Ktl-icon-tai-lieu

Crack clicksee

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 476 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VIETBOOKS

PhÇn mÒm : Click'n'See v3.0
Cong cu : WinDasm
Chóng ta l¹i gÆp nhau trong Tut nµy, Tut híng dÉn c¸ch viÕt ch¬ng tr×nh keygen cña
Click'n'See 3.0. V× phÇn nµy kh¸ r¾c rèi nªn t«i sÏ kh«ng ®Ò cËp ®Õn c¸ch ®i ®Õn c¸c ®Þa
chØ vµ còng kh«ng dïng SI n÷a. Chóng ta sÏ dïng W32DASM version 8.93 ®Ó dÔ dµng
lÊy source code vµ c¸c ®Þa chØ.
B©y giê h·y khëi ®éng W32DASM më file clicksee.exe trong th môc cµi Click'n'See 3.0
- NhÊn Shift_F12 nhËp vµo ®Þa chØ 40BDAF ta sÏ thÊy ®o¹n m· sau :
0040BDAF MOV AL,BYTE PTR [EDX]
0040BDB1 ADD ESP,00000004
...................
..................
0040BDDE TEST AL,AL
0040BDE0 JNE 0040BDBA
§©y chÝnh lµ ®o¹n m· mµ CLnS dïng ®Ó ®æi chuçi tªn ngêi sö dông (User name) tõ chuçi
cã c¶ ch÷ hoa vµ dÊu c¸ch thµnh chuçi ch÷ thêng vµ kh«ng cßn dÊu c¸ch vÝ dô : Nguyen
Van A => nguyenvana.
§o¹n tõ 0040BDEA ®Õn 0040BDF5 thùc hiÖn céng tÊt c¶ c¸c ký tù cña chuçi vµo ESI, tõ
0040BDF7 ®Õn 0040BDFF céng thªm vµo tæng 318F (ESI+318F).
0040BE02 CALL 40BD40
;dÞch tr¸i kÕt qu¶ 10h bit råi trõ ®i gi¸ trÞ lóc
cha dÞch
0040BE07 POP EDI
;sau ®ã lu kÕt qu¶ vµo EAX
0040BE08 POP ESI
0040BE09 AND EAX,0000FFFF ;råi chØ lÊy 4 sè cuèi (trong AX)
- NhÊn Shift_F12 nhËp vµo ®Þa chØ 0040BF4A (Lµ chç võa gäi ®o¹n trªn) ta sÏ thÊy ®o¹n
m· sau :
0040BF4A CALL 0040BD70
0040BF4F MOV EDX, DWORD PTR [ESI+000000F0] ;EDX=4 sè ®Çu ta nhËp
vµo
0040BF55 XOR ECX,ECX
0040BF57 CMP EAX,EDX
;so s¸nh username võa m· ho¸ víi 4 sè ®Çu cña sè
®¨ng ký mµ ta nhËp
Nh vËy ta ®· x¸c ®Þnh ®îc ®o¹n m· m· ho¸ username thµnh 4 sè ®¨ng ký ®Çu tiªn.
- NhÊn Shift_F12 nhËp vµo ®Þa chØ 0040BF04 ta sÏ thÊy ®o¹n m· sau :
0040BF04 CALL 40BE20
;EAX chøa 4sè thø 3
0040BF09 MOV EDX,DWORD PTR [ESI+000000F4] ;EDX chøa 4 sè thø 2
0040BF0F MOV EBX,DWORD PTR [ESI+000000F0] ;EBX chøa 4 sè thø 1
0040BF15 ADD ESP,00000028
0040BF18 ADD EDX,EBX
;céng 4 sè thø 1 víi 4 sè thø 2
Trang 1

VIETBOOKS

0040BF1A
0040BF1C
0040BF22
0040BF23
0040BF28
0040BF2E
0040BF33

MOV
MOV
PUSH
CALL
MOV
AND
CMP

ECX,ESI
DWORD PTR [ESI+000000F8],EAX
EDX
0040BD40
;råi dÞch tr¸i tæng 10h bit sau ®ã trõ ®i gi¸
ECX,DWORD PTR [ESI+000000F8] ;trÞ tríc khi dÞch
EAX,0000FFFF
;chØ lÊy 4 sè cuèi chøa trong AX
EAX,ECX
;so s¸nh víi 4 sè thø 3

