Ktl-icon-tai-lieu

CoreJava 2

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 679 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 2

NHẬP MÔN JAVA

Mục tiêu






Nắm được các đặc trưng của Java
Các kiểu chương trình Java
Ðịnh nghĩa về máy ảo Java
Các nội dung của JDK (Java Development Kit)
Sơ lược các đặc trưng mới của Java2

2.1 Giới thiệu Java
Java là một ngôn ngữ lập trình được Sun Microsystems giới thiệu vào tháng 6 n ăm 1995.
Từ đó, nó đã trở thành một công cụ lập trình c ủa các lập trình viên chuyên nghi ệp. Java
được xây dựng trên nền tảng của C và C++. Do vậy nó sử d ụng các cú pháp c ủa C và các
đặc trưng hướng đối tượng của C++.
Vào năm 1991, một nhóm các kỹ sư c ủa Sun Microsystems có ý định thi ết k ế m ột ngôn
ngữ lập trình để điều khiển các thiết bị điện tử như Tivi, máy giặt, lò n ướng, … M ặc dù C
và C++ có khả năng làm việc này nhưng trình biên dịch lại ph ụ thuộc vào từng loại CPU.
Trình biên dịch thường phải tốn nhiều thời gian để xây d ựng nên r ất đắt. Vì v ậy để m ỗi
loại CPU có một trình biên dịch riêng là rất tốn kém. Do đó nhu c ầu th ực t ế đòi h ỏi m ột
ngôn ngữ chạy nhanh, gọn, hiệu quả và độc lập thiết b ị tức là có th ể ch ạy trên nhi ều lo ại
CPU khác nhau, dưới các môi trường khác nhau. “Oak” đã ra đời và vào n ăm 1995 được
đổi tên thành Java. Mặc dù mục tiêu ban đầu không phải cho Internet nh ưng do đặc tr ưng
không phụ thuộc thiết bị nên Java đã trở thành ngôn ng ữ lập trình cho Internet.

2.1.1 Java là gì
Java là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, do v ậy không th ể dùng Java để vi ết m ột
chương trình hướng chức năng. Java có thể giải quyết hầu hết các công việc mà các ngôn
ngữ khác có thể làm được.
Java là ngôn ngữ vừa biên dịch vừa thông dịch. Đầu tiên mã ngu ồn được biên d ịch b ằng
công cụ JAVAC để chuyển thành dạng ByteCode. Sau đó được th ực thi trên t ừng lo ại máy
cụ thể nhờ chương trình thông dịch. Mục tiêu của các nhà thiết k ế Java là cho phép ng ười
lập trình viết chương trình một lần nhưng có thể chạy trên b ất c ứ phần c ứng c ụ th ể.
Ngày nay, Java được sử dụng rộng rãi để viết chương trình chạy trên Internet. Nó là ngôn
ngữ lập trình hướng đối tượng độc lập thiết bị, không ph ụ thuộc vào h ệ điều hành. Nó
không chỉ dùng để viết các ứng dụng chạy đơn lẻ hay trong m ạng mà còn để xây d ựng
các trình điều khiển thiết bị cho điện thoại di động, PDA, …

2.2 Các đặc trưng của Java






Đơn giản
Hướng đối tượng
Độc lập phần cứng và hệ điều hành
Mạnh
Bảo mật

Chương 2: Nhập môn Java

25

 Phân tán
 Đa luồng
 Động

2.2.1 Đơn giản

Những người thiết kế mong muốn phát triển một ngôn ng ữ dễ h ọc và quen thu ộc v ới đa
s...
Ch ng 2ươ
NH P MÔN JAVA
Mục tiêu
N m c các c tr ng c a Java đượ đặ ư
Các ki u ch ng trình Java ươ
Ð nh ngh a v máy o Java ĩ
Các n i dung c a JDK (Java Development Kit)
S l c các c tr ng m i c a Java2ơ ượ đặ ư
2.1 Giới thiệu Java
Java m t ngôn ng l p trình c Sun Microsystems gi i thi u vào tháng 6 n m 1995. đượ ă
T ó, ã tr thành m t công c l p trình c a các l p trình viên chuyên nghi p. Java đ đ
c xây d ng trên n n t ng c a C và C++. Do v y nó s d ng các cú pháp c a C cácđượ
c tr ng h ng i t ng c a C++.đặ ư ướ đố ượ
Vào n m 1991, m t nhóm các k s c a Sun Microsystems có ý nh thi t k m t ngônă ư đị ế ế
ng l p trình i u khi n các thi t b i n t nh Tivi, máy gi t, n ng, M c C để đ ế đ ư ướ
và C++ có kh n ng làm vi c này nh ng trình biên d ch l i ph thu c vào t ng lo i CPU. ă ư
Trình biên d ch th ng ph i t n nhi u th i gian xây d ng nên r t t. v y m i ườ để đắ đ
lo i CPU m t trình biên d ch riêng r t t n kém. Do ó nhu c u th c t òi h i m t đ ế đ
ngôn ng ch y nhanh, g n, hi u qu c l p thi t b t c th ch y trên nhi u lo i đ ế
CPU khác nhau, d i các môi tr ng khác nhau. “Oak” ã ra i vào n m 1995 cướ ườ đ đờ ă đượ
i tên thành Java. M c dù m c tiêu ban u không ph i cho Internet nh ng do c tr ngđổ đầ ư đặ ư
không ph thu c thi t b nên Java ã tr thành ngôn ng l p trình cho Internet. ế đ ữ ậ
2.1.1 Java là gì
Java ngôn ng l p trình h ng i t ng, do v y không th dùng Java vi t m t ư đố ượ để ế
ch ng trình h ng ch c n ng. Java th gi i quy t h u h t các công vi c các ngônươ ướ ă ế ế
ng khác có th làm c. đượ
Java ngôn ng v a biên d ch v a thông d ch. u tiên ngu n c biên d ch b ng Đ đượ
công c JAVAC chuy n thành d ng ByteCode. Sau ó c th c thi trên t ng lo i máy để đ đượ
c th nh ch ng trình thông d ch. M c tiêu c a các nhà thi t k Java cho phép ng i ươ ế ế ườ
l p trình vi t ch ng trình m t l n nh ng có th ch y trên b t c ph n c ng c th . ế ươ ư
Ngày nay, Java c s d ng r ng rãi vi t ch ng trình ch y trên Internet.ngônđượ để ế ươ
ng l p trình h ng i t ng c l p thi t b , không ph thu c vào h i u hành. ướ đố ượ độ ế đ
không ch dùng vi t các ng d ng ch y n l hay trong m ng còn xây d ng để ế đơ để
các trình i u khi n thi t b cho i n tho i di ng, PDA, …đ ế đ độ
2.2 Các đặc trưng của Java
n gi nĐơ
H ng i t ngướ đố ượ
c l p ph n c ng và h i u hànhĐộ đ
M nh
B o m t
Chương 2: Nhập môn Java 25
CoreJava 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CoreJava 2 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
CoreJava 2 9 10 256