Ktl-icon-tai-lieu

CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA YÊU CẦU KỸ THUẬT

Được đăng lên bởi Nguyễn Thể
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 3630 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TCVN

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 7570 : 2006
Xuất bản lần 1

CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA
YÊU CẦU KỸ THUẬT
Aggregates for concrete and mortar - Specifications

HÀ NỘI - 2006

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7570 : 2006

Lời nói đầu
TCVN 7570 : 2006 thay thế cho TCVN 1770 : 1986 và
TCVN 1771 : 1987.
TCVN 7570 : 2006 do Tiểu ban kỹ thuật Tiêu chuẩn
TCVN/TC 71/SC3 Cốt liệu cho bê tông hoàn thiện trên
cơ sở dự thảo của Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng,
do Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo
lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ
ban hành.

2

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7570 : 2006

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 7570 : 2006
Xuất bản lần 1

Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật
Aggregates for concrete and mortar - Specifications

1 Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với cốt liệu nhỏ (cát
tự nhiên) và cốt liệu lớn, có cấu trúc đặc chắc dùng chế tạo bê tông và
vữa xi măng thông thường.
Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các loại cốt liệu dùng chế tạo bê
tông và vữa xi măng đặc biệt (bê tông và vữa nhẹ, bê tông và vữa chống
ăn mòn, bê tông khối lớn …).
2 Tài liệu viện dẫn
TCVN 7572-1 : 2006
Phần 1: Lấy mẫu.

Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử -

TCVN 7572-2 : 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử Phần 2: Xác định thành phần hạt.
TCVN 7572-3 : 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử Phần 3: Hướng dẫn xác định thành phần thạch học.
TCVN 7572-4 : 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử Phần 4: Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước.
TCVN 7572-5 : 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử Phần 5: Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước của đá
gốc và hạt cốt liệu lớn.
TCVN 7572-6 : 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử Phần 6: Xác định khối lượng thể tích xốp và độ hổng.
TCVN 7572-7 : 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử Phần 7: Xác định độ ẩm.
TCVN 7572-8 : 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử Phần 8: Xác định hàm lượng bùn, bụi, sét trong cốt liệu và hàm lượng sét cục
trong cốt liệu nhỏ.
TCVN 7572-9 : 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử Phần 9: Xác định tạp chất hữu cơ.
TCVN 7572-10 : 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử Phần 10: Xác định cường độ và hệ số hoá mềm của đá gốc.
3

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7570 : 2006

TCVN 7572-11 : 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử Phần 11: Xác định độ nén dập và hệ số hoá mềm của cốt liệu lớn.
TCVN 7572-1...
TCVN
T I Ê U C H U N V IT N A M
TCVN 7570 : 2006
Xuất bản lần 1
CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA
YÊU CẦU KỸ THUẬT
Aggregates for concrete and mortar - Specifications
HÀ NỘI - 2006
CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA YÊU CẦU KỸ THUẬT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA YÊU CẦU KỸ THUẬT - Người đăng: Nguyễn Thể
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA YÊU CẦU KỸ THUẬT 9 10 669