Ktl-icon-tai-lieu

ĐẠI CƯƠNG VỀ PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH CÔNG HVHC

Được đăng lên bởi khongnennoinhieu94
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 2250 lần   |   Lượt tải: 16 lần
ĐẠI CƯƠNG VỀ PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH CÔNG

1. KHÁI NIỆM + ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CHÍNH SÁCH CÔNG:
-CSC là một tập hợp các quyết định có liên quan đến nhau do nhà nước ban hành, bao gồm các
mục tiêu và giải pháp để giải quyết một vấn đề công, nhằm thúc đẩy xã hội phát triển theo định
hướng nhất định.
- Đặc điểm cơ bản của CSC: (6)
1, CSC bắt nguồn từ các quyết định do nhà nước ban hành và bao hàm các quyết định của nhà
nước.
2, CSC bao gồm một tập hợp các quyết định diễn ra qua một giai đoạn và kéo dài vượt ra ngoài
quá trình hoạch định chính sách ban đầu.
3, CSC hướng đến giải quyết vấn đề công và việc giải quyết vấn đề này sẽ ảnh hưởng đến một or
nhiều nhóm dân số trong xã hội.
4, CSC hướng tới việc thay đổi hành vi của đối tượng và thúc đẩy xã hội phát triển theo định
hướng.
5, CSC bao gồm 2 bộ phận cấu thành là mục tiêu và giải pháp chính sách.
6, Các CSC luôn thay đổi theo thời gian vì những quyết định sau có thể có những điều chỉnh tăng
dần so với các quyết định trước đó, hoặc do những thay đổi trong định hướng chính sách ban đầu.

1

2. CẤU TRÚC VÀ VAI TRÒ CỦA CHÍNH SÁCH CÔNG:
A. CẤU TRÚC :
Gồm 2 phần : Mục tiêu và giải pháp CS:
1. Mục tiêu chính sách: Là những giá trị or kết quả mà nhà nước mong muốn đạt được thông qua
thực hiện các giải pháp chính sách. Mục tiêu chính sách thể hiện ý chí của nhà nước trong việc giải
quyết một vấn đề công. Mục tiêu chính sách cũng phản ánh thái độ của nhà nước trước một vấn đề
công, thái độ đó có thể tích cực or tiêu cực.
VD: Xã hội CN mà Đảng và nhân dân ta đang xây dựng là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công
bằng, văn minh và mọi chính sách của nhà nước phải phù hợp với mục tiêu định hướng này.
Mục tiêu CS thể hiện ở nhiều cấp độ khác nhau, từ mục tiêu chung đến cụ thể, từ định tính đến
định lượng. Mục tiêu CS ban đầu hay còn gọi là mục tiêu chung mang yếu tố định tính, tức là nó
được thể hiện dưới dạng ngôn từ thay vì được thể hiện dưới dạng các con số. Các mục tiêu cụ thể
này cung cấp cơ sở cho việc giám sát, đo lường và đánh giá mức độ đạt mục tiêu chung của chính
sách.
VD: Một trong những mục tiêu chung của CS dân tộc hiện nay là giảm nghèo. Những mục tiêu
chung này được cụ thể hóa thành các mục tiêu cụ thể cho từng năm ( chẳng hạn giảm 2% hàng
năm hộ nghèo và cụ thể cho từng địa phương ).
2. Các giải pháp giải quyết vấn đề công : Giải pháp là cách thức để giải quyết vấn đề nhằm đạt
được mục tiêu chính sách. Giải pháp CS phải thích hợp với mục tiêu CS. Mục tiêu nào thì giải
pháp đó - đây chính là mối quan hệ giữa mục ti...
ĐẠI CƯƠNG VỀ PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH CÔNG
1. KHÁI NIỆM + ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CHÍNH SÁCH CÔNG:
-CSC là một tập hợp các quyết định có liên quan đến nhau do nhà nước ban hành, bao gồm các
mục tiêu và giải pháp để giải quyết một vấn đề công, nhằm thúc đẩy xã hội phát triển theo định
hướng nhất định.
- Đặc điểm cơ bản của CSC: (6)
1, CSC bắt nguồn từ các quyết định do nhà nước ban hành và bao hàm các quyết định của nhà
nước.
2, CSC bao gồm một tập hợp các quyết định diễn ra qua một giai đoạn và kéo dài vượt ra ngoài
quá trình hoạch định chính sách ban đầu.
3, CSC hướng đến giải quyết vấn đề công và việc giải quyết vấn đề này sẽ ảnh hưởng đến một or
nhiều nhóm dân số trong xã hội.
4, CSC hướng tới việc thay đổi hành vi của đối tượng và thúc đẩy xã hội phát triển theo định
hướng.
5, CSC bao gồm 2 bộ phận cấu thành là mục tiêu và giải pháp chính sách.
6, Các CSC luôn thay đổi theo thời gian vì những quyết định sau có thể có những điều chỉnh tăng
dần so với các quyết định trước đó, hoặc do những thay đổi trong định hướng chính sách ban đầu.
1
ĐẠI CƯƠNG VỀ PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH CÔNG HVHC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐẠI CƯƠNG VỀ PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH CÔNG HVHC - Người đăng: khongnennoinhieu94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
ĐẠI CƯƠNG VỀ PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH CÔNG HVHC 9 10 705