Nh vËy dùa vµo ®o¹n m· trªn ta l¹i biÕt thªm c¸ch t¹o ra 4 sè thø 3. Cßn 4 sè thø 2 th×
trong suèt m¹ch ch¬ng tr×nh kh«ng thÊy cã ®o¹n m· nµo t¹o ra nã c¶ nªn nã sÏ lµ mét sè
bÊt kú (t«i chän sè 2605 (hex) ).
Tõ c¸c ®o¹n m· ®o¹n m· trªn ta x¸c ®Þnh sè d¨ng ký gåm 3 bé sè mçi bé cã 4 ch÷ sè
(hex) ng¨n c¸ch b...
VIETBOOKS
Trang 1
PhÇn mÒm : Click'n'See v3.0
Cong cu : WinDasm
Chóng ta l¹i gÆp nhau trong Tut nµy, Tut híng dÉn c¸ch viÕt ch¬ng tr×nh keygen cña
Click'n'See 3.0. V× phÇn nµy kh¸ r¾c rèi nªn t«i sÏ kh«ng ®Ò cËp ®Õn c¸ch ®i ®Õn c¸c ®Þa
chØ vµ còng kh«ng dïng SI n÷a. Chóng ta sÏ dïng W32DASM version 8.93 ®Ó dÔ dµng
lÊy source code vµ c¸c ®Þa chØ.
B©y giê h·y khëi ®éng W32DASM më file clicksee.exe trong th môc cµi Click'n'See 3.0
- NhÊn Shift_F12 nhËp vµo ®Þa chØ 40BDAF ta sÏ thÊy ®o¹n m· sau :
0040BDAF MOV AL,BYTE PTR [EDX]
0040BDB1 ADD ESP,00000004
...................
..................
0040BDDE TEST AL,AL
0040BDE0 JNE 0040BDBA
§©y chÝnh lµ ®o¹n m· mµ CLnS dïng ®Ó ®æi chuçi tªn ngêi sö dông (User name) tõ chuçi
cã c¶ ch÷ hoa vµ dÊu c¸ch thµnh chuçi ch÷ thêng vµ kh«ng cßn dÊu c¸ch vÝ dô : Nguyen
Van A => nguyenvana.
§o¹n tõ 0040BDEA ®Õn 0040BDF5 thùc hiÖn céng tÊt c¶ c¸c ký tù cña chuçi vµo ESI, tõ
0040BDF7 ®Õn 0040BDFF céng thªm vµo tæng 318F (ESI+318F).
0040BE02 CALL 40BD40 ;dÞch tr¸i kÕt qu¶ 10h bit råi trõ ®i gi¸ trÞ lóc
cha dÞch
0040BE07 POP EDI ;sau ®ã lu kÕt qu¶ vµo EAX
0040BE08 POP ESI
0040BE09 AND EAX,0000FFFF ;råi chØ lÊy 4 sè cuèi (trong AX)
- NhÊn Shift_F12 nhËp vµo ®Þa chØ 0040BF4A (Lµ chç võa gäi ®o¹n trªn) ta sÏ thÊy ®o¹n
m· sau :
0040BF4A CALL 0040BD70
0040BF4F MOV EDX, DWORD PTR [ESI+000000F0] ;EDX=4 sè ®Çu ta nhËp
vµo
0040BF55 XOR ECX,ECX
0040BF57 CMP EAX,EDX ;so s¸nh username võa m· ho¸ víi 4 sè ®Çu cña sè
®¨ng ký mµ ta nhËp
Nh vËy ta ®· x¸c ®Þnh ®îc ®o¹n m· m· ho¸ username thµnh 4 sè ®¨ng ký ®Çu tiªn.
- NhÊn Shift_F12 nhËp vµo ®Þa chØ 0040BF04 ta sÏ thÊy ®o¹n m· sau :
0040BF04 CALL 40BE20 ;EAX chøa 4sè thø 3
0040BF09 MOV EDX,DWORD PTR [ESI+000000F4] ;EDX chøa 4 sè thø 2
0040BF0F MOV EBX,DWORD PTR [ESI+000000F0] ;EBX chøa 4 sè thø 1
0040BF15 ADD ESP,00000028
0040BF18 ADD EDX,EBX ;céng 4 sè thø 1 víi 4 sè thø 2
Crack clicksee - Trang 2
Crack clicksee - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Crack clicksee 9 10 185