Ktl-icon-tai-lieu

ĐẶC TÍNH MỘT SỐ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Được đăng lên bởi Diep Tu
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 3953 lần   |   Lượt tải: 1 lần
19/02/2013

Vat lieu XD

ĐẶC TÍNH MỘT SỐ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
I. VẬT LIỆU THÉP
1. Cường độ tính toán gốc của cốt thép Việt Nam ( kg/cm2 )
Loại cường độ

Nhóm cốt thép
Theo tiêu chuẩn VN

Stt

.

Chịu kéo
Ra

.

Chịu nén
R’a

.

Khi tính cốt đai, cốt xiên
Rax

.

.

1

CI

2000

2000

1600

2

CII

2600

2600

1800

3

CIII

3400

3400

2300

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trị số trong bảng nhân với hệ số điều kiện làm việc ma.
Trong điều kiện bình thường ma = 1
2. Tính chất cơ học của thép Việt Nam theo tiêu chuẩn TCVN 1651-1985
Nhóm
cốt thép

Stt

.

.

Giới hạn
chảy

Đường
kính
cốt thép
mm
.

Cường độ Độ dăn dài Thí nghiệm uốn nguội
cực hạn Tương đối c : độ dày trục uốn
%
d : đk cốt thép
daN/cm 2

daN/cm 2

Không nhỏ hơn
.

.

Đk uốn

.

.

Góc uốn
.

1

CI

6 – 40

2200

3800

25

C = 0,5d

180o

2

C II

10 – 40

3000

5000

19

C = 3,0d

180o

3

C III

6 – 40

4000

6000

14

C = 3,0d

90o

4

C IV

10 – 32

6000

9000

6

C = 5,0d

45o

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

3. Tính chất cơ học của thép Liên Xô ( cũ ) theo tiêu chuẩn GOST 5781-1975
Đường
kính
xdbk.net/05- Bang tra cuu/Vat lieu XD.htm

Giới hạn
chảy

Cường độ Độ dăn dài
cực hạn Tương đối

Thí nghiệm uốn
nguội
1/5

19/02/2013

Vat lieu XD

Stt

Nhóm
Cốt thép

daN/cm 2

cốt thép
mm

daN/cm 2

%

c : độ dày trục uốn
d : đk cốt thép

Không nhỏ hơn
.

.

.

.

.

Đk uốn

.

.

Góc uốn
.

1

AI

6 – 22

2400

3800

25

C = 0,5d

180o

2

A II

10 – 32

3000

5000

19

C = 3,0d

180o

3

A III

6 – 40

4000

6000

14

C = 3,0d

90o

4

A IV

10 – 32

6000

9000

6

C = 5,0d

45o

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4. Cường độ tính toán của thép hình Nga ( kg/cm2 )
Stt
.

Loại cường độ
.

Thép các bon

Ký hiệu
.

CT3
.

CT5
.

1

Kéo, nén, uốn

R

2100

2300

2

Cắt

Rc

1300

1400

3

Ép mặt

Rem

3200

3400

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

5. Cường độ tính toán của đường hàn Rh ( kg/cm2 )

Stt

.

Loại cường độ
( hàn thủ công )

Loại đường hàn

Cường độ tính toán
của đường hàn :
kết cấu bằng thép CT3
que hàn E42

Ký hiệu

.

.

Hàn đối đầu

Nén

Rhn

2100

.

.

Kéo

Rhk

1800

.

.

Cắt

Rhc

1300

.

.

.

Hàn góc

Nén, kéo, cắt

.

.

I

II
.

xdbk.net/05- Bang tra cuu/Vat lieu XD.htm

.

.

.

.

Rhg
.

1500
.
2/5

19/02/2013

Vat lieu XD

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

II. VẬT LIỆU BÊ TÔNG
1. Cường độ tính toán gốc và mô đun đàn hồi của bê tông ( kg/cm2 )
Stt

Mác bê tông

Loại cường độ

150...
19/02/2013
Vat lieu XD
xdbk.net/05- Bang tra cuu/Vat lieu XD.htm
1/5
ĐC TÍNH MỘT SỐ VẬT LIỆUY DỰNG
I. VẬT LIỆU THÉP
1.ờng độ tính tn gốc của cốt thép Việt Nam ( kg/cm
2
)
Stt
Nhóm cốt thép
Theo tiêu chuẩn VN
Loại ng độ
Chịu kéo
Ra
Chịu nén
R’a
Khi tính cốt đai, cốt xiên
Rax
. . . . .
1 CI 2000 2000 1600
2 CII 2600 2600 1800
3 CIII 3400 3400 2300
. . . . .
. . . . .
. . . . .
Tr số trong bảng nhân vi h số điều kiện làm việc m
a
.
Trong điều kiện nh thường m
a
= 1
2.nh chất học của tp Vit Nam theo tiêu chuẩn TCVN 1651-1985
Stt
Nhóm
cốt thép
Đường
kính
cốt thép
mm
Giới hạn
chảy
daN/cm
2
Cường độ
cực hạn
daN/cm
2
Đn i
ơng đối
%
Thí nghim uốn nguội
c : độ dày trục uốn
d : đk cốt thép
Không nhỏ hơn Đk uốn Góc uốn
. . . . . . . .
1 C I 6 – 40 2200 3800 25 C = 0,5d
180
o
2 C II 10 – 40 3000 5000 19 C = 3,0d
180
o
3 C III 640 4000 6000 14 C = 3,0d
90
o
4 C IV 10 – 32 6000 9000 6 C = 5,0d
45
o
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
3.nh chất học của tp Liên Xô ( ) theo tiêu chuẩn GOST 5781-1975
Đường
kính
Giới hạn
chảy
Cường độ
cực hạn
Đn i
ơng đối
Thí nghim uốn
nguội
ĐẶC TÍNH MỘT SỐ VẬT LIỆU XÂY DỰNG - Trang 2
ĐẶC TÍNH MỘT SỐ VẬT LIỆU XÂY DỰNG - Người đăng: Diep Tu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ĐẶC TÍNH MỘT SỐ VẬT LIỆU XÂY DỰNG 9 10 86