vấn đề được chia ra thành nhiều yếu tố, được gọi là các Đối tượng (Objects) ho ặc các
Thực thể (Entities). Chẳng hạn như ở ví dụ trên, khách hàng, xe h ơi và nhân viên bán
hàng là những đối tượng hoặc thực thể.
Lập trình viên luôn luôn cố gắng tạo ra những kịch bản (scenarios) th ật quen thu ộc v ới
những tình huống đời sống thực. Bước thứ nhất trong đường h ướng này là làm cho máy
tính liên kết với những đối...
Ch ng 1ươ
L P TRÌNH H NG I T NG ƯỚ ĐỐ ƯỢ
M c tiêu
K t thúc ch ng, h c viên có th :ế ươ
nh ngh a L p trình h ng i t ng (Object-oriented Programming).Đị ĩ ướ Đố ượ
Nh n th c v Tr u t ng hóa D li u (Data Abstraction). ượ
nh ngh a m t L p (Class).Đị ĩ
nh ngh a m t i t ng (Object).Đị ĩ Đố ượ
Nh n th c c s khác bi t gi a L p và i t ng. đư Đố ượ
Nh n th c c s c n thi t i v i Thi t l p (Construction) và H y (Destruction). đư ế đố ế
nh ngh a tính B n v ng (Persistence).Đị ĩ
Hi u bi t v tính Th a k (Inheritance). ế ế
nh ngh a tính a hình (Polymorphism).Đị ĩ Đ
Li t kê nh ng thu n l i c a ph ng pháp h ng i t ng. ươ ướ Đố ượ
1.1 Gi i thi u v L p trình h ng i t ng (Object-oriented Programming) ướ Đố ượ
L p trình h ng i t ng (OOP) m t ph ng pháp thi t k phát tri n ph n m m. ướ Đố ượ ươ ế ế
Nh ng ngôn ng OOP không ch bao g m cú pháp m t trình biên d ch (compiler)
còn m t môi tr ng phát tri n toàn di n. Môi tr ng này bao g m m t th vi n c ư ư ư đượ
thi t k t t, thu n l i cho vi c s d ng các i t ng.ế ế đố ượ
i v i m t ngôn ng l p trình h tr OOP thì vi c tri n khai k thu t l p trình h ng iĐố ướ đố
t ng s d dàng h n. K thu t l p trình h ng i t ng c i ti n vi c phát tri n các hượ ơ ư đố ượ ế
th ng ph n m m. K thu t y cao nhân t ch c n ng (fucntionality) các m i quan đề ă
h d li u.
OOP ph ng th c t duy m i gi i quy t v n b ngy tính. t k t qu , l pươ ư để ế đ Để đạ ế
trình viên ph i n n v n thành m t th c th quen thu c v i máy tính. Cách ti p c n đề ế
h ng i t ng cung c p m t gi i pháp toàn v n gi i quy t v n .ư đố ượ để ế đ
Hãy xem t m t tình hu ng c n c tri n khai thành m t h th ng trên máy vi tính: đượ
vi c mua bán xe h i. V n vi tính hóa vi c mua bán xe h i bao g m nh ng gì? ơ đề ơ
Nh ng y u t rõ ràng nh t liên quan n vi c mua bán xe h i là: ế đế ơ
1) Các ki u xe h i (model). ơ
2) Nhân viên bán hàng.
3) Khách hàng.
Nh ng ho t ng liên quan n vi c mua bán: độ đế
1) Nhân viên bán hàng a khách hàng tham quan phòng tr ng bày.đư ư
2) Khách hàng ch n l a m t xe h i. ơ
Chương 1: Lập Trình Hướng Đối Tượng 1
CoreJava 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CoreJava 1 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
CoreJava 1 9 10 44