Ktl-icon-tai-lieu

Đặc trưng và mục tiêu của kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường tại Việt Nam hiện nay

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1293 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đặc trưng và mục tiêu của kiểm toán xác định giá trị doanh
nghiệp trong nền kinh tế thị trường tại Việt Nam hiện nay
Hiện nay, Việt Nam đã hình thành nhiều đơn vị, tổ chức độc lập thực hiện công
việc xác định giá trị doanh nghiệp (XĐGTDN) cũng như Bộ Tài chính đã ban hành
Hệ thống chuẩn mực về thẩm định giá để làm căn cứ thực hiện công việc
XĐGTDN.
Nhưng, trong thời gian qua hoạt động này còn nhiều hạn chế do các văn bản pháp
luật liên quan vẫn còn chưa đầy đủ, các đơn vị, tổ chức tiến hành XĐGTDN theo các
phương pháp, thông tin khác nhau, thiếu sự thống nhất trong quy trình xác định giá trị
doanh nghiệp. Vấn đề này dẫn đến một số hạn chế như: một số doanh nghiệp được đánh
giá giá trị quá cao gây ra khó bán cổ phần, bất lợi trong việc chia cổ phần ưu đãi trong
nội bộ, trong khi đó một số doanh nghiệp lại bị đánh giá giá trị quá thấp dẫn tới Nhà
nước bị thất thoát tài sản, ngân sách. Chính điều này đã dẫn tới hoạt động XĐGTDN còn
chưa sát với thực tế, các kết quả không thống nhất và làm tiến trình cổ phần hoá các
doanh nghiệp nhà nước hiện nay bị chậm trễ cũng như gây khó khăn cho việc chia tách,
sát nhập, giải thể doanh nghiệp. Thêm vào đó, các hạn chế này làm cho các cơ quan
quản lý, các nhà đầu tư, những người mua cổ phiếu, những người đóng góp vốn thiếu các
thông tin tin cậy về giá trị của doanh nghiệp để làm căn cứ ra quyết định. Vì vậy, một yêu
cầu đặt ra là cần phải có hoạt động kiểm toán làm trung gian để xác nhận tính trung
thực của việc XĐGTDN. Tuy nhiên, hoạt động kiểm toán XĐGTDN cần phải xác định rõ
những đặc trưng và mục tiêu cụ thể để đạt được hiệu quả cao nhất.
Kiểm toán XĐGTDN là một trường hợp của kiểm toán tài chính song nó có nhiều
đặc điểm khác biệt so với kiểm toán các lĩnh vực khác. Bên cạnh đó, những đặc điểm của
hoạt động XĐGTDN cũng có ảnh hưởng nhiều đến đặc điểm của kiểm toán XĐGTDN.
Đặc điểm kiểm toán XĐGTDN có một số khác biệt so với các lĩnh vực kiểm toán khác
như:
Thứ nhất, Kiểm toán XĐGTDN là một sự kết hợp chặt chẽ giữa ba loại
kiểm toán tài chính, kiểm toán hoạt động và kiểm toán tuân thủ trong cùng một
cuộc kiểm toán.
Trong hoạt động kiểm toán nói chung, kiểm toán tài chính và kiểm toán hoạt
động là hai lĩnh vực cơ bản nhất và trong đó gắn chặt với kiểm toán tuân thủ. Trong kiểm
toán XĐGTDN, kiểm toán tài chính thể hiện ở việc xác định tính trung thực, hợp lý của
các thông tin về giá trị của tài sản, vốn, các khoản công nợ. Còn kiểm toán hoạt động thể

hiện ở việc xác định tính hiệu quả, hiệu năng và hiệu lực của quá trì...
Đặc trưng và mc tiêu ca kim toán xác đnh giá tr doanh
nghip trong nn kinh tế th trường ti Vit Nam hin nay
Hin nay, Vit Nam đã hình thành nhiu đơn v, t chc đc lp thc hin công
vic xác đnh giá tr doanh nghip (XĐGTDN) cũng như B Tài chính đã ban hành
H thng chun mc v thm đnh giá đ làm căn c thc hin công vic
XĐGTDN.
Nhưng, trong thời gian qua hoạt động này n nhiều hạn chế do các văn bản pháp
luật liên quan vẫn n chưa đầy đủ, các đơn vị, tổ chức tiến hành XĐGTDN theo các
phương pháp, thông tin khác nhau, thiếu sự thống nhất trong quy trình xác định giá trị
doanh nghiệp. Vấn đề này dẫn đến một số hạn chế như: một số doanh nghiệp được đánh
giá giá trị qcao gây ra khó bán cổ phần, bất lợi trong việc chia cổ phần ưu đãi trong
nội bộ, trong khi đó một số doanh nghiệp lại bị đánh giá giá trị quá thấp dẫn tới Nhà
nước bị thất thoát tài sản, ngân sách. Chính điều này đã dẫn tới hoạt động XĐGTDN còn
chưa sát với thực tế, các kết quả không thống nhất làm tiến trình cổ phần hoá các
doanh nghiệp nhà nước hiện nay bị chậm trễ cũng như gây khó khăn cho việc chia tách,
sát nhập, giải thể doanh nghiệp. Thêm vào đó, các hạn chế này làm cho các quan
quản lý, các nhà đầu tư, những người mua cổ phiếu, những người đóng góp vốn thiếu các
thông tin tin cậy về giá trị của doanh nghiệp để làm căn cứ ra quyết định. Vì vậy, một yêu
cầu đặt ra cần phải hoạt động kiểm toán làm trung gian để xác nhận tính trung
thực của việc XĐGTDN. Tuy nhiên, hoạt động kiểm toán XĐGTDN cần phải xác định
những đặc trưng và mục tiêu cụ thể để đạt được hiệu quả cao nhất.
Kiểm toán XĐGTDN một trường hợp của kiểm toán tài chính song nhiều
đặc điểm khác biệt so với kiểm toán các lĩnh vực khác. Bên cạnh đó, những đặc điểm của
hoạt động XĐGTDN cũng ảnh ởng nhiều đến đặc điểm của kiểm toán GTDN.
Đặc điểm kiểm toán XĐGTDN một số khác biệt so với các lĩnh vực kiểm toán khác
như:
Thứ nhất, Kiểm toán XĐGTDN một sự kết hợp chặt chẽ giữa ba loại
kiểm toán tài chính, kiểm toán hoạt động kiểm toán tuân thủ trong cùng một
cuộc kiểm toán.
Trong hoạt động kiểm toán nói chung, kiểm toán tài chính kiểm toán hoạt
động là hai lĩnh vực cơ bản nhất và trong đó gắn chặt với kiểm toán tuân thủ. Trong kiểm
toán XĐGTDN, kiểm toán tài chính thể hiện việc xác định tính trung thực, hợp của
các thông tin về giá trị của tài sản, vốn, các khoản công nợ. Còn kiểm toán hoạt động th
Đặc trưng và mục tiêu của kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường tại Việt Nam hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đặc trưng và mục tiêu của kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường tại Việt Nam hiện nay - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đặc trưng và mục tiêu của kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường tại Việt Nam hiện nay 9 10 